ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iq

AY1 K Y UW1   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iq-, *iq*
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
IQ[ABBR] ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient), See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iqดูintelligence quotient
aliquant(แอล' ลิควอนทฺ) adj. ว่งมีจำนวนหรือปริมาณที่หารไม่ลงตัว
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
antiquate(แอน' ทีเควท) vt. ทำให้ล้าสมัยโดยการนำสิ่งใหม่หรือดีกว่าเข้ามา-antiquation n., Syn. make obsolete)
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique)
boutique(บูทิค') n. ดอกไม้ที่ติดอยู่ที่รังดุมหรือปกเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
antique(n) โบราณวัตถุ
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ
boutique(n) เสื้อผ้าบูติก,ร้านบูติก
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม
communique(n) หนังสือแถลงการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IQ (intelligence quotient)ไอคิว (ระดับเชาวน์ปัญญา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IQ (intelligence quotient); intelligence quotient (IQ)ผลหารแสดงสติปัญญา, ระดับปัญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IQ Intelligence Quotientวิธีวัดระดับเชาว์ปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It don't take too much high IQ to see what you're doing to meมันไม่ใช่ต้องไอคิวสูงกับการที่จะเห็นอะไรที่คุณกำลังทำต่อฉัน The Blues Brothers (1980)
The guy's practically gonna live forever. He has got an IQ off the register.ทั้งร่างกายและปัญญาทะลุชาร์ท Gattaca (1997)
Plus, he's in the bottom with an IQ of 148 and preoccupied with joining a gangster.ยังมีอีก เขายังโง่ มีไอคิวแค่เพียง 148 และยังหมกมุ่นอยู่กับการจะเป็นนักเลง Crazy First Love (2003)
My parents, like, they didn't know what to do with a kid whose iq is higher than both theirs combined.พ่อแม่ฉันก็ไม่รู้จะทำไงกับลูก Chuck Versus the Sandworm (2007)
His Performance IQ is 59...ไอคิวของเขาคือผลงาน 59 Sex Trek: Charly XXX (2007)
Well, his IQ is only 158.อ่อ,ไอคิวของเขาแค่ 158 เอง Unstoppable Marriage (2007)
After all, I have an IQ of three digits.ถึงยังไงผมก็มี ไอคิว เป็นเลขสามหลักนะ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
His IQ score is equal to his height in terms of centimeters.ไอคิวของเค้าเท่ากับความสูงของเค้า วัดจากเซนติเมตร Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Ethan Shaw had a 183 IQ and yet you had him as a mid-level press flak.อีธาน ชอว์ มีไอคิวระดับ 183 พวกคุณกลับให้เขา\ เป็นประชาสัมพันธ์ระดับกลางๆ Eagle Eye (2008)
he's a high school dropout, IQ at 190, which is 50 points north of genius.เรียนไม่จบไฮสกูลแต่ไอคิว 190 เกินระดับอัจฉริยะไป 50 Pilot (2008)
Your iq is your iq.ไอคิวของคุณก็คือไอคิวของคุณ Masterpiece (2008)
Your IQ isn't even 10, is it?IQ เธอไม่ถึง 10 ใช่ไหม? Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iqAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
iqDr. Patterson, a psychologist, has tested Koko's IQ.
iqFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
iqTesting Koko's IQ is not easy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอคิว[N] Intelligence Quotient, See also: IQ, Syn. ผลหารแสดงสติปัญญา
ไอคิว[N] IQ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IQ AY1 K Y UW1
IQ'S AY1 K Y UW1 Z
IQBAL IH1 K B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IQ (n) ˌaɪkjˈuː (ai2 k y uu1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智商[zhì shāng, ㄓˋ ㄕㄤ, ] IQ (intelligence quotient), #7,974 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IQ : Intelligenzquotient {m}IQ : intelligence quotient [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: Related: belge
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา
boutique(n) |f| ร้านขายของ, ร้านค้า, See also: S. magasin,
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
physique(n) |f| สาขาฟิสิกส์, วิชาฟิสิกส์
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
テクニック[てくにっく, tekunikku] technique [Add to Longdo]
ネチケット[ねちけっと, nechiketto] netiquette [Add to Longdo]
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] paging technique [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique [Add to Longdo]
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]
一意[いちい, ichii] unique [Add to Longdo]
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 IQ \IQ\, IQ \I.Q.\n.
   a measure of a person's intelligence as indicated by an
   intelligence test; the ratio of a person's mental age to
   their chronological age (multiplied by 100).
 
   Syn: intelligence quotient, IQ.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IQ
   n 1: a measure of a person's intelligence as indicated by an
      intelligence test; the ratio of a person's mental age to
      their chronological age (multiplied by 100) [syn:
      {intelligence quotient}, {IQ}, {I.Q.}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 IQ /ik/
  I.Q.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top