ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

innovation

IH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innovation-, *innovation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innovation(n) นวัตกรรม, See also: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่, Syn. alteration, modernization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innovation(อินนะเว'เชิน) n. สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, นวัตกรรม, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา., Syn. change

English-Thai: Nontri Dictionary
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่, การปรับปรุง, นวัตกรรม, วิธีการใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innovationนวัตกรรม, การคิดขึ้นใหม่, สิ่งที่นำเข้ามาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
innovation๑. แขนงเสริม [ มอสส์ ]๒. หน่อใหม่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ <ul><li>สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li><li>ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย</li><li>ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น</li></ul> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovationนวัตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Innovationsนวัตกรรม, สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือความรู้ใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Innovation is everything.การปฏิวัติคือทุกสิ่งทุกอย่าง A Change Is Gonna Come (2007)
Culture, education, research and innovation are inexhaustible resources.วัฒนธรรม, การศึกษา, งานวิจัย และ นวัตกรรม คือทรัพยากรซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
The latest innovation from Browning, this self detonating cartridge... offers the widest and deadliest spray available... from a full tracking, cornering coordinates.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก บราวนิ่งส์ บรรจุเชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง... ทำให้เกิดความเสียหาย กระจายเป็นวงกว้าง Nและร้ายแรงที่สุด Gamer (2009)
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร Duplicity (2009)
And if I'm that pebble, then progress and innovation is the wave.และถ้าผมเป็นกรวดพวกนั้น ความก้าวหน้าและนวัตกรรมคือคลื่น End Times (2012)
Before such innovations as the apple, back when the sleeping curse first came to be, a more direct method was required... through blood.ก่อนจะมีวัตกรรมอย่างแอปเปิ้ลลูกนั้น ต้นกำเนิดตำนานคำสาปนิทรา จำเป็นต้องใช้ วิธีการที่ถูกต้อง... Into the Deep (2012)
But in my view, the most revolutionary innovation of all to come to us from this ancient world was the idea that natural events were neither punishment nor reward from capricious gods.แต่ในมุมมองของฉันการ ปฏิวัตินวัตกรรมมากที่สุดของทั้งหมด ที่จะมาให้เราจากโลก โบราณนี้เป็นความคิดของ ว่าเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมชาติ ลงโทษหรือให้รางวัล Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
He's only had three years of schooling but his genius for innovation more than makes up for that.เขามีเพียงสามปีของการศึกษา, แต่พรสวรรค์ของเขาสำหรับ นวัตกรรมมากกว่าทำให้ขึ้นสำหรับการที่ The World Set Free (2014)
I work in the design innovations department.ผมทำงานอยู่ฝ่ายการออกแบบนวัตกรรม The Candidate (2015)
And we have some new innovation that we can talk to you about later.เราจะฝากสิ่งนี้ไว้กับคุณ และเรายังมีนวัตกรรมใหม่ ที่จะคุยกับคุณ... Office Christmas Party (2016)
Your innovations in nanorobotics at TCRI have been truly inspirational for me.ผลงานหุ่นยนต์นาโนของคุณที่ TCRI เติมไฟให้ฉันมาก Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
innovationA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
innovationInnovation has something to do with the faculty to notice unusual phenomena.
innovationOpen source is the engine that drives technological innovation.
innovationTechnological innovation brought about the rapid progress of the information industry.
innovationThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งใหม่(n) innovation, See also: newness, introduction, new thing, Syn. ของใหม่, Ant. สิ่งเก่า, ของเก่า, Example: เครือข่ายไมโครยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้
นวัตกรรม(n) innovation, See also: change, alteration, novelty, newness, modernization, Syn. สิ่งใหม่, ของใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวัตกรรม[nawattakam] (n) EN: innovation ; new development ; novelty  FR: innovation [ f ]
นวัตกรรมการบริหาร[nawattakam kān børihān] (n, exp) EN: service innovation
นวัตกรรมการเรียนรู้[nawattakam kān rīenrū] (n, exp) EN: learning innovation
นวัตกรรมการศึกษา[nawattakam kānseuksā] (n, exp) EN: educational innovation ; instructional innovation
นวัตกรรมการสื่อสาร[nawattakam kān seūsān] (n, exp) EN: communication innovation ; communicative innovation
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[nawattakam thāng thēknōlōyī] (n, exp) EN: technological innovation  FR: innovation technologique [ f ]
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)[Samnakngān Nawattakam Haengchāt] (org) EN: National Innovation Agency (NIA)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INNOVATION IH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N
INNOVATION IH2 N OW0 V EY1 SH AH0 N
INNOVATIONS IH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N Z
INNOVATIONS IH2 N OW0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innovation (n) ˌɪnəvˈɛɪʃən (i2 n @ v ei1 sh @ n)
innovations (n) ˌɪnəvˈɛɪʃənz (i2 n @ v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, / ] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails #748 [Add to Longdo]
革新[gé xīn, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] innovation #8,637 [Add to Longdo]
原创性[yuán chuàng xìng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] innovation #42,415 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuerung { f }; Innovation { f } | Neuerungen { pl }; Innovationen { pl }innovation | innovations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
更新[こうしん, koushin] (n, vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) #1,034 [Add to Longdo]
改革[かいかく, kaikaku] (n, vs, adj-no) reform; reformation; innovation; (P) #2,205 [Add to Longdo]
ドライブ[doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs, vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs, vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) #4,073 [Add to Longdo]
改変[かいへん, kaihen] (n, vs) change; innovation; transformation #5,461 [Add to Longdo]
革新[かくしん, kakushin] (n, vs) reform; innovation; (P) #8,390 [Add to Longdo]
イノベーション(P);イノベイション[inobe-shon (P); inobeishon] (n) innovation; (P) #13,040 [Add to Longdo]
一生面[いちせいめん;いっせいめん, ichiseimen ; isseimen] (n) innovation; new vista or field [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかくしん, gijutsukakushin] (n) technological innovation [Add to Longdo]
守株[しゅしゅ, shushu] (n, vs) lack of innovation; stupidity [Add to Longdo]
新機軸[しんきじく, shinkijiku] (n) innovation; new departure; milestone; breakthrough [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top