ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abatement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abatement-, *abatement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abatement(n) การลดลง, Syn. lessening, decrease

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด, การเลิก, การระงับ, การลดน้อยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement noticeคำเตือนให้ระงับ (เหตุรำคาญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of actionการระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of freeholdการเข้าครอบครองที่ดินมรดกก่อนทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of nuisanceการระงับเหตุรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement; subsidence๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ regression ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abatement (of Pollution)การลดมลพิษ, Example: การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลดหย่อน(n) abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai Definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดภาษี[kān lot phāsī] (n, exp) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut
การลดส่วนแบ่ง[kān lot suanbaeng] (n, exp) EN: abatement
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[kān lot suanbaeng nai sap møradok] (n, exp) EN: abatement of a legacy
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การระงับ[kān ra-ngap] (n) EN: suppression ; abatement
การระงับคดี[kān ra-ngap khadī] (n, exp) EN: abatement of action

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abatement
abatements

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abatement

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldenerlass { m }abatement of a debt; debt cancelation; debt relief [Add to Longdo]
Steuernachlass { m }abatement of tax [Add to Longdo]
Verfahrenseinstellung { f }abatement of action [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
排除[はいじょ, haijo] (n, vs, adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P) #4,621 [Add to Longdo]
軽減[けいげん, keigen] (n, vs) abatement; reduction; (P) #9,242 [Add to Longdo]
失効[しっこう, shikkou] (n, vs) lapse; abatement; invalidation #14,624 [Add to Longdo]
減価[げんか, genka] (n) price reduction; depreciation; abatement [Add to Longdo]
減額[げんがく, gengaku] (n, vs) reduction; diminution; abatement; (P) [Add to Longdo]
減税政策[げんぜいせいさく, genzeiseisaku] (n) tax cut policy; tax reduction policy; tax-abatement policy [Add to Longdo]
控除額[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement [Add to Longdo]
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening [Add to Longdo]
騒音防止法[そうおんぼうしほう, souonboushihou] (n) Noise Abatement Act [Add to Longdo]
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abatement \A*bate"ment\ (-ment), n. [OF. abatement, F.
   abattement.]
   1. The act of abating, or the state of being abated; a
    lessening, diminution, or reduction; removal or putting an
    end to; as, the abatement of a nuisance is the suppression
    thereof.
    [1913 Webster]
 
   2. The amount abated; that which is taken away by way of
    reduction; deduction; decrease; a rebate or discount
    allowed.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) A mark of dishonor on an escutcheon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The entry of a stranger, without right, into a
    freehold after the death of the last possessor, before the
    heir or devisee. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Defense in abatement}, {Plea in abatement}, (Law), plea to
    the effect that from some formal defect (e.g. misnomer,
    lack of jurisdiction) the proceedings should be abated.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abatement
   n 1: an interruption in the intensity or amount of something
      [syn: {suspension}, {respite}, {reprieve}, {hiatus},
      {abatement}]
   2: the act of abating; "laws enforcing noise abatement"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top