ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一人一人

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一人一人-, *一人一人*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人一人(P);一人ひとり[ひとりひとり(P);ひとりびとり(一人一人), hitorihitori (P); hitoribitori ( hitorihitori )] (n-t,suf) one by one; each; one at a time; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.この地域社会に住む一人一人は、健康な人間が持つ免疫機構の細胞のようなもだ。
Everybody in that family has a car of their own.その家族は、一人一人がマイカーを持っている。
She'll diagnose each person carefully.その女性は一人一人を注意深く診断している。
The old doctor gave individual attention to each patient.その老医師は各患者を一人一人個人的に診察した。
And so each citizen plays an indispensable role.それで市民一人一人がなくてはならない役割をはたしている。
Each person was given enough food and clothing.つまり人は一人一人十分な食料と衣服が与えられていた。
The maid announced each guest.メイドは客を一人一人大声でとりついた。
If each would sweep before the door, we should have a clean city.一人一人が戸口を掃けば、町はきれいになる。
Each man stood up in turn and introduced himself.一人一人順番だって、自己紹介をした。
The principal shook hands with each of the graduating pupils.校長は卒業生一人一人と握手をした。
Each of the children is doing his best.子供たちの一人一人が、全力を尽くしている。
Each of us has to be careful when driving.私たちの一人一人が運転をする時には気を付けなければならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As representatives of the host school I expect each and every one of you to put your best foot forward.[JA] 皆さんはトーナメント開催校の代表として 一人一人が自覚を持ち 最高のリードをしてあげてください Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I could do something for the kids... make some kind of difference... but they're slipping through my fingers, every one.[JA] 力になれると思った けど一人一人 亡くなっちゃって。 A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
One at a time.[JA] 一人一人 The Harvest (1997)
It all depends on a feeling that's within me, within every soldier.[JA] 兵士一人一人 の 内にあ る感情だ War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
We don't want that lousy Russia rule on the Don.[JA] 奴等は土地を一人一人に 分ける積もりだぞ Tikhiy Don (1957)
As the governor of the Commonwealth of Massachusetts, I am confident each and every one of you will serve with distinction, honor and integrity.[JA] 「マサチューセッツ州の知事として、 私は君たち一人一人が... ...規律と名誉と知性をもって、 職務に励むことを確信しています」 The Departed (2006)
One by one we will take you.[JA] 一人一人殺してやる。 The Evil Dead (1981)
Oh, you're running each person through individually.[JA] 一人一人やるからよ Day 8: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2010)
It's each other.[JA] 一人一人なんだ だから 心配ない The Muppets (2011)
We don't want that lousy Russia rule on the Don.[JA] 奴等は土地を一人一人に 分ける積もりだぞ Tikhiy Don II (1958)
If we have to obtain with a warrant, we're gonna come back here and take every computer And every piece of paper in this building, and then we're gonna have a sit-down chat with each one of your members.[JA] 捜索令状が必要だと言うんなら 令状を持って戻った時には この建物の中の全部のコンピューターと 書類を持ち帰って 全メンバーの一人一人と腰を落ち着けて 話を聞くことになるぞ Miss Red (2009)
Having never met the Dreyfuses, would you confirm for me the exact members of the household and their names?[JA] ドレフュス一家に会ったことはないので、 お聞きしたいのですが... ...家族構成と一人一人の名前を教えてくれませんか? Inglourious Basterds (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top