Search result for

ay

(146 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ay-, *ay*
English-Thai: Longdo Dictionary
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
ayurvedic(adj) เกี่ยวกับอายุรเวช
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
tuck away(vt slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
mayขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
play hooky(jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, S. play truant (Brit.),
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., S. right away (American),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ay-up[SL] คำทักทายเมื่อพบกัน, See also: เฮลโล, Syn. alright!
Ayutthaya[N] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, See also: อยุธยา
Ayutthaya[N] พระนครศรีอยุธยา, See also: อยุธยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ay 1(เอ) adv. ตลอดไป, เสมอไป, Syn. aye)
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
ay 3(เอ) ครับ, ใช่
ayah(อา' ยะ) n. คนใช้
aye 1(ไอ) adj. ใช่, ครับ
aye 2(ไอ) ตลอดไป, เสมอไป
aymara(ไอ'มารา) n. ชาวอินเดียแดงเผ่าพันธุ์หนึ่ง, ภาษาของคนพวกนี้. -Aymaran adj. (of an Indian people)
a/cs pay. a/ cs payabbr. accounts payable
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)

English-Thai: Nontri Dictionary
aye(adv) เสมอ,ใช่,ตลอดไป
aye(n) คะแนนเห็นด้วย
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
airway(n) สายการบิน,บริษัทการบิน
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ayant cause (Fr.)บุคคลผู้มีสิทธิ์, บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategyยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี ? เจ้าพระยา ? แม่โขง ACMECS หรือชื่อเดิม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า และไทย (ECS : Economic Cooperation Strategy among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ACMECS เป็นแนวคิดที่ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นำกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรค SARS เมื่อ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 1 ที่เมืองพุกาม สหภาพพม่า เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2546 โดยผู้นำทั้ง 4 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ครอบคลุมความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนหลักการที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับความ เป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างให้นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมเป็น หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ในโครงการต่างๆ ของ ACMECS ด้วย * เวียดนามร่วมเป็นสมาชิก ACMECS เมื่อ 10 พฤษภาคม 2547 สถานะล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2547 ที่จังหวัดกระบี่ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษและการประชุม รัฐมนตรี ACMECS อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมร่วมกับ Development Partners (ผู้แทนจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย) ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สมาชิก ACMECS ทั้ง 5 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเป็น เอกภาพ โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ ACMECS อย่าง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้แทนของ Development Partners รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการระหว่างกันอย่างเป็น รูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถมีข้อสรุปที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมความร่วม มือของ ACMECS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป * ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Ayur-Vedaอายุรเวท [การแพทย์]
Ayurvedic Physiciansหมออยุรเวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aye.ถูกต้อง! Art Isn't Easy (2007)
Ayn rand.แอน แรน Brothers in Arms (2008)
Aye, aye.อาย อาย Merry Madagascar (2009)
Aye.ได้ Turas (2010)
Ay.อะ.. Down the Block There's a Riot (2010)
Aye.ใช่ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Aye.ใช่ Lauren (2011)
Aye.เห็นสิ.. The Adventures of Tintin (2011)
- Aye.- ดี T2 Trainspotting (2017)
Aye.ใช่ Dragonstone (2017)
Coordinators: mily2, ay_linkCoordinators: mily2, ay_link Please do NOT hardsub and/or stream this episode using our English subtitles. Beethoven Virus (2008)
Aye, you delinquents. What have I told you?นายงี่เง่าหรือไง ฉันเพิ่งบอกอะไรนายไป The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ayThis is Aya, this is Aya. Please respond.
ayAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
ayAya tends to carry things to extremes.
ayThe ayu season has opened.
ayAyano tutted, making a sour face.
ayAya has good reason to speak perfect German.
ayAll in favor of this proposition will please say Aye.
ayMakoto found his true love on top of Ayers Rock. She's from Osaka.
ayI'm fine, thanks. Oh, Laura, this is my friend, Ayako.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระนครศรีอยุธยา[N] Phra Nakhon Si Ayutthaya, See also: Ayutthaya, Syn. อยุธยา, จังหวัดอยุธยา, Example: ขันลงหินทำกันมากที่ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย
เออ[INT] Yes, See also: aye, Syn. เอ้อ, Example: เออ บางทีคุณอาจพูดถูกก็ได้นะ, Thai definition: คำแสดงการตอบรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อาณาจักรอยุธยา [n. prop.] (Ānājak Ayutthayā) EN: Ayutthaya Kingdom   

CMU English Pronouncing Dictionary
I    AY1
AI    AY1
I.    AY1
ID    AY1 D IY1
AY    EY1
IO    AY1 OW0
AY    AY1
IB    AY1 B IY1
IP    AY1 P IY1
AJA    AY1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ay    (a) (ai1)
Ayr    (n) (e@1 r)
aye    (a) (ai1)
aye    (a) (ei1)
ays    (n) (ai1 z)
ayah    (n) (ai1 @)
ayes    (n) (ai1 z)
ayahs    (n) (ai1 @ z)
Aycliffe    (n) (ei1 k l i f)
Ayatullah    (n) (ai1 @ t uh1 l @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
あやふや[あやふや, ayafuya] (adj adv) ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
謝る[あやまる, ayamaru] Thai: กล่าวขอโทษ English: to apologize
歩む[あゆむ, ayumu] Thai: ย่างก้าว English: to walk
誤る[あやまる, ayamaru] Thai: กระทำผิด English: to make a mistake
操る[あやつる, ayatsuru] Thai: เชิด English: to manipulate
操る[あやつる, ayatsuru] Thai: ชักใย

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aymaratäubchen {n} [ornith.]Bronze-winged Ground Dove [Add to Longdo]
Aymarasittich {m} [ornith.]Sierra Parakeet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pays(n) |m, pl. pays| ประเทศ
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿亚图拉[ā yà tú lā, ㄚ ㄧㄚˋ ㄊㄨˊ ㄌㄚ, / ] ayatollah (religious leader in Shia Islam) [Add to Longdo]
阿伊莎[Ā yī shā, ㄚ ㄧ ㄕㄚ, ] Ayshe, Aise or Ayesha (name); Aishah bint Abi Bakr (c. 614-678), youngest wife of prophet Mohamed 穆罕默德[Mu4 han3 mo4 de2] [Add to Longdo]
阿依莎[Ā yī shā, ㄚ ㄧ ㄕㄚ, ] Ayshe, Aise or Ayesha (name); Aishah bint Abi Bakr (c. 614-678), youngest wife of prophet Mohamed 穆罕默德[Mu4 han3 mo4 de2]; also written 阿伊莎 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
危うい[あやうい, ayaui] gefaehrlich [Add to Longdo]
怪しい[あやしい, ayashii] zweifelhaft, fragwuerdig, bedenklich,, verdaechtig, unzuverlaessig, unsicher,, unglaubwuerdig, seltsam, sonderbar,, mysterioes, befremdlich, schlecht [Add to Longdo]
怪しむ[あやしむ, ayashimu] zweifeln, bezweifeln,, verdaechtigen, misstrauen, staunen, fuer_seltsam_halten [Add to Longdo]
操る[あやつる, ayatsuru] handhaben, -lenken, -fuehren [Add to Longdo]
歩む[あゆむ, ayumu] (zu Fuss) gehen [Add to Longdo]
誤る[あやまる, ayamaru] sich_irren, einen_Fehler_machen [Add to Longdo]
謝る[あやまる, ayamaru] sich_entschuldigen [Add to Longdo]
過ち[あやまち, ayamachi] Fehler [Add to Longdo]
過つ[あやまつ, ayamatsu] irren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aye \Aye\, Ay \Ay\, adv. [Icel. ei, ey; akin to AS. [=a],
   [=a]wa, always, Goth. aiws an age, Icel. [ae]fi, OHG, ?wa, L.
   aevum, Gr. ? an age, ?, ?, ever, always, G. je, Skr. ?va
   course. ?, ?. Cf. {Age}, v., {Either}, a., {Or}, conj.]
   Always; ever; continually; for an indefinite time.
   [1913 Webster]
 
      For his mercies aye endure.       --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {For aye}, {always}; forever; eternally.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ay \Ay\, interj.
   Ah! alas! "Ay me! I fondly dream `Had ye been there.'"
   --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ay \Ay\, adv.
   Same as {Aye}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aye \Aye\, Ay \Ay\, adv. [Perh. a modification of yea, or from
   the interjection of admiration or astonishment, OE. ei, ey,
   why, hey, ay, well, ah, ha. Cf. MHG. & G. ei, Dan. ej. Or
   perh. akin to aye ever.]
   Yes; yea; -- a word expressing assent, or an affirmative
   answer to a question. It is much used in viva voce voting in
   legislative bodies, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word is written I in the early editions of
      Shakespeare and other old writers.
      [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 diana
 
 1. Diana, eski Roma'da av tanrıçası
 2. kadın avcı
 3. evlenmek istemeyen kadın
 4. ay, kamer.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 luna , luna
 
 1. ay
 2. ay tanrıçası
 3. (eski) gümüş. Luna moth Amerika'ya mahsus iri bir pervane, (zool.) Tropaea luna.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moon
 
 1. ay, kamer, mah
 2. uydu
 3. dolunay veya hilâl şeklindeki şey
 4. ay ışığı, mehtap
 5. (k. dili) dalgın dalgın gezinmek. moon blind ness (bayt.) atlara mahsus bir çeşit göz iltihabı
 6. (tıb.) tavukkarası, gece körlüğü. moonshine mehtap
 7. saçma, boşlakırdı, kuru laf
 8. (k. dili) kaçak içki. moonless ay aydınlığı olmayan, aysız (gece)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rise
 
 1. (rose, risen) çıkmak, yukarı çıkmak
 2. yükselmek
 3. kalkmak, ayağa kalkmak
 4. meydana çıkmak, zuhur etmek
 5. kabarmak, şişmek
 6. toplantı bitince kalkmak
 7. doğmak (güneş, ay)
 8. çıkmak, gözükmek
 9. başlamak, peyda olmak, hâsıl olmak
 10. artmak, çoğalmak
 11. ilerlemek, zenginleşmek
 12. ayaklanmak, isyan etmek
 13. açılmak, ferahlamak, iyileşmek
 14. revaç bulmak
 15. pahası artmak
 16. dirilmek, ölüm yatağından kalkmak. rise to the occasion fırsattan istifade etmek.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 ay
   ah; oh; ow
   woe
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top