ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abate

AH0 B EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abate-, *abate*
Possible hiragana form: あばて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate(vt) ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate(vt) ทำให้สิ้นสุด, Syn. end, stop, terminate
abate(vi) น้อยลง, See also: ลดลง
abate(vi) สิ้นสุด
abatement(n) การลดลง, Syn. lessening, decrease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt., vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง, ไม่อ่อนลง

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา, ลดน้อยลง, เบาบาง
abatement(n) การหยุด, การเลิก, การระงับ, การลดน้อยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement noticeคำเตือนให้ระงับ (เหตุรำคาญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of actionการระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of freeholdการเข้าครอบครองที่ดินมรดกก่อนทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of nuisanceการระงับเหตุรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement; subsidence๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ regression ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]
Abatement (of Pollution)การลดมลพิษ, Example: การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Abate your ire. - Abate what? !-ลดความโกรธของท่านซะ โกรธอะไรกัน? The Kingdom of the Winds (2008)
Abate what? !อะไรที่ควรลดลง? The Kingdom of the Winds (2008)
Give me a couple of boxes of that. I'll be right as rain. It's not a cure, it just abates the symptoms.ได้ซัก ๒ กล่องล่ะคึกเป็นม้าเลย ไม่ได้รักษา แค่บรรเทา Iron Man 2 (2010)
Now, you're all free to call it a day, of course, but I think we're probably best just sticking out here until the rain abates a bit.คงต้องบอกว่าปาร์ตี้จบแล้ว แต่พวกเราควรจะอยู่ที่นี่ด้วยกัน จนกว่าฝนจะสงบ Ghosts (2013)
With any luck, the gout will abate with time and he will be able to walk again.หากโชคช่วย ขอให้อาการเก้าต์บรรเทา และให้เขาเดินได้อีก The Lion and the Rose (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abateThe fever has abated.
abateThe storm abated.
abateThe storm didn't abate for several hours.
abateThe storm has gradually abated.
abateThe wind abated a little.
abateThe wind has abated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่าง(v) abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ค่อยยังชั่ว(v) improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
บรรเทา(v) abate, See also: decrease, diminish, alleviate, reduce, Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย, Example: การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง, Thai Definition: ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
รำงับ(v) relieve, See also: abate, Syn. ระงับ, บรรเทา
การลดหย่อน(n) abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai Definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา
ย่อหย่อน(v) weaken, See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, Example: เพราะพวกเราฝีมือไม่ถึงกำลังจึงย่อหย่อนลงตามลำดับ
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
การลดภาษี[kān lot phāsī] (n, exp) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut
การลดส่วนแบ่ง[kān lot suanbaeng] (n, exp) EN: abatement
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[kān lot suanbaeng nai sap møradok] (n, exp) EN: abatement of a legacy
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การระงับ[kān ra-ngap] (n) EN: suppression ; abatement
การระงับคดี[kān ra-ngap khadī] (n, exp) EN: abatement of action
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABATE AH0 B EY1 T
ABATED AH0 B EY1 T IH0 D
ABATES AH0 B EY1 T S
ABATEMENT AH0 B EY1 T M AH0 N T
ABATEMENTS AH0 B EY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abate (v) ˈəbˈɛɪt (@1 b ei1 t)
abated (v) ˈəbˈɛɪtɪd (@1 b ei1 t i d)
abates (v) ˈəbˈɛɪts (@1 b ei1 t s)
abatement (n) ˈəbˈɛɪtmənt (@1 b ei1 t m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
減らす[へらす, herasu] (v5s, vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) #1,937 [Add to Longdo]
排除[はいじょ, haijo] (n, vs, adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P) #4,621 [Add to Longdo]
軽減[けいげん, keigen] (n, vs) abatement; reduction; (P) #9,242 [Add to Longdo]
失効[しっこう, shikkou] (n, vs) lapse; abatement; invalidation #14,624 [Add to Longdo]
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r, vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P) #16,977 [Add to Longdo]
減る[へる, heru] (v5r, vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) #17,292 [Add to Longdo]
コンサバティブ[konsabateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
サバティカル[sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]
サバティカルイヤー[sabateikaruiya-] (n) sabbatical year [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abate \A*bate"\ ([.a]*b[=a]t"), v. t. [imp. & p. p. {Abated}, p.
   pr. & vb. n. {Abating}.] [OF. abatre to beat down, F.
   abattre, LL. abatere; ab or ad + batere, battere (popular
   form for L. batuere to beat). Cf. {Bate}, {Batter}.]
   1. To beat down; to overthrow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The King of Scots . . . sore abated the walls.
                          --Edw. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring down or reduce from a higher to a lower state,
    number, or degree; to lessen; to diminish; to contract; to
    moderate; to cut short; as, to abate a demand; to abate
    pride, zeal, hope.
    [1913 Webster]
 
       His eye was not dim, nor his natural force abated.
                          --Deut. xxxiv.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   3. To deduct; to omit; as, to abate something from a price.
    [1913 Webster]
 
       Nine thousand parishes, abating the odd hundreds.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. To blunt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To abate the edge of envy.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. To reduce in estimation; to deprive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She hath abated me of half my train. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law)
    (a) To bring entirely down or put an end to; to do away
      with; as, to abate a nuisance, to abate a writ.
    (b) (Eng. Law) To diminish; to reduce. Legacies are liable
      to be abated entirely or in proportion, upon a
      deficiency of assets.
      [1913 Webster]
 
   {To abate a tax}, to remit it either wholly or in part.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abate \A*bate"\ ([.a]*b[=a]t"), v. i. [See {Abate}, v. t.]
   1. To decrease, or become less in strength or violence; as,
    pain abates, a storm abates.
    [1913 Webster]
 
       The fury of Glengarry . . . rapidly abated.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To be defeated, or come to naught; to fall through; to
    fail; as, a writ abates.
    [1913 Webster]
 
   {To abate into a freehold}, {To abate in lands} (Law), to
    enter into a freehold after the death of the last
    possessor, and before the heir takes possession. See
    {Abatement}, 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To subside; decrease; intermit; decline; diminish;
     lessen.
 
   Usage: To {Abate}, {Subside}. These words, as here compared,
      imply a coming down from some previously raised or
      excited state. Abate expresses this in respect to
      degrees, and implies a diminution of force or of
      intensity; as, the storm abates, the cold abates, the
      force of the wind abates; or, the wind abates, a fever
      abates. Subside (to settle down) has reference to a
      previous state of agitation or commotion; as, the
      waves subside after a storm, the wind subsides into a
      calm. When the words are used figuratively, the same
      distinction should be observed. If we conceive of a
      thing as having different degrees of intensity or
      strength, the word to be used is abate. Thus we say, a
      man's anger abates, the ardor of one's love abates,
      "Winter's rage abates". But if the image be that of a
      sinking down into quiet from preceding excitement or
      commotion, the word to be used is subside; as, the
      tumult of the people subsides, the public mind
      subsided into a calm. The same is the case with those
      emotions which are tumultuous in their nature; as, his
      passion subsides, his joy quickly subsided, his grief
      subsided into a pleasing melancholy. Yet if, in such
      cases, we were thinking of the degree of violence of
      the emotion, we might use abate; as, his joy will
      abate in the progress of time; and so in other
      instances.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abate \A*bate"\ ([.a]*b[=a]t"), n.
   Abatement. [Obs.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abate
   v 1: make less active or intense [syn: {slake}, {abate},
      {slack}]
   2: become less in amount or intensity; "The storm abated"; "The
     rain let up after a few hours" [syn: {abate}, {let up},
     {slack off}, {slack}, {die away}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 abate
  abbot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top