Search result for

innovation

(58 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innovation-, *innovation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innovation[N] ่นวัตกรรม, See also: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่, Syn. alteration, modernization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innovation(อินนะเว'เชิน) n. สิ่งใหม่,วิธีการใหม่,นวัตกรรม,การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา., Syn. change

English-Thai: Nontri Dictionary
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innovationนวัตกรรม, การคิดขึ้นใหม่, สิ่งที่นำเข้ามาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
innovation๑. แขนงเสริม [มอสส์]๒. หน่อใหม่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
 • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
 • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovationนวัตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Innovationsนวัตกรรม, สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือความรู้ใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An innovation...มันคือนวัตกรรม ขอบใจ Superhero Movie (2008)
Culture, education, research and innovation are inexhaustible resources.วัฒนธรรม,การศึกษา, งานวิจัย และ นวัตกรรม คือทรัพยากรซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
The latest innovation from Browning, this self detonating cartridge... offers the widest and deadliest spray available... from a full tracking, cornering coordinates.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก บราวนิ่งส์ บรรจุเชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง... ทำให้เกิดความเสียหาย กระจายเป็นวงกว้าง Nและร้ายแรงที่สุด Gamer (2009)
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร Duplicity (2009)
Regardless, it was an impressive innovation, one that grabbed headlines the world over.แต่ก็เป็นมิติใหม่ที่หนังสือพิมพ์ทั่วโลกต้องพาดหัว Iron Man 2 (2010)
Hoffmanstahl was at the forefront of medical innovations... A true pioneer.ฮอปแมน เคยเป็นหมอแถวหน้า ด้านผู้มีความคิดบุกเบิก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
AND YOUTH IS NO GUARANTEE OF INNOVATION.แต่อายุน้อยก็ไม่ได้ยันยัน ความคิดสร้างสสรค์ Skyfall (2012)
Dave Simmons, SVP of innovation,เดฟ ซิมมอน, รองประธานอาวุโสแผนกนวัตกรรม The New World (2012)
And if I'm that pebble, then progress and innovation is the wave.และถ้าผมเป็นกรวดพวกนั้น ความก้าวหน้าและนวัตกรรมคือคลื่น End Times (2012)
Before such innovations as the apple, back when the sleeping curse first came to be, a more direct method was required... through blood.ก่อนจะมีวัตกรรมอย่างแอปเปิ้ลลูกนั้น ต้นกำเนิดตำนานคำสาปนิทรา จำเป็นต้องใช้ วิธีการที่ถูกต้อง... Into the Deep (2012)
Competition fuels innovation.การแข่งขันนวัตกรรมเชื้อเพลิง. Paranoia (2013)
I told you, Adam, competition breeds innovation.ผมบอกคุณอดัม การแข่งขันนวัตกรรมสายพันธุ์. Paranoia (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
innovationA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
innovationInnovation has something to do with the faculty to notice unusual phenomena.
innovationOpen source is the engine that drives technological innovation.
innovationTechnological innovation brought about the rapid progress of the information industry.
innovationThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งใหม่[N] innovation, See also: newness, introduction, new thing, Syn. ของใหม่, Ant. สิ่งเก่า, ของเก่า, Example: เครือข่ายไมโครยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้
นวัตกรรม[N] innovation, See also: change, alteration, novelty, newness, modernization, Syn. สิ่งใหม่, ของใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวัตกรรม[n.] (nawattakam) EN: innovation ; new development ; novelty   FR: innovation [f]
นวัตกรรมการบริหาร[n. exp.] (nawattakam kān børihān) EN: service innovation   
นวัตกรรมการเรียนรู้ [n. exp.] (nawattakam kān rīenrū) EN: learning innovation   
นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam kānseuksā) EN: educational innovation ; instructional innovation   
นวัตกรรมการสื่อสาร[n. exp.] (nawattakam kān seūsān) EN: communication innovation ; communicative innovation   
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[n. exp.] (nawattakam thāng thēknōlōyī) EN: technological innovation   FR: innovation technologique [f]
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)[org.] (Samnakngān Nawattakam Haengchāt) EN: National Innovation Agency (NIA)   

CMU English Pronouncing Dictionary
INNOVATION    IH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N
INNOVATION    IH2 N OW0 V EY1 SH AH0 N
INNOVATIONS    IH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N Z
INNOVATIONS    IH2 N OW0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innovation    (n) (i2 n @ v ei1 sh @ n)
innovations    (n) (i2 n @ v ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuerung {f}; Innovation {f} | Neuerungen {pl}; Innovationen {pl}innovation | innovations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イノベーション(P);イノベイション[, inobe-shon (P); inobeishon] (n) innovation; (P) [Add to Longdo]
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) [Add to Longdo]
一生面[いちせいめん;いっせいめん, ichiseimen ; isseimen] (n) innovation; new vista or field [Add to Longdo]
改革[かいかく, kaikaku] (n,vs,adj-no) reform; reformation; innovation; (P) [Add to Longdo]
改変[かいへん, kaihen] (n,vs) change; innovation; transformation [Add to Longdo]
革新[かくしん, kakushin] (n,vs) reform; innovation; (P) [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかくしん, gijutsukakushin] (n) technological innovation [Add to Longdo]
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) [Add to Longdo]
守株[しゅしゅ, shushu] (n,vs) lack of innovation; stupidity [Add to Longdo]
新機軸[しんきじく, shinkijiku] (n) innovation; new departure; milestone; breakthrough [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, / ] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails [Add to Longdo]
原创性[yuán chuàng xìng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] innovation [Add to Longdo]
革新[gé xīn, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] innovation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innovation \In`no*va"tion\, n. [L. innovatio; cf. F.
   innovation.]
   1. The act of innovating; introduction of something new, in
    customs, rites, commercial products, etc. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A change effected by innovating; a change in customs;
    something new, and contrary to established customs,
    manners, or rites. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The love of things ancient doth argue stayedness,
       but levity and lack of experience maketh apt unto
       innovations.             --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A newly formed shoot, or the annually produced
    addition to the stems of many mosses.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innovation
   n 1: a creation (a new device or process) resulting from study
      and experimentation [syn: {invention}, {innovation}]
   2: the creation of something in the mind [syn: {invention},
     {innovation}, {excogitation}, {conception}, {design}]
   3: the act of starting something for the first time; introducing
     something new; "she looked forward to her initiation as an
     adult"; "the foundation of a new scientific society" [syn:
     {initiation}, {founding}, {foundation}, {institution},
     {origination}, {creation}, {innovation}, {introduction},
     {instauration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top