ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -の-, *の*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ぞみ[のぞみ, nozomi] (name) ชื่อประเภทของรถชินคันเซ็นสายโตไกโดและซันโย (วิ่งระหว่างโตเกียว-โอซะกะ-ฟุคุโอกะ)
[のど, nodo] (n) คอ
望み[のぞみ, nozomi] (n) ความหวัง
登る[のぼる, noboru] (vt) ปีน
能力[のうりょく, nouryoku] (n) ความสามารถ
農業[のうぎょう, nougyou] (n) เกษครกรรม
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร
述べる[のべる, noberu] (vt) บอกเล่า, อธิบาย
[のこぎり, nokogiri] (n) เลื่อย
除く[のぞく, nozoku] (vt) ยกเว้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
農務省[のうむしょう, noumushou] (n) กระทรวงเกษตร
農地[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
ノイローゼ[のいろーぜ, noiroze] (n) โรคประสาท (Eng. Neurosis)
[の, no] (n) ทุ่ง
んびり[のんびり, nonbiri] (adv) สบายๆ ตามสบาย ไม่รีบร้อน
濃度[のうど, noudo] (n) ความเข้มข้น
生態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n, phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร, เครื่องมือกสิกรรม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] TH: ยังเหลือ
残る[のこる, nokoru] TH: ค้างอยู่  EN: to be left
登る[のぼる, noboru] TH: ปีน
乗せる[のせる, noseru] TH: วางลงบน  EN: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] TH: ให้ติดรถไปด้วย  EN: to take on board
乗せる[のせる, noseru] TH: ให้ร่วมวงด้วย
述べる[のべる, noberu] TH: กล่าว  EN: to state
述べる[のべる, noberu] TH: แสดงความเห็น  EN: to express
述べる[のべる, noberu] TH: พูดถึง  EN: to mention
乗り出す[のりだす, noridasu] TH: ออกเรือ  EN: embark on

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
で(P);んで[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) #81 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See そ後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P) #84 [Add to Longdo]
[nomi] (suf, prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) #209 [Add to Longdo]
節;浬[のっと;ノット, notto ; notto] (n) (uk) knot (nautical mile per hour) #501 [Add to Longdo]
[の, no] (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) #842 [Add to Longdo]
能力[のうりょく, nouryoku] (n) ability; faculty; (P) #990 [Add to Longdo]
幅;布[の, no] (n, n-suf, ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) #1,598 [Add to Longdo]
農業[のうぎょう, nougyou] (n, adj-no) agriculture; (P) #1,653 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What will come?先どうなる
This is my car.これが私車です。
Shot, huh?撃たれたか。
My bag is.かばんです。
I give in.負けだ。
He is my father.彼は私父です。
When are you off?いつ出発する
The mark "&" stands for "and".マークはand文字を表す。
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.(自転車に乗って)フーッ、こ坂道はきついよ。でも帰りは楽だよね。
As it is, prices are going up every week.ところ物価は毎週上昇している。
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面真理がある。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [ F ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uncle Chiu after Chiu's death 50/50[CN] ┮Τネ種絃 パиㄓキだ Tiger Cage 2 (1990)
I'll find the money back find out who's the head of this case[CN] 禬и﹚穦р窥тㄓ 琩垦 Tiger Cage 2 (1990)
and my illness.[JP] 病気と The Choice (2012)
But you must keep playing and singing... or my wife will become suspicious.[CN] 璶尿贾簈佰摆... ぃ礛иρ盋穦癬好み In the Realm of the Senses (1976)
It's my house, too.[JP] Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Shit![CN] zoushiao译制,剑心校 Subway (1985)
But how?[JP] ように? Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Was I?[JP] - 君誤解だ Skinny Dipper (2014)
For you![JP] おまえために! The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Position reports and very faint SOS calls from enemy freighters.[CN] 琌ㄇよ厨 伐畓寄差SOS㊣ Das Boot (1981)
- We'll be all right.[CN] - 穦ㄓぃ穎诀 Before Sunset (2004)
With my help?[JP] なぜ私協力が Two Hats (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノーザンテレコム[のーざんてれこむ, no-zanterekomu] Northern Telecom [Add to Longdo]
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
ノード[のーど, no-do] node [Add to Longdo]
ノイズ[のいず, noizu] noise [Add to Longdo]
ノンアド機能[のんあどきのう, non'adokinou] nonadd function [Add to Longdo]
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer [Add to Longdo]
ノンターミナル[のんたーみなる, nonta-minaru] non-terminal [Add to Longdo]
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking [Add to Longdo]
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
上る[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
乗っ取る[のっとる, nottoru] einnehmen, besetzen, entfuehren [Add to Longdo]
乗り換える[のりかえる, norikaeru] umsteigen [Add to Longdo]
乗り遅れる[のりおくれる, noriokureru] verpassen, zu_spaet_kommen [Add to Longdo]
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top