Search result for

ปราศจาก

(66 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปราศจาก-, *ปราศจาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราศจาก[V] be without, See also: be deprived of, be rid of, Syn. พ้นไป, ไม่มี, Example: การเดินขบวนประท้วงล้มเหลวทุกครั้งเนื่องจากผู้ประท้วงปราศจากอาวุธที่จะต้านทานกับฝ่ายทหารที่มีอาวุธอยู่ในมือซึ่งพร้อม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิรามิษปราศจากความยินดีอันเป็นเครื่องล่อใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
i.o.p. (irrespective of percentage)ปราศจากขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrespective of percentage (i.o.p.)ปราศจากขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unequivocalปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
want of considerationปราศจากสินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anhydrousปราศจากน้ำ, ไม่มีน้ำผลึก, แอนฮัยดรัส [การแพทย์]
Asepticปราศจากเชื้อ, เทคนิคฆ่าเชื้อ, ปลอดเชื้อ [การแพทย์]
Copepodปราศจาก [การแพทย์]
De-Aerateปราศจากฟองอากาศ [การแพทย์]
Inhibition, Loss ofปราศจากการควบคุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"success is nothing without someone to share it with."การประสบความสำเร็จจะไม่มีอะไรถ้าปราศจากคนที่ร่วมแสดงความยินดีด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
They're Clark Kent-free zones.ทุกที่ปราศจาก คล๊าก เคนท์ Odyssey (2008)
I did... without my abilities.ผมจะทำอะไรได้ โดยปราศจากความสามารถพิเศษ Odyssey (2008)
Trusting without absolute evidenceปราศจากการยืนยันที่ชัดแจ้ง และดังนั้น Not Cancer (2008)
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
We have been stranded out here without any help at all.พวกเราติดอยู่ที่นี่ โดยปราศจากการช่วยเหลือใดๆ Bombad Jedi (2008)
Our plan went off without a hitchแผนของเราประสบความสำเร็จ ปราศจากอุปสรรค Cloak of Darkness (2008)
Until you catch Hong Gil Dong and the culprits, no one can be released without my permission!จนกว่าเจ้าจะจับฮงกิลดงและนักโทษได้ จะไม่มีใครถูกปล่อยตัวโดยปราศจากการยินยอมจากข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน The Kingdom of the Winds (2008)
Not to mention King Daeso, who is pretending to rule this land, without even paying attention to you.ไม่กล่าวอ้างไปหน่อยรึว่ากษัรติย์แดโซ\ คือผู้ถือสิทธิครองดินแดนแถบนี้ หากปราศจากการเห็นชอบของท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
Even if my body shall lie lifeless on the ground,หากข้าร่างของข้าปราศจากวิญญาณบนแผ่นดินนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
And you're here in the king's bed not challenged for our father's affection that is was for my good and not yours.ในขณะที่เจ้านอนหลับสบายบนแท่นพระบรรทมที่นี่ ปราศจากคู่แข่ง ที่จะมาดึงความสนใจจากท่านพ่อ นี่หวังดีต่อข้า? The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราศจาก[v.] (prātsajāk) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from   FR: être dépourvu de ; être privé de
ปราศจาก[prep.] (prātsajāk) EN: without   FR: sans ; libre de ; dépourvu de
ปราศจากข้อเสีย[v. exp.] (prātsajāk khøsīa) EN: be perfect   
ปราศจากความปรานี[adj.] (prātsajāk khwām prānī) EN: heartless ; merciless ; pitiless   FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk khwām lam-īeng) EN: unbiased ; unbiassed   
ปราศจากที่อยู่อาศัย [v. exp.] (prātsajāk thīyū āsai) EN: be homeless   FR: être sans domicile
ปราศจากหลักฐาน[adj.] (prātsajāk lakthān) EN: groundless   FR: sans fondement ; infondé
ปราศจากเงื่อนไข[adj.] (prātsajāk ngeūankhai) EN: unconditional   FR: inconditionnel ; sans condition
ปราศจากเหตุผล[X] (prātsajāk hētphon) EN: without reason ; unjustified   FR: sans raison ; injustifié
ปราศจากไขมัน[X] (prātsajāk khaiman) EN: fat free   FR: sans matières grasses

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent[PREP] ปราศจาก
anhydrous[ADJ] ปราศจากน้ำ, Syn. waterless, dried up
against someone's will[IDM] ปราศจากความเห็นพ้อง
barren[ADJ] ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
be without[PHRV] ไม่มี, See also: ปราศจาก, ไร้
beyond reasonable doubt[IDM] ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย), See also: ไม่มีข้อกังขา
chaste[ADJ] ซึ่งรักษาพรหมจารี, See also: ปราศจากมลทิน, บริสุทธิ์, สะอาดบริสุทธิ์, Syn. pure, virgin
footloose and fancy-free[IDM] ปราศจากการผูกมัด, See also: ไม่รับผิดชอบ
decaffeinated[ADJ] ซึ่งไม่มีคาเฟอีน, See also: ปราศจากสารคาเฟอีน
deprived[ADJ] ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ), See also: ขาดแคลน, Syn. dispossed, stripped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
an-(คำเสริมหน้า) ซึ่งหมายถึง ไม่,ปราศจาก,ขาดแคลน, Syn. not, without)
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
anhydr-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'ปราศจากน้ำ' (without water)
anhydrous(แอนไฮ' ดรัส) adj. ปราศจากน้ำ, ซึ่งเอาน้ำออกหมด (with all waer removed)
antisepsis(แอนทีเซพ' ซิส) n. การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, Syn. asepsis)
antiseptic(แอนทีเซพ' ทิค) adj.,n. ซึ่งป้องกันหรือทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, สารหรือ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว, Syn. aseptic, disinfectant)
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
asepsis(อะเซพ'ซิส) n. ภาวะปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์,วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อโรค, Syn. antisepsis ###A. sepsis)
aseptic(อะเซพ'ทิค) adj. ปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์. -asepticism n., Syn. antiseptic ###A. septic)

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
aseptic(adj) ปราศจากเชื้อโรค
minus(adj) ลบ,ไม่มี,ขาด,ไร้,ปราศจาก
nil(n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,การปราศจาก
sterility(n) ความเป็นหมัน,ความแห้งแล้ง,ความปราศจากเชื้อ
without(adv,pre) ภายนอก,ข้างนอก,ปราศจาก,นอกเหนือ,พ้น,ไม่มี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
short of (phrase) ปราศจาก/ เว้นไว้แต่

German-Thai: Longdo Dictionary
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
ohne(prep) ปราศจาก, ไร้ เช่น Kannst du es ohne mich schaffen? เธอทำได้ไหมโดยไม่มีฉัน, Ärzte ohne Grenze แพทย์ไร้พรมแดน
kraftlos(adj) ปราศจากแรงหรือพลังงาน, See also: A. kraftvoll,
ausschließlich(adj adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: S. ohne, A. einschließlich,
zweifellos(adv) เป็นที่แน่นอนปราศจากความสงสัย, See also: S. ohne Zweifel,
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top