ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ออกจาก

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกจาก-, *ออกจาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกจาก[V] depart, See also: leave, Syn. จาก, Example: รถไฟเคลื่อนออกจากสถานีได้ 30 นาทีแล้ว
ออกจากงาน[V] quit, See also: leave, Example: แม่บ้านหลายๆ คนยอมออกจากงานเพื่อมาอยู่บ้านเลี้ยงลูก, Thai definition: ลาออกจากงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retireออกจากงาน, ออกจากตำแหน่ง, พ้นจากตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacate officeออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacate officeออกจากตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extravasationออกจากผนังเส้นเลือด,กระจาย,นอกหลอดเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
Signor Napaloni is now leaving his room.ซิกเนอร์ เนโพโลนี ตอนนี้เขากำลังออกจากห้องพัก The Great Dictator (1940)
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน The Great Dictator (1940)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
let me tell you what made me change my mind.ออกจากเตาเพื่อเตาไฟแต่ให้ฉัน บอกคุณ สิ่งที่ทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด ของฉัน Pinocchio (1940)
I'll have you out of here in no time at all.ฉันจะมีคุณออกจากที่นี่ในเวลา ที่ไม่ทั้งหมด Pinocchio (1940)
It'll take a miracle to get us out of here.มันจะใช้ความมหัศจรรย์ที่จะทำ ให้เราออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
Let me out of here.ให้ฉัน ออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
Why, I'll take you apart and put you back together.ทำไมฉันจะพาคุณออกจากกัน และนำคุณกลับ ด้วยกัน. Pinocchio (1940)
I'm taking the next boat out of here.ฉันสละเรือต่อไปออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
We got to get out of here!เราได้รับการออกจากที่นี่! Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกจาก[v. exp.] (øk jāk) EN: leave ; depart   FR: partir de ; quitter ; laisser
ออกจากคุก[v. exp.] (øk jāk khuk) EN: be released from custody   
ออกจากงาน[v. exp.] (øk jāk ngān) EN: quit ; leave   FR: quitter un emploi
ออกจากพรรค[v. exp.] (øk jāk phak) EN: defect   FR: quitter un parti ; faire défection

English-Thai: Longdo Dictionary
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
CIS(n) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) คือ กลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjourn[VI] ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง), See also: ย้ายที่ (ไปยังที่อื่น)
be away[PHRV] ออกจาก, See also: ออกมา, จากไป
be out[PHRV] ออกจากกลุ่ม, Syn. throw out
bow out[PHRV] ออกจาก (บางสิ่งเช่น การแข่งขันฯลฯ), See also: หยุด, ยุติ, ละทิ้ง, เลิก
chuck out[PHRV] ออกจากบ้าน, Syn. throw out
clear out[PHRV] ออกจากบ้าน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cut out
count out[PHRV] ออกจากการเลือกตั้งเพราะเสียงสนับสนุนไม่ถูกต้อง
defect from[PHRV] ละทิ้ง, See also: ออกจาก
depart from[PHRV] ออกจาก
drain from[PHRV] ละทิ้งจาก, See also: ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
depart(vi,vt) จากไป,ตายแล้ว,สิ้นไป,ออกจาก
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
dethronement(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, การขับออกจากบัลลังก์
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่
dismount(vi) ลงจากหลังม้า,ลงรถ,ยกออกจากรถ
efferent(adj) ที่นำออกจากศูนย์กลาง
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
abออกจาก, เริ่มจาก เช่น Fahrt ihr morgen ab München?
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
gießen(vt) |goß, hat gegossen| รินหรือเทของเหลวออกจากภาชนะ เช่น Soll ich Milch in dein Glas gießen? ฉันควรเทนมลงในแก้วของเธอไหม
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
kündigen(vt) |kündigte, hat gekündigt| ลาออกจากงาน เช่น eine Stelle kündigen
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
feuern(vt) |feuerte, hat gefeuert| ไล่ออกจากงาน เช่น Ich bin gefeuert worden. ผมถูกไล่ออกจากงาน, See also: S. entlassen, Related: kündigen,
von(prep) |+D เสมอ| จาก (สถานที่) เช่น Wir fahren von Bangkok ab. เราขับรถออกจากกรุงเทพกัน
verlassen(vt) |verläßt, verließ, hat verlassen, + etw./jmdn. (A)| ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ออกจาก เช่น Er hat die Stadt vor fünf Jahren verlassen. เขาออกจากเมืองนี้ไปเมื่อห้าปีก่อน, Er hat seine Frau endlich verlassen. ในที่สุดเขาก็ทิ้งภรรยาไป

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top