ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -の-, *の*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ぞみ[ぞみ, nozomi] (name) ชื่อประเภทของรถชินคันเซ็นสายโตไกโดและซันโย (วิ่งระหว่างโตเกียว-โอซะกะ-ฟุคุโอกะ)
[ど, nodo] (n) คอ
望み[ぞみ, nozomi] (n) ความหวัง
登る[ぼる, noboru] (vt) ปีน
能力[うりょく, nouryoku] (n) ความสามารถ
農業[うぎょう, nougyou] (n) เกษครกรรม
農産物[うさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร
述べる[べる, noberu] (vt) บอกเล่า, อธิบาย
[こぎり, nokogiri] (n) เลื่อย
除く[ぞく, nozoku] (vt) ยกเว้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
農務省[うむしょう, noumushou] (n) กระทรวงเกษตร
農地[うち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[うち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[うち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
ノイローゼ[いろーぜ, noiroze] (n) โรคประสาท (Eng. Neurosis)
[, no] (n) ทุ่ง
んびり[んびり, nonbiri] (adv) สบายๆ ตามสบาย ไม่รีบร้อน
濃度[うど, noudo] (n) ความเข้มข้น
生態学的な農業[うたいがくてきなうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
農機具[うきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残る[こる, nokoru] Thai: ยังเหลือ
残る[こる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
登る[ぼる, noboru] Thai: ปีน
乗せる[せる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗せる[せる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗せる[せる, noseru] Thai: ให้ร่วมวงด้วย
述べる[べる, noberu] Thai: กล่าว English: to state
述べる[べる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express
述べる[べる, noberu] Thai: พูดถึง English: to mention
乗り出す[りだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鵟(oK)[すり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
[, nounou] (adv-to) (id) (on-mim) careless; carefree [Add to Longdo]
[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
け者にする;除け者にする[けもにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone [Add to Longdo]
[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
さばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
し;っしっし[, noshinoshi ; nosshinosshi] (adv-to) (on-mim) walking heavily; lumbering [Add to Longdo]
しと歩く[しとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What will come?先どうなる
This is my car.これが私車です。
Shot, huh?撃たれたか。
My bag is.かばんです。
I give in.負けだ。
He is my father.彼は私父です。
When are you off?いつ出発する
The mark "&" stands for "and".マークはand文字を表す。
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.(自転車に乗って)フーッ、こ坂道はきついよ。でも帰りは楽だよね。
As it is, prices are going up every week.ところ物価は毎週上昇している。
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面真理がある。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- By who? - Kimmy.[CN] 珆沉ㄓぃ氮и 碞發 My Best Friend's Wedding (1997)
If you can't come and hold my hand, I'll never get through this.[CN] 癠 и单ぃ琵ǎ My Best Friend's Wedding (1997)
Bastard.[JA] あ野郎... Tremors (1990)
Uncle Chiu after Chiu's death 50/50[CN] ┮Τネ種絃 パиㄓキだ Tiger Cage 2 (1990)
-Strong? ![JA] - 強いか? The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
I'll find the money back find out who's the head of this case[CN] 禬и﹚穦р窥тㄓ 琩垦 Tiger Cage 2 (1990)
I'm scared.[JA] 怖い The Syrian Bride (2004)
Yeah.[JA] 行く A Cinderella Story (2004)
Hi.[JA] あ Hellraiser (1987)
But you must keep playing and singing... or my wife will become suspicious.[CN] 璶尿贾簈佰摆... ぃ礛иρ盋穦癬好み In the Realm of the Senses (1976)
Shit![CN] zoushiao译制,剑心校 Subway (1985)
No.[JA] そうな The Italian Job (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノーザンテレコム[ーざんてれこむ, no-zanterekomu] Northern Telecom [Add to Longdo]
ノートブック[ーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
ノード[ーど, no-do] node [Add to Longdo]
ノイズ[いず, noizu] noise [Add to Longdo]
ノンアド機能[んあどきう, non'adokinou] nonadd function [Add to Longdo]
ノンインタレース[ん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[ん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer [Add to Longdo]
ノンターミナル[んたーみなる, nonta-minaru] non-terminal [Add to Longdo]
ノンブロッキング[んぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking [Add to Longdo]
ノンプリント機能[んぷりんときう, nonpurintokinou] nonprint function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上す[ぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[ぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上り下り[ぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上り坂[ぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
上る[ぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
乗せる[せる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
乗っ取る[っとる, nottoru] einnehmen, besetzen, entfuehren [Add to Longdo]
乗り換える[りかえる, norikaeru] umsteigen [Add to Longdo]
乗り遅れる[りおくれる, noriokureru] verpassen, zu_spaet_kommen [Add to Longdo]
乗る[る, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top