ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่

   
177 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่-, *ที่*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ทำงานบนที่สูง (n modal verb )
ที่อื่น (n vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name org ) ที่อื่น

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Squamous[สะแคว'มัส] (adj ) ที่ปกคลุมไปด้วยเกร็ด,ที่เหมือนเกร็ด

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้Public Law
การไปเที่ยว (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) trips
ที่อื่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name org un) ที่อื่น

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทั้งๆ ที่ (conj ) 尽管,虽然

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่[N] ordinal number, See also: as in, Example: เขาได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดวาดภาพ, Thai definition: คำนำหน้าสังขยาบอกลำดับ
ที่[CLAS] qualifiers for places, See also: seat, place, Example: เขาโทรไปสั่งอาหารไว้ 4 ที่, Thai definition: ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุดๆ
ที่[PRON] that, Example: ฉันชอบคนที่มีน้ำใจ, Thai definition: คำใช้แทนคำนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า
ที่[N] word for utensil, Syn. ภาชนะ, เครื่องใช้, Example: เขาซื้อที่นอนใหม่เพราะต้องย้ายบ้าน
ที่[PREP] at, Syn. ใน, , Example: พจนานุกรมมโนทัศน์พัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์
ที่[N] place, See also: space, Syn. แหล่ง, ถิ่น, สถานที่, Example: เขาอยู่ในที่ประชุมนานถึง 3 ชั่วโมง, Count unit: แห่ง
ที่[N] land, See also: spot, lot, Syn. ที่ดิน, Example: ช่วงเศรษฐกิจดี แม่ซื้อที่เอาไว้หลายแปลง, Count unit: แปลง, ผืน
ที่[PREP] to, Example: ผู้จัดการจะเดินทางไปที่โตเกียวพรุ่งนี้
ที่นี่[N] door, See also: gate, Syn. ประตู, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านทวารบานนี้เพื่อเข้าไปในวัด, Count unit: บาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่[N] right place, Example: วางของให้เป็นที่ๆ จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่น. แหล่ง, ถิ่น, เช่น ที่ประกอบอาชีพ ที่ทำมาหากิน, สถานที่ เช่น ที่ประชุม ที่พัก, ตำแหน่งแห่งที่ เช่น เอาของวางไว้ให้ถูกที่
ที่ที่ดิน เช่น ซื้อที่ ขายที่ เช่าที่
ที่เครื่องใช้ เช่น ที่นอน ที่เขี่ยบุหรี่
ที่ตำแหน่งหน้าที่ เช่น ที่สมุหพระกลาโหม พระราชาคณะชั้นสามัญที่พระกวีวรญาณ
ที่ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุด ๆ เป็นต้น เช่น ที่นั่ง ๓ ที่ อาหาร ๓ ที่.
ที่ส. คำใช้แทนคำนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า เช่น คนที่ขยัน เด็กที่ฉลาด.
ที่ว. คำนำหน้าคำบอกลำดับ เช่น ที่ที่ ๒.
ที่บ. ณ เช่น อยู่ที่บ้าน.
ที่กัลปนาน. ที่ดินซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของผู้อุทิศ.
ที่จริงว. จริง, แท้, แน่นอน. สัน. คำขึ้นต้นประโยคหรือข้อความแสดงถึงความที่ถูกที่ควร, อันที่จริง หรือ ตามที่จริง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poundที่กักสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quarryที่ขุดหิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primiparousที่คลอดครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiparousที่คลอดหลายครั้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accretionที่งอกชายฝั่ง, ที่งอกริมตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relictionที่งอกริมตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alluvionที่งอกริมตลิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alluvionที่งอกริมตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inviolableที่จะละเมิดมิได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inviolableที่จะละเมิดมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book endที่กั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book markที่คั่นหนังสือ
Book mark หมายถึง ที่คั่นหนังสือ ใช้เพื่อคั่นหน้าหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ เพื่อจะได้กลับมาอ่านหนังสือนั้นในคราวต่อไปได้ต่อเนื่องกัน ที่คั่นหนังสืออาจทำด้วยกระดาษแข็งหรือด้วยวัสดุอื่น เช่น ผ้า หนัง ริบบิ้น พลาสติก เหล็ก เป็นต้น โดยทำเป็นแถบยาว ที่คั่นหนังสือบางอันประดิษฐ์ตกแต่งทำด้วยมือมีลวดลายสวยงาม บางอันอาจมีคำขวัญเกี่ยวกับการอ่านหนังสือหรือข้อความอื่น ๆ ประกอบ ในหนังสือฉบับพิมพ์ที่มีราคาแพงมาก ใช้แถบริบบิ้นยาวกว่าหน้ากระดาษติดกาวไว้กับส่วนบนสุดของสันหนังสือเพื่อเป็นที่คั่นหนังสือของหนังสือเล่มนั้น ที่คั่นหนังสือเริ่มมีการผลิตออกมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันด้วยจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ทั้งในด้านการโฆษณาหนังสือ หรือเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ เป็นสินค้า และเป็นของสะสม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dictionary standที่วางพจนานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Rackที่วางนิตยสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Depositoryที่เก็บ ที่ฝาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
พระโกศที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระโกศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ๒ ประเภท ๑. พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ ๒. พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ

พระโกศ

ที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

บุษบกที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูป เป็นต้น มณฑปขนาดเล็กแต่ด้านข้างโปร่ง [ศัพท์พระราชพิธี]
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural landที่ดินเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
systemระบบ, ที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback) [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where?ที่ไหน? Pinocchio (1940)
Yeah.ที่สุด The Bodyguard (1992)
Oh, no!ที่... ที่... James and the Giant Peach (1996)
No.เลขที่ Contact (1997)
Where?ที่ไหน? Scan (2006)
Darling?ที่รัก? The Game (2007)
Katie?เคที่Paranormal Activity (2007)
There.ที่นี่ Next (2007)
Where?ที่ไหน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Here?ที่นี่? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Honey?ที่รัก? Drag Me to Hell (2009)
Here.ที่นี่ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่[n.] (thī) EN: place ; spot ; location ; locality ; site ; space   FR: endroit [m] ; lieu [m] ; espace [m] ; place [f] ; position [f]
ที่[n.] (thī) EN: land ; soil ; real estate   FR: terrain [m]
ที่[X] (thī) EN: at ; to ; in   FR: dans ; à
ที่[pr.] (thī) EN: who ; that ; where   FR: qui ; que ; où ; dont
ที่[pr.] (thī) EN: who is ; that is ; who are ; that are   FR: qui est ; qui sont
ที่...แห่งเดียว[xp] (thī … haeng dīo) FR: uniquement chez ...
ที่กนชน[n.] (thī kan chon) EN: bumper (of a vehicle)   FR: pare-chocs [m]
ที่กักกัน[n. exp.] (thī kakkan) EN: youth custody unit ; remand centre ; reform school (Am.)   
ที่กักขัง[n. exp.] (thī kakkhang) EN: detention center   FR: centre de détention [m]
ที่กั้นหนังสือ[n. exp.] (thī kan nangseū) FR: porte-journaux [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability[N] พรสวรรค์, See also: ที่คงอยู่ตลอดไป, Syn. talent, Ant. inability
able[ADJ] ที่มีความสามารถที่จะทำได้, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
able[ADJ] ที่มีทักษะดี, See also: เก่ง, มีฝีมือ, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
abode[N] บ้าน, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, Syn. house, dwelling, residence
aboriginal[ADJ] ที่อยู่มาดั้งเดิม, See also: ที่อยู่มาตั้งแต่แรก, Syn. indigenous, first
abortifacient[ADJ] ที่ทำให้แท้ง
above[ADV] ที่มีอำนาจมากกว่า
abrasive[ADJ] ที่ทำให้โกรธ, See also: ที่ทำให้รำคาญ, ที่ทำให้โมโห, Syn. irritating, grating
absorbed[ADJ] ที่หมกมุ่นกับ, Syn. engrossed, immersed
absorbing[ADJ] ที่ดึงดูดความสนใจ, See also: ที่น่าสนใจมาก, Syn. interesting, engrossing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
abrasive(n) สิ่งที่ใช้ขัดถู
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ( ) ที่จริงแล้ว
Address (n) ที่อยู่
alluvion (n ) ที่งอกริมตลิ่ง (ศัพท์ที่ดิน)
antitheistic (adj) ที่เป็นการเปรียบเทียบ, ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้าน/ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงข้าม
attractorที่ดึงดูด
chameleonic (adj) ที่เปลี่ยนแปลงได้, ที่เกี่ยวกับกิ้งก่าคามิเลียน
comedogenic (adj ) ที่เป็นสาเหตุของการการเกิดสิว
consigliere (n ) ที่ปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เจ้าพ่อหรือผู้นำกลุ่มอาชญากร
See also: S. advice, counselor,
contingent onที่ทำตัวเข้าด้วยกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งมักไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
See also: S. dependent on,
declared (adj ) ที่แสดงเจตนารมย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] (n) ที่อยู่ทางอีเมล
何処[どこ, doko] (n) ที่ไหน
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส
内蔵[ないぞう, naizou] (n) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า (built-in)
土地[とち, tochi] (n) ที่ดิน, ดิน
売り場[うりば, uriba] (n) ที่ขายของ
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] (n) ที่พัก
[せき, seki] (n) ที่นั่ง (ในรถไฟ,โรงภาพยนตร์, อื่นๆ)
座席[ざせき, zaseki] (n) ที่นั่ง
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
喫煙所[きつえんじょ, kitsuenjo] (n) ที่สูบบุหรี่
缶切り[かんきり, kankiri] (n) ที่เปิดกระป๋อง
人口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
カチューシャ[かちゅーしゃ, kachusha] (n) ที่คาดผม
灰皿[はいざら, haizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่
[そ, so] (adj) ที่ดีเลิศ
inextricable[inextricable] (adj) ที่แก้ไม่ได้ ที่หนีไม่รอด ที่เอาไม่ออก (adj) , See also: S. involved,inescapable,
最も[もっとも, mottomo] ที่สุด
経緯[いきさつ, ikisatsu] (n) ที่มาที่ไป, ความเป็นมา, เรื่องราวความเป็นมา
บางกรณีอ่านแบบ 音読み=けいい ก็ได้
携帯灰皿[けいたいはいざら, keitaihaizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่แบบพกพา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
東京発[とうきょうはつ, toukyouhatsu] Thai: ที่ออกจากโตเกียว
立ち食スタンド[たちぐいすたんど, tachiguisutando] Thai: ที่ยืนกิน English: stand (food eaten standing)
相対[そうたい, soutai] Thai: ที่สัมพันธ์กัน English: relative
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
住所[じゅうしょ, juusho] Thai: ที่อยู่ English: address (e.g. of house)
既成[きせい, kisei] Thai: ที่มีอยู๋ปัจจุบัน ที่มีอยู่เดิม
人工[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
原因[げんいん, gen'in] Thai: ที่มา English: origin
既定[きてい, kitei] Thai: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว English: default

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพที่เห็น
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่จะให้ทำ)
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
fallsในกรณีที่
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa* (adj) ที่หมดอายุแล้ว เช่น abgelaufenes Fleisch เนื้อที่หมดอายุแล้ว
fortschrittlich (adj ) ที่มีความก้าวหน้า/ต่อเนื่อง
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden {pl} (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
unterschiedlich (adj ) ที่แตกต่างกัน, หลากหลาย
ที่เขี่ยบุหรี่ (n ) ที่เขี่ยบุหรี่

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top