ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abbot

AE1 B AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abbot-, *abbot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbot(n) เจ้าอาวาส, See also: เจ้าอาราม, เจ้าวัด, Syn. archimandrite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส

English-Thai: Nontri Dictionary
abbot(n) สมภาร, เจ้าอาวาส, อธิการวัด, เจ้าวัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's join the Abbots in Camden Village.พบกับครอบครัวแอ็บบ็อทได้เลยครับ The Truman Show (1998)
How about Abbot Costello?เรื่อง แอ๊บบอท กับ คอสเตลโล่เป็นไง? The Key and the Clock (2006)
Abbot Costello meet Frankenstein?แอ๊บบอท กับ คอสเตลโล่ ผจญ แฟรงค์เก้นสไตน์ ล่ะ? The Key and the Clock (2006)
As a matter of fact, Mr. Abbot was sitting right where you are now when we discussed his appeal.นั่นคือสิ่งที่ท่านแอบเบ็ตว่าเธอนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้ว เรามาพูดเรื่องสัญญากันไหม Saw VI (2009)
Abbot Marcus. We seek shelter from the storm.พวกเราเพียง ต้องการหาที่หลบฝน Ironclad (2011)
Abbot Marcus was the finest of men.นักบวช มาร์คเป็นคนดี เล่ามา.. Ironclad (2011)
And the Pope would bless what the King did to Abbot Marcus? More or less.โปปสนับสนุนราชาก็ด้วยเพราะมาค้สกระทำดีต่อศาสนะ เจ้าพูดถูก Ironclad (2011)
I dream of become the Abbot of Jinshan Temple.ข้าตั้งใจว่า... ...อยากจะเป็นหมอนะ The Sorcerer and the White Snake (2011)
It seems your are Abbot Fahai of Jinshan Temple.- ข้าหมายถึงหลังจาก... - ข้าตายแล้วใช่ไหม - เจ้าอยากให้ข้าตายหรอ? The Sorcerer and the White Snake (2011)
As I'm sure nurse Abbot explained, we don't know where Leila came from.ผมเชื่อว่า พยาบาลแอ็บบอทได้อธิบายไปแล้ว ว่าเราไม่รู้ที่มาของไลล่า Baby Blue (2012)
Abbot said she's with the CIA.แอ็บบ็อตต์บอกว่าหล่อนมาจากซีไอเอ The Greybar Hotel (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมภาร(n) abbot, Syn. เจ้าวัด, เจ้าอาวาส, Ant. ลูกวัด, Count Unit: รูป
สมภาร(n) abbot, Ant. พระลูกวัด, ลูกวัด, Example: กุลบุตรทั้งหลานที่ต้องการเรียนหนังสือ บิดามารดาจะนำไปฝากไว้กับสมภารเจ้าวัดให้รับใช้พระสงฆ์, Count Unit: รูป, Thai Definition: พระที่เป็นเจ้าอาวาส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คุณพ่ออธิการ(n) abbot, See also: monastery head, Example: การที่ทั้งคนจนและคนรวยได้เรียนหนังสือโดยไม่ต้องเดินทางไกลนั้นเป็นความเมตตาของคุณพ่ออธิการ, Thai Definition: ผู้ปกครองวัด
เจ้าวัด(n) abbot, Syn. เถร, เจ้าอาวาส, ขรัว, สมณเจ้า, Example: ชาวบ้านสร้างวัดแห่งแรกขึ้นทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านโดยมีพระครูลีเป็นเจ้าวัด, Thai Definition: พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งใ้ห้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองวัด
เจ้าอธิการ(n) abbot, See also: chief monk, Example: เขาได้อุปสมบท ณ อุโบสถวัดท่าคอยโดยมีเจ้าอธิการฉิมวัดท่าคอยเป็นพระอุปัชฌาย์, Thai Definition: พระที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าคณะตำบลซึ่งไม่มีสมณศักดิ์อย่างอื่น
เจ้าอธิการ(n) abbot, Example: เขาต้องเผชิญกับความเหี้ยมโหดของเจ้าอธิการในอารามที่เขาเข้าไปเป็นบาทหลวง, Thai Definition: หัวหน้าโบสถ์ฝรั่ง
เจ้าอาวาส(n) abbot, Syn. เจ้าอาราม, เจ้าวัด, เถร, Example: เขานิมนต์เจ้าอาวาสมาเทศน์ที่บ้านใหม่ของเขา, Count Unit: รูป, Thai Definition: พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [ m ] ; prieur [ m ] ; père supérieur [ m ]
เจ้าอาวาส[jao āwāt] (n) EN: abbot
นกกินแมลงป่าฝน[nok kin malaēng pāfon] (n, exp) EN: Abbott's Babbler  FR: Akalat d'Abbott [ m ] ; Timalie à queue rouge [ f ] ; Akalat fauve [ m ]
สมุห์[samu] (n) EN: priest ranking below the abbot of a Buddhist monastery
สมภาร[somphān] (n) EN: abbot (of a monastery)  FR: abbé [ m ] ; chef de la pagode [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABBOT AE1 B AH0 T
ABBOTT AE1 B AH0 T
ABBOTT'S AE1 B AH0 T S
ABBOTSTOWN AE1 B AH0 T S T AW1 N
ABBOTTSTOWN AE1 B AH0 T S T AW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abbot (n) ˈæbət (a1 b @ t)
abbots (n) ˈæbəts (a1 b @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修道张[xiū dào zhāng, ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄓㄤ, / ] abbot [Add to Longdo]
大修道院长[dà xiū dào yuàn zhǎng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] abbott [Add to Longdo]
男修道院长[nán xiū dào yuàn zhǎng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] abbot [Add to Longdo]
院牧[yuàn mù, ㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, ] abbot (Christian) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbott-Tölpel { m } [ ornith. ]Abbott's Booby [Add to Longdo]
Abbottraupenfänger { m } [ ornith. ]Pygmy Cuckoo Shrike [Add to Longdo]
Abbottstar { m } [ ornith. ]Abbott's Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
管長[かんちょう, kanchou] (n) superintendent priest; chief abbot; (P) [Add to Longdo]
貫主;貫首[かんじゅ;かんしゅ, kanju ; kanshu] (n) chief abbot (of a Buddhist temple) [Add to Longdo]
参禅[さんぜん, sanzen] (n, vs) Zen meditation; meditative consultation with the head abbot [Add to Longdo]
修院長[しゅういんちょう, shuuinchou] (n) prelate; prior; abbot [Add to Longdo]
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior [Add to Longdo]
大修道院長[だいしゅうどういんちょう, daishuudouinchou] (n) abbot; archimandrite [Add to Longdo]
土吹[つちふき;ツチフキ, tsuchifuki ; tsuchifuki] (n) (uk) Chinese false gudgeon (Abbottina rivularis) [Add to Longdo]
方丈[ほうじょう, houjou] (n) (1) square jo (approx. 10 sq feet); (2) { Buddh } abbot's chamber; (3) chief priest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abbot \Ab"bot\ ([a^]b"b[u^]t), n. [AS. abbod, abbad, L. abbas,
   abbatis, Gr. 'abba^s, fr. Syriac abb[=a] father. Cf. {Abba},
   {Abb['e]}.]
   1. The superior or head of an abbey.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a class of bishops whose sees were formerly abbeys.
    --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   {Abbot of the people}. a title formerly given to one of the
    chief magistrates in Genoa.
 
   {Abbot of Misrule} (or {Lord of Misrule}), in medi[ae]val
    times, the master of revels, as at Christmas; in Scotland
    called the {Abbot of Unreason}. --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abbot
   n 1: the superior of an abbey of monks [syn: {abbot},
      {archimandrite}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 abbot
  abbot

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top