ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจตนาร้าย

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจตนาร้าย-, *เจตนาร้าย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maliceเจตนาร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maliceเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guilty mindเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mens rea (L.)เจตนาร้าย [ดู criminal intent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad motiveเจตนาร้าย, เจตนาทุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice in lawเจตนาร้ายตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice in factเจตนาร้ายที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express maliceเจตนาร้ายที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied maliceเจตนาร้ายโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First of all I would like to point out... that not only is there no proof in this case... but there is a complete lack of mens rea... which by definition tells us there can be no crime... without a vicious will.ก่อนอื่น ดิฉันอยากจะชี้แจงว่า คดีนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีหลักฐาน แต่ยังไร้ซึ่งเจตนาร้าย Legally Blonde (2001)
In the achievement of those objectives there isn't any question of malevolence or of will.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันไม่เกี่ยวกับเจตนาร้ายหรือความตั้งใจ The Corporation (2003)
So you admit you have deceived me.เซา เฟ็ง ข้ารับรองได้เลยว่า เราไม่มีเจตนาร้ายซักนิด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Time, clearly as if it had a malicious intent, slowly ebbed away above me.เวลา... ที่ดูคล้ายจะมีเจตนาร้าย ลดลงช้าๆ ในความรู้สึกของฉัน 5 Centimeters Per Second (2007)
This is a hostile work environment claim filed against me and myproxy by Margaret Murphy.นี่เป็นเอกสารเเจ้งเจตนาร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน ร้องเรียนมายังฉัน โดยมาร์กาเร็ต เมอร์ฟี่ Potlatch (2009)
This is a hostile work environment claim filed against me and my proxy by Margaret Murphy.นี่เป็นเอกสารเเจ้งเจตนาร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน ร้องเรียนมายังฉัน โดยมาร์กาเร็ต เมอร์ฟี่ คุณข่มขู่เธอ Fa Guan (2009)
Is paved with cruel intentions.จะถูกปูด้วยเจตนาร้ายๆนะ The Debarted (2009)
Bad faith?เจตนาร้ายThe Boy with the Answer (2010)
On behalf of or in spite of?มาในนามหรือว่ามีเจตนาร้ายกันแน่ Miss Mystic Falls (2010)
Good people, who don't mean any harm.คนดีหน่ะ คนที่ไม่ได้เจตนาร้าย The Quarry (2010)
He didn't mean any harm.ไม่มีเจตนาร้าย Katerina (2010)
Unlawful trespass, tampering with a police vehicle, malicious mischief...ข้อหาบุกรุกและ ยุ่งกับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีเจตนาร้าย I'll Swallow Poison on Sunday (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตนาร้าย[n. exp.] (jēttanā rāi) EN: evil intentions ; ill-will   FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malignancy[N] การปองร้าย, See also: เจตนาร้าย, การประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย
spite[N] เจตนาร้าย, See also: ประสงค์ร้าย, Syn. malice, malevolence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาร้าย, Syn. malicious
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
ill willความมุ่งร้าย,เจตนาร้าย,ความเป็นปฏิปักษ์, Syn. animosity
ill-natured(อิล'เน'เชอร์ดฺ) adj. มีอารมณ์ไม่ดี,มีเจตนาร้าย,ขุ่นหมอง., See also: ill-naturedly adv.
inimical(อินิม'มิเคิล) adj. ไม่เป็นมิตร,เป็นปฏิปักษ์,มีเจตนาร้าย,เป็นอันตราย., See also: inimically adv. inimicalness. inimicality n., Syn. inimicable,hostile ###A. friendly
malefic(มะเลฟ'ฟิค) adj. ชั่วร้าย,มีเจตนาร้าย,มีผลร้าย
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] Thai: เจตนาร้าย English: ill-will

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top