ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abiding

AH0 B AY1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abiding-, *abiding*, abid
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
abiding(adj) ทนทาน

English-Thai: Longdo Dictionary
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, See also: law-abiding adj.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abiding(adj) ตลอดไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
unabiding(อันอะไบ'ดิง) adj. ชั่วคราว, ชั่วครู่, ไม่นาน

English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร, สืบไป, ตลอดกาล, มั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sure you've discovered my deep and abiding interest in pain.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะค้นพบ ความลึกซึ้งและความอดทนในความเจ็บปวด The Princess Bride (1987)
I'm a law abiding citizen.ฉันมัน คนภายใต้กฏหมาย Superhero Movie (2008)
Live by abiding by the law.อยู่โดยปฎิบัติตามกฎหมาย Episode #1.8 (2008)
- Abiding by the law?- ปฎิบัติตามกฎหมาย? Episode #1.8 (2008)
That is abiding by the law.นั่นคือการปฎิบัติตามกฎหมาย. Episode #1.8 (2008)
He is a well-rounded man capable of mature emotions and deep, abiding love.เขาเป็นผู้ชายที่ดีไปหมด ..อารมณ์แบบผู้ใหญ่ และมีรักลึกซึ้งตลอดกาล The Ugly Truth (2009)
"Law abiding Citizen"ขังฮีโร่ โค่นอำนาจ Law Abiding Citizen (2009)
Your honor, I'm a law abiding citizen.ศาลที่เคารพ ผมเป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฏหมาย Law Abiding Citizen (2009)
It's people abiding by the terms of the deals that they sign themselves.คนเรานี่แหละ ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของข้อตกลงที่พวกเขาเซ็น Repo Men (2010)
He does have a deep, abiding lust for her money.เขามีความต้องการ เงินของนาง The Wolf and the Lion (2011)
"shepherds abiding in the field,\"เด็กเลี้ยงแกะอาศัยในทุ่ง\" Extraordinary Merry Christmas (2011)
What flaw in your character, what deep abiding secret?คุณมีข้อเสียอะไร มีความลับอะไรมั๊ย The Smile (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abidingMusic is his abiding passion.
abidingSome member countries have been lax in abiding by G-7 agreements.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดกติกา[phit katikā] (x) EN: foul ; not playing the game ; not abiding by the rules
ยึดถือ[yeuttheū] (adj) EN: abiding

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABIDING AH0 B AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abiding (v) ˈəbˈaɪdɪŋ (@1 b ai1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
止観[しかん, shikan] (n) (1) { Buddh } calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai [Add to Longdo]
遵法[じゅんぽう, junpou] (adj-na, n, adj-no) law-abiding [Add to Longdo]
遵法者[じゅんぽうしゃ, junpousha] (n) law-abiding citizen [Add to Longdo]
法治社会[ほうちしゃかい, houchishakai] (n) law-abiding society [Add to Longdo]
良民[りょうみん, ryoumin] (n) good citizens; law-abiding people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abide \A*bide"\, v. i. [imp. & p. p. {Abode}, formerly {Abid};
   p. pr. & vb. n. {Abiding}.] [AS. [=a]b[imac]dan; pref. [=a]-
   (cf. Goth. us-, G. er-, orig. meaning out) + b[imac]dan to
   bide. See {Bide}.]
   1. To wait; to pause; to delay. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To stay; to continue in a place; to have one's abode; to
    dwell; to sojourn; -- with with before a person, and
    commonly with at or in before a place.
    [1913 Webster]
 
       Let the damsel abide with us a few days. --Gen.
                          xxiv. 55.
    [1913 Webster]
 
   3. To remain stable or fixed in some state or condition; to
    continue; to remain.
    [1913 Webster]
 
       Let every man abide in the same calling. --1 Cor.
                          vii. 20.
    [1913 Webster] Followed by by:
 
   {To abide by}.
    (a) To stand to; to adhere; to maintain.
      [1913 Webster]
 
         The poor fellow was obstinate enough to abide by
         what he said at first.      --Fielding.
      [1913 Webster]
    (b) To acquiesce; to conform to; as, to abide by a
      decision or an award.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abiding \A*bid"ing\, a.
   Continuing; lasting.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abiding
   adj 1: unceasing; "an abiding belief"; "imperishable truths"
       [syn: {abiding}, {enduring}, {imperishable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top