Search result for

(75 entries)
(0.2967 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -し-, *し*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทัศนศิลป์[しかくげいじゅつ] (n ) 視覚芸術

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
もねた (n slang ) dirty joke
周波数特性[しゅうはすうとくせい] (n ) Frequency Response
焼損[しょうそん] (n vt ) burnout,loss of combustion
踵骨腱[しょうこつけん] Achilles' tendon

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ょうがない[ょうがない, shouganai] (vi colloq) ไม่มีทางอื่น, ช่วยไม่ได้
シーア派[ーあは, shi-aha] (n) มุสลิมนิกายซีอะห์
[ち, なな, shichi , nana] (n) เจ็ด
下半期[もはんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหลัง
下着[たぎ, shitagi] ชุดชั้นใน
仕置き[おき, shioki] (n) การลงโทษ, การสำเร็จโทษ, See also: S. 処罰,処置,
伸長率[んちょうりつ, shinchouritsu] (n) อัตราการยืดขยาย (extension rate)
信念[んねん, shinnen] (n) ความเชื่อ, See also: S. 信じる ,
修正[ゅうせい, shuusei] (n) แก้ไข
借金[ゃっきん, shakkin] (n) การกู้ยืมเงิน、หนี้สิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
所管[ょかん, shokan] (n adj) อำนาจในการตัดสิน
刺激[げき, shigeki] (n) การกระตุ้น
失望[つぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
新形[んがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่ , See also: S. 新型,
消火栓[ょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง , See also: R. 火事
死に筋[にすじ, shinisuji] สินค้าขายไม่ออก , See also: A. 売れ筋,
指揮幕僚課程[きばくりょうかてい, shikibakuryoukatei] (n) หลักสูตรเสนาธิการทหาร
視覚[かく, shikaku] (vt) การมองเห็น,สายตา,ภาพ
竹刀[ない, shinai] (n) ดาบไม้ไผ่
式典[きてn, shikite n] (n) พิธี, พระราชพิธี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
シリーズ[りーず, shiri-zu] Thai: ซีรีส์
示す[めす, shimesu] Thai: บ่งบอด
示す[めす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
示す[めす, shimesu] Thai: แสดง
湿る[める, shimeru] Thai: เฉอะแฉะ English: to be damp
湿る[める, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet
湿る[める, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet
新入生[んにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[んにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
自然[ぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[ん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[ゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See ゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[んこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[んこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[いら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
[め, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[めかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
7月王政[ちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
後に、高校生になると、僕はビタミン剤を常用するように化学を「摂取た」 [M]Later, in high school, I would take chemistry the way I took vitamin pills.
後になって、クリスは自分の行いを恥ずかく思い、彼女に謝ると、ベスは彼を許てくれまた。Later, Chris felt ashamed and apologized and Beth forgave him.
後になって、やめておけばよかったなんて、思ったりない?I know you want to marry me now, but don't you think you'll have second thoughts afterward?
後になってテストを提出ても、受け付けられません。If you turn in a test late, it will not be accepted.
後ほどお電話ょうか。Shall I call you up later?
後ほどもう一度お申込みいただけますか。Will you place your call again later?
後ろにいる人のためにもっと大きな声で話て下さい。Speak louder for the benefit of those in the rear.
後ろの席に座っていたんですが、もっと黒板が見やすい席が良かったので前に移動てきまた。I came down from the back to get a better look at the board.
後ろの列の人々はステージを見るために首を伸ばた。People in the back row craned to see the stage.
後ろ指を指されるようなことなど、決ていないよ。I've never done the kind of thing people would talk about behind my back.

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[わ, shiwa] crease [Add to Longdo]
シーエーアイ[ーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
シーケンサ[ーけんさ, shi-kensa] sequencer [Add to Longdo]
シーティーエス[ーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]
シーディー[ーでいー, shi-dei-] CD, compact disk [Add to Longdo]
シーディーロム[ーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
シートフィーダ[ーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder [Add to Longdo]
シーモス[ーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
シールド[ーるど, shi-rudo] shield (vs) [Add to Longdo]
シェーピング[えーぴんぐ, shie-pingu] shaping [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ん酌[ゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
七五三[ちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
七福神[ちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
三味線[ゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
[ぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[ぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
[ぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
下る[ぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
下唇[たくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下唇[たくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top