ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ドイツ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ドイツ-, *ドイツ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ドイツ[どいつ, doitsu] (n) เยอรมัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ドイツ[ドイツご, doitsu go] (n ) ภาษาเยอรมัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ドイツ[どいつじん, doitsujin] Thai: ชาวเยอรมัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドイツマルク[, doitsumaruku] (n) Deutschmark [Add to Longdo]
ドイツ革命[ドイツかくめい, doitsu kakumei] (n) German Revolution (1918-1919) [Add to Longdo]
ドイツ観念論[ドイツかんねんろん, doitsu kannenron] (n) German idealism [Add to Longdo]
ドイツ騎士団[ドイツきしだん, doitsu kishidan] (n) Teutonic Knights; Teutonic Order [Add to Longdo]
ドイツ[ドイツご, doitsu go] (n,adj-no) German (language) [Add to Longdo]
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university) [Add to Longdo]
ドイツ工業規格[ドイツこうぎょうきかく, doitsu kougyoukikaku] (n) {comp} Deutsche Institut fuer Normung; DIN [Add to Longdo]
ドイツ[ドイツじん, doitsu jin] (n) German person [Add to Longdo]
ドイツ農民戦争[ドイツのうみんせんそう, doitsu nouminsensou] (n) German Peasants' War (1524-1525) [Add to Longdo]
ドイツ文化[ドイツぶんか, doitsu bunka] (n) German culture [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was not until he was forty that he began to study German.40歳になってはじめて彼はドイツ語を学びはじめた。
I'm taking a leave of absence from Aug. 10 till 31 to attend a seminar in Germany.8月10日から31日までドイツでセミナーに出席するために休みます。
I can tell by his accent that he is German.アクセントで彼がドイツ人だとわかる。
You can speak German.あなたはドイツ語が話せます。
Can you speak German?あなたはドイツ語を話せますか。
Aya has good reason to speak perfect German.アヤが完璧なドイツ語を話すのは少しも不思議でない。
Andy is master of French and German.アンディーはフランス語ドイツ語が自由に使える。
Together with Britain, France may ban imports of waste from Germany.イギリスに加えて、フランスもドイツからの廃棄物の持ち込みを禁止しそうだ。
Dutch is closely related to German.オランダ語はドイツ語と密接なつながりがある。
It took me by surprise to hear that Carl was moving to Germany.カールがドイツに移り住むと聞いた時には驚いた。
Cathy can speak French and German.キャシーはフランス語とドイツ語が話せる。
Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.ゲアハルト・シュレーダーは第二次世界大戦を経験していない初のドイツ首相です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Klinger, Deutsche Presse Agentur.[JA] クリンガー "ドイツ通信社"です Roman Holiday (1953)
Mr Leamas, fluent German isn't much use, even in an experienced sales representative, who's frequently speechless by lunchtime.[JA] リーマスさん ドイツ語というのは 世慣れた セールスマンなら 昼食では話さない ですからね The Spy Who Came In from the Cold (1965)
His agency is always on the lookout for German background material.[JA] 彼の通信社は ドイツ通の 人材を探してしているんだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You're not a party, just a gang of scum![JA] お前達の親分は誰なんだ? ドイツ軍の参謀総長か? Tikhiy Don II (1958)
" Your enemies are not Austrian and German soldiers who've been deceived like we,[JA] 「お前達の敵はオーストリアや ドイツの兵士達ではない 彼等も我々同様騙されている Tikhiy Don II (1958)
You're not a party, just a gang of scum![JA] お前達の親分は誰なんだ? ドイツ軍の参謀総長か? Tikhiy Don (1957)
Look at the heater we found on him. German Luger, fully loaded.[JA] 奴のハジキさ ドイツのルガーだ He Walked by Night (1948)
" Your enemies are not Austrian and German soldiers who've been deceived like we,[JA] 「お前達の敵はオーストリアや ドイツの兵士達ではない 彼等も我々同様騙されている Tikhiy Don (1957)
A German alias and Control chose it. I wonder why.[JA] ドイツ名の偽名も管理官が 決めた どういうことだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Here's one where your languages might help.[JA] これはどうかな ドイツ語が活かせるかも The Spy Who Came In from the Cold (1965)
He was posing as a member of the East German Steel Mission.[JA] 東ドイツ鉄鋼調査団の一員として ロンドンに滞在していた The Spy Who Came In from the Cold (1965)
_[JA] ベルリン ドイツ連邦議会 Citizenfour (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top