Search result for

ie

(112 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ie-, *ie*
Possible hiragana form: いえ
English-Thai: Longdo Dictionary
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:
convenient(adj) สะดวก
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
worldview(n) โลกทัศน์, S. world view
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
lie on(vi vt) นอนเหยียดยาวบน
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ieabbr. immunoelectrophoresis
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
acetone bodiesดู ketone bodies
achieve(อะชีฟว') vt.,vi. บรรลุผล, ได้รับ, Syn. accomplish, do, fulfil ###A. fail, miscarry)
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)

English-Thai: Nontri Dictionary
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
afield(adv) ในทุ่งนา,ที่ไกล
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
airfield(n) สนามบิน
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IEEE 802.16 (Standard)ไออีอีอี 802.16 (มาตรฐาน) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ied (n ) improvised explosive device ระเบิดแสวงเครื่อง
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boys, Iet's go.เด็ก ๆ ไปเร็ว 24: Redemption (2008)
Nothing about this job Iends itself to simple answers.สําหรับงานนี้ ไม่มีอะไรที่หาคําตอบได้ง่ายๆ 24: Redemption (2008)
please. Come on, Iet's go.มาเร็ว ไปกันเถอะ 24: Redemption (2008)
Come on, Iet's go, Iet's go.ไปกัน เร็วเข้า 24: Redemption (2008)
Four. Two ietf.สี่งาน เหลือสองสินะ Bangkok Dangerous (2008)
hell, I think I Ieft my wallet at home;เฮ้ย ผมคิดว่าผมลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้าน Changeling (2008)
For at Ieast part of that time in the company of an as yet unidentified drifter;แล้วช่วงเวลาที่เขาอยู่กับชายเร่ร่อนคนนั้น ที่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร Changeling (2008)
PATIENT: please, Iet me out! ORDERLY:ได้โปรด ให้ฉันออกไป! Changeling (2008)
well, now, Iet me see if I have this correct, a woman was thrown into the psychopathic ward without a warrant, because no warrant existed;เอาล่ะ ทีนี้ มาดูกันซิ ว่าผมพูดถูกหรือเปล่า ผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับเข้าโรงพยาบาลบ้า โดยไม่มีเอกสารรับรอง เพราะยังไม่มีเอกสารรับรอง Changeling (2008)
Perhaps... Ieyasu ordered it...มันรู้เรื่องสัญญาร่วมลงนามนั่นด้วยเหรอ Goemon (2009)
Tokugawa Ieyasu.นี่เป็นทางเดียวที่จะช่วยท่านชาช่าได้ Goemon (2009)
This jointly sealed covenant shows clearly, that our Tokugawa Ieyasu... is the legitimate successor of Nobunaga.ครอบครองแผ่นดินนี้ เจ้าอยากแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ Goemon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IERNE    IH1 R N
IEZZI    IY0 EH1 T S IY0
IERARDI    IY0 ER0 AA1 R D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ie    (n) (ai2 ii1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いえ, ie] (n) บ้าน
イエス[いえす, iesu] (n) พระเยซู
イエスキリスト[いえすきりすと, iesukirisuto] พระเยซูคริสต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
胃炎[いえん, ien] (n ) โรคกระเพาะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aktien(n) |pl.| หุ้น
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Krieg(n) |der, pl. Kriege| สงคราม
Liebe(n) |die| ความรัก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IEC-Bus-Steuerung {f} [techn.]IEC bus control [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅思[yǎ sī, ㄧㄚˇ ㄙ, ] IELTS (International English Language Testing System) [Add to Longdo]
电机及电子学工程师联合会[diàn jī jí diàn zǐ xué gōng chéng shī lián hé huì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] IEEE; Institute of Electrical and Electronic Engineers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ie
   adv 1: that is to say; in other words [syn: {i.e.}, {ie}, {id
       est}]
   n 1: a commercial browser [syn: {Internet Explorer}, {Explorer},
      {IE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IE
     Information Element (ATM, ISDN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IE
     Informal Exceptions (HDD, SCSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IE
     Information Engineering
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 'ie
   he; him
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ‐ie
   ‐ness; ‐ship; ‐ity
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top