Search result for

iq

(90 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iq-, *iq*
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
IQ[ABBR] ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient), See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iqดูintelligence quotient
aliquant(แอล' ลิควอนทฺ) adj. ว่งมีจำนวนหรือปริมาณที่หารไม่ลงตัว
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
antiquate(แอน' ทีเควท) vt. ทำให้ล้าสมัยโดยการนำสิ่งใหม่หรือดีกว่าเข้ามา-antiquation n., Syn. make obsolete)
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique)
boutique(บูทิค') n. ดอกไม้ที่ติดอยู่ที่รังดุมหรือปกเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
antique(n) โบราณวัตถุ
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ
boutique(n) เสื้อผ้าบูติก,ร้านบูติก
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม
communique(n) หนังสือแถลงการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IQ (intelligence quotient)ไอคิว (ระดับเชาวน์ปัญญา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IQ (intelligence quotient); intelligence quotient (IQ)ผลหารแสดงสติปัญญา, ระดับปัญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IQ Intelligence Quotientวิธีวัดระดับเชาว์ปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I knew you had a healing power, but your turbo IQ? Well, that was a pleasant surprise.ผมรู้ว่าคุณมีพลังการรักษา แต่เรื่อง IQ เทอร์โบ นั่นเป็นที่ประหลาดใจอย่างมาก Odyssey (2008)
And I don't need to point out the difference in IQ... or temperament.และฉันไม่ต้องการที่จะชี้ถึงความแตกต่าง ความฉลาดที่ต่างกัน หรือว่าอารมณ์ S.O.B. (2009)
Your IQ isn't even 10, is it?IQ เธอไม่ถึง 10 ใช่ไหม? Episode #1.5 (2009)
You must have a really low iq.สมองเธอแค่ 2 นิ้วหรือไง Episode #1.12 (2009)
A dumb guy with a low iq.ยัยไอคิวสองนิ้ว ยัยโง่ Episode #1.12 (2009)
He is a dangerous idiot coincidence with a high IQ.เขาเป็นคนบ้าอย่างอันตราย ที่บังเอิญมี IQ สูง Astro Boy (2009)
IQ off the charts. He's lucky I found him.ขอบคุณ คุณมาก มันเป็นหนูที่พูดได้ แต่ที่น่าเศร้านั้นหมายถึงพวกเขามีความสามารถของ G-Force (2009)
He has a measured IQ of 80. Which is 6th percentile.เค้าวัดไอคิวได้ 80 The Blind Side (2009)
Do you know your IQ?คุณรู้ไอคิวของคุณไหม Frankie & Alice (2010)
Did you know there are more people with genius IQs living in China than there are people of any kind living in the United States?รุ้ไหมว่า ในประเทศจีน มีคนไอคิวระดับอัจฉริยะ มากกว่าคนใน สหรัฐอเมริกาซะอีก The Social Network (2010)
There are really more people in China with genius IQs than the entire population...จริงเหรอที่ประเทศจีน มีคนไอคิวอัจฉริยะมากกว่า... The Social Network (2010)
You lower the IQ of the whole street.อย่าพูดเสียงดัง \ นายลดไอคิวของคนในถนนนี้ทั้งสาย A Study in Pink (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iqAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
iqTesting Koko's IQ is not easy.
iqFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
iqDr. Patterson, a psychologist, has tested Koko's IQ.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอคิว[N] Intelligence Quotient, See also: IQ, Syn. ผลหารแสดงสติปัญญา
ไอคิว[N] IQ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IQBAL    IH1 K B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IQ    (n) (ai2 k y uu1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IQ : Intelligenzquotient {m}IQ : intelligence quotient [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: Related: belge
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา
boutique(n) |f| ร้านขายของ, ร้านค้า, See also: S. magasin,
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
physique(n) |f| สาขาฟิสิกส์, วิชาฟิสิกส์
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智商[zhì shāng, ㄓˋ ㄕㄤ, ] IQ (intelligence quotient) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
テクニック[てくにっく, tekunikku] technique [Add to Longdo]
ネチケット[ねちけっと, nechiketto] netiquette [Add to Longdo]
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] paging technique [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique [Add to Longdo]
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]
一意[いちい, ichii] unique [Add to Longdo]
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 IQ \IQ\, IQ \I.Q.\n.
   a measure of a person's intelligence as indicated by an
   intelligence test; the ratio of a person's mental age to
   their chronological age (multiplied by 100).
 
   Syn: intelligence quotient, IQ.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IQ
   n 1: a measure of a person's intelligence as indicated by an
      intelligence test; the ratio of a person's mental age to
      their chronological age (multiplied by 100) [syn:
      {intelligence quotient}, {IQ}, {I.Q.}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 IQ [ik]
   I.Q.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top