Search result for

ablaze

(30 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ablaze-, *ablaze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ablaze[ADJ] ไหม้, Syn. blazing, aflame

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Police officers were injured and Jacobi's home was set ablaze during the violent course of the capture.ตำรวจหลายนายบาดเจ็บ และบ้านของจาโคบี้ก็ถูกไฟไหม้... ... ขณะเกิดการชุลมุนล้อมจับ Watchmen (2009)
Before they set the church is set ablaze.ก่อนที่พวกเขาจะจุดไฟเผาโบสถ์ Memory Lane (2010)
Looks like serena's ablaze on a path to punishment.ดูเหมือนเซรีน่าจะติดกับ ไปในเส้นทางของการลงโทษซะแล้ว The Kids Are Not All Right (2011)
And use it to set the Graysons ablaze.แล้วใช้มันจุดพวกเกรสันท์ให้ไหม้เป็นเถ้า Illusion (2012)
We've no... fire hot enough to set them ablaze.... ไฟร้อนพอที่จะตั้งพวกเขาที่ร้อนแรง The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Did I set your ships ablaze?ข้าได้จุดไฟเผาเรือท่านหรือ Valar Dohaeris (2013)
Merely hours after the British invaded, the city was set ablaze in the Great Fire of New York, the cause of which remained a mystery... until now.หลังพวกอังกฤษบุกเข้ามาไม่กี่ชั่วโมง เมืองนี้ก็ถูกเผาไหม้ โดยไฟไหม้ครั้งใหญ่แห่งนิวยอร์ค สาเหตุของมันยังเป็นปริศนา Dead Men Tell No Tales (2015)
In North Dakota, 144 members of the St. Lawrence Pentecostal Cult are feared dead after they set their compound ablaze.ในนอร์ทดาโคตา 144 สมาชิก ของ สท โลเสนสเพนเทคอสทล ศาสนา จะกลัวตายหลังจากที่พวกเขาตั้ง สว่างสารประกอบของพวกเขา Arrival (2016)
In a mere instant, the whole of Tenebrae was ablaze.เพียงชั่วครู่ ทั้งอาณาจักรเทเนไบร กลับมอดไหม้อยู่กลางเปลวเพลิง Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Hearts ablaze, banners high We go marching into battleชูธงไว้ไม่ครั่นคร้าม ออกไปทำสงครามเดินย่ำไป Beauty and the Beast (2017)
Sources tell us the plane was deliberately set ablaze by the cdc after all passengers' remains had been removed...แหล่งข่าวแจ้งว่า\ เครื่องบินถูกจุดไฟเผา โดย จนท.ซีดีซี หลังจากซากศพของผู้โดยสาร Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ablazeHer face was ablaze with anger.
ablazeHe was ablaze with anger.
ablazeHis face was ablaze with anger.
ablazeThe house was ablaze.
ablazeThe house was ablaze when the fire engine arrived.
ablazeThe house was ablaze with lights.
ablazeThe mountainside was ablaze with the autumn colors of the trees.
ablazeThe sky was ablaze with fireworks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอน[ADJ] ablaze, Example: เธอมองไปยังกองฟอนด้วยความอาลัยรักอย่างสุดซึ้ง, Thai definition: ที่ไหม้เป็นจุรณ, ที่ไหม้เป็นขี้เถ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke   FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
โพลง[adj.] (phlōng) EN: glaring ; stark ; ablaze   FR: flamboyant

CMU English Pronouncing Dictionary
ABLAZE    AH0 B L EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ablaze    (j) (@1 b l ei1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
燎原[りょうげん, ryougen] (n) agricultural burning; setting a field ablaze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ablaze \A*blaze"\, adv. & a. [Pref. a- + blaze.]
   1. On fire; in a blaze, gleaming. --Milman.
    [1913 Webster]
 
       All ablaze with crimson and gold.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. In a state of glowing excitement or ardent desire.
    [1913 Webster]
 
       The young Cambridge democrats were all ablaze to
       assist Torrijos.           --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ablaze
   adj 1: keenly excited (especially sexually) or indicating
       excitement; "his face all ablaze with excitement"- Bram
       Stoker; "he was aflame with desire" [syn: {ablaze},
       {aflame}, {aroused}]
   2: lighted up by or as by fire or flame; "forests set ablaze (or
     afire) by lightning"; "even the car's tires were aflame"; "a
     night aflare with fireworks"; "candles alight on the tables";
     "houses on fire" [syn: {ablaze(p)}, {afire(p)}, {aflame(p)},
     {aflare(p)}, {alight(p)}, {on fire(p)}]
   3: resembling flame in brilliance or color; "maple trees ablaze
     in autumn"
   4: lighted with red light as if with flames; "streets ablaze
     with lighted Christmas trees"; "the inflamed clouds at
     sunset"; "reddened faces around the campfire" [syn:
     {ablaze(p)}, {inflamed}, {reddened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top