ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proximate

P R AA1 K S AH0 M AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proximate-, *proximate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proximate(adj) ใกล้, See also: ใกล้ชิด, Syn. adjacent, approximate, near

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proximate(พรอค'ซะมิท) adj. ใกล้,ใกล้ชิด,ประมาณ,ใกล้เข้ามา,กำลังจะมาถึง., See also: proximateness n. proximation n., Syn. near
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง,คล้ายกันมาก,เลียนแบบ -approximately adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximateใกล้เคียง, ประชิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximate analysisการวิเคราะห์ขั้นต้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
proximate causeเหตุใกล้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximate causeสาเหตุใกล้ชิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximate causeมูลเหตุใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximate consequenceผลสืบเนื่องใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proximate cause (Law)มูลเหตุใกล้ชิด [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
กะ[ka] (v) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix  FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
คะเน[khanē] (v) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[khātkhanē] (v) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate  FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คร่าว[khrāo] (adv) EN: approximately
คร่าว ๆ[khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (v) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to
เลา ๆ[lao-lao] (adv) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline  FR: approximativement ; grossièrement
มูลเหตุใกล้ชิด[mūnhēt klaichit] (n, exp) EN: proximate cause
ประมาณ[pramān] (v) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess  FR: estimer ; évaluer

CMU English Pronouncing Dictionary
PROXIMATE P R AA1 K S AH0 M AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proximate (j) prˈɒksɪmət (p r o1 k s i m @ t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
アバウト[abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
サロス[sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
ニッケル銅[ニッケルどう, nikkeru dou] (n) (See 白銅) cupronickel (alloy of approximately 80% copper and 20% nickel) [Add to Longdo]
仮渡し[かりわたし, kariwatashi] (n,vs) temporary approximate payment [Add to Longdo]
許し;許[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See 許り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.) [Add to Longdo]
許り(P);許[ばかり(P);ばっかり;ばっか(許), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
近似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proximate \Prox"i*mate\, a. [L. proximatus, p. p. of proximare
   to come near, to approach, fr. proximus the nearest, nest,
   superl. of propior nearer, and prope, adv., near.]
   Nearest; next immediately preceding or following. "Proximate
   ancestors." --J. S. Harford.
   [1913 Webster]
 
      The proximate natural causes of it [the deluge]. --T.
                          Burnet.
   [1913 Webster]
 
   {Proximate analysis} (Chem.), an analysis which determines
    the proximate principles of any substance, as contrasted
    with an ultimate analysis.
 
   {Proximate cause}.
   (a) A cause which immediately precedes and produces the
     effect, as distinguished from the remote, mediate, or
     predisposing cause. --I. Watts.
   (b) That which in ordinary natural sequence produces a
     specific result, no independent disturbing agencies
     intervening.
 
   {Proximate principle} (Physiol. Chem.), one of a class of
    bodies existing ready formed in animal and vegetable
    tissues, and separable by chemical analysis, as albumin,
    sugar, collagen, fat, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Nearest; next; closest; immediate; direct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analysis \A*nal"y*sis\, n.; pl. {Analyses}. [Gr. ?, fr. ? to
   unloose, to dissolve, to resolve into its elements; ? up + ?
   to loose. See {Loose}.]
   1. A resolution of anything, whether an object of the senses
    or of the intellect, into its constituent or original
    elements; an examination of the component parts of a
    subject, each separately, as the words which compose a
    sentence, the tones of a tune, or the simple propositions
    which enter into an argument. It is opposed to
    {synthesis}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The separation of a compound substance, by
    chemical processes, into its constituents, with a view to
    ascertain either (a) what elements it contains, or (b) how
    much of each element is present. The former is called
    {qualitative}, and the latter {quantitative analysis}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) The tracing of things to their source, and the
    resolving of knowledge into its original principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) The resolving of problems by reducing the
    conditions that are in them to equations.
    [1913 Webster]
 
   5.
    (a) A syllabus, or table of the principal heads of a
      discourse, disposed in their natural order.
    (b) A brief, methodical illustration of the principles of
      a science. In this sense it is nearly synonymous with
      synopsis.
      [1913 Webster]
 
   6. (Nat. Hist.) The process of ascertaining the name of a
    species, or its place in a system of classification, by
    means of an analytical table or key.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate}, {Proximate}, {Qualitative}, {Quantitative}, and
   {Volumetric analysis}. (Chem.) See under {Ultimate},
    {Proximate}, {Qualitative}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proximate
   adj 1: closest in degree or order (space or time) especially in
       a chain of causes and effects; "news of his proximate
       arrival"; "interest in proximate rather than ultimate
       goals" [ant: {ultimate}]
   2: very close in space or time; "proximate words"; "proximate
     houses"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top