ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquaintance

AH0 K W EY1 N T AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquaintance-, *acquaintance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquaintance(n) คนรู้จัก, See also: คนที่รู้จักกันแต่ไม่คุ้นเคยนัก, Syn. colleague, neighbor, associate
acquaintance(n) ความรู้, See also: ประสบการณ์, Syn. familiarity, experience

English-Thai: Nontri Dictionary
acquaintance(n) การวิสาสะ, ความสนิทสนม, ความเป็นกันเอง, ความคุ้นเคย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquaintance, knowledge byความรู้โดยประจักษ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm an acquaintance of Song Mi-ryung.เอ่อ ผมเป็นผู้ช่วยของ ซองมิรอง Sad Movie (2005)
A friend or an acquaintance that's had some contact... any contact with an extremist group.มีเพื่อนหรือคนรู้จัก ที่เป็นหรือเกี่ยวข้อง_BAR_ กับพวกหัวรุนแรงมั้ย Rendition (2007)
I am under no obligation as an attorney to mention who my acquaintances are.พ่อว่าลูกควรขึ้นไปข้างบนและคิดถึงเรื่องนั้น และเมื่อลูกทำอย่างนั้นเมื่อไหร่ You Are My Everything (2008)
That's Mr Oti. He's an acquaintance of an acquaintance of mine.นั่นคือ คุณโอติ เขารู้จักกับคน ที่เป็นคนรู้จักของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
An acquaintance who gives away his key, where do I sign up?คนรู้จักที่ยอมให้กุญแจบ้านกับคนอื่น อยากรู้จักบ้างจัง Passengers (2008)
I was talking to his friends and acquaintances trying to get a fix on his whereabouts.ผมได้คุยกับเพื่อนของเขา และคนที่เขารู้จัก เพื่อพยายามตามหาว่าเขาอยู่ไหน Bit by a Dead Bee (2009)
It's a pleasure...to make the acquaintance of the prettiest-dressed girl in church.ยินดีค่ะ ... ที่ได้รู้จักกับหญิงสาวในชุดสวยงามที่สุดในโบสถ์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
We scraped an acquaintance at church.เรารู้จักกันในโบสถ์ค่ะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
The acquaintance is the first to greet me.คนรู้จักทักฉันเป็นคนแรก The Bozeman Reaction (2010)
Whoa, whoa, whoa two victims, one of 'em an acquaintance of mine, and you're sending me home?้เหยื่อสองคนและหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ผมรู้จัก แล้วคุณไล่ผมกลับบ้านงั้นเหรอ A Deadly Affair (2010)
By an acquaintance of your father.โดยคนรู้จักของพ่อคุณ Over There: Part 2 (2010)
Even if it would be wrong to assume we're anything more than old acquaintances sharing a side of spinach.แม้ว่ามันจะผิดที่ถือว่าเรากำลังอะไร มากกว่าคนรู้จักเก่าร่วมกันด้านข้างของผักขม The Witches of Bushwick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquaintanceDo you have a business acquaintance in Randolph., Ltd?
acquaintanceFirst acquaintance with the French language.
acquaintanceHe has a good acquaintance with Japanese theater.
acquaintanceHe has a lot of acquaintances.
acquaintanceHe has many acquaintances but few friends.
acquaintanceHe has some acquaintance with the government people.
acquaintanceHe is not a friend, but an acquaintance.
acquaintanceHe is not really a friend, just an acquaintance.
acquaintanceHe is only a passing chance acquaintance.
acquaintanceHe's building up a network of acquaintances outside his office.
acquaintanceHis acquaintance runs a grocery in the country.
acquaintanceI am glad to make your acquaintance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใกล้ชิด(n) closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนรู้จัก[khonrūjak] (n) EN: acquaintance  FR: connaissance [ f ] ; relation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACQUAINTANCE AH0 K W EY1 N T AH0 N S
ACQUAINTANCES AH0 K W EY1 N T AH0 N S IH0 Z
ACQUAINTANCESHIP AH0 K W EY1 N T AH0 N S SH IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquaintance (n) ˈəkwˈɛɪntəns (@1 k w ei1 n t @ n s)
acquaintances (n) ˈəkwˈɛɪntənsɪz (@1 k w ei1 n t @ n s i z)
acquaintanceship (n) ˈəkwˈɛɪntənʃɪp (@1 k w ei1 n t @ n sh i p)
acquaintanceship (n) ˈəkwˈɛɪntənʃɪps (@1 k w ei1 n t @ n sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相识[xiāng shí, ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] acquaintance, #8,811 [Add to Longdo]
熟人[shú rén, ㄕㄨˊ ㄖㄣˊ, ] acquaintance; friend, #11,134 [Add to Longdo]
熟知[shú zhī, ㄕㄨˊ ㄓ, ] acquaintance, #15,776 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご存じ(P);ご存知(ateji);御存じ;御存知(ateji)[ごぞんじ, gozonji] (n) (1) (hon) (See 存じ) knowing; (2) (an) acquaintance; (P) [Add to Longdo]
アクウェインタンス;アクエインタンス[akuueintansu ; akueintansu] (n) acquaintance [Add to Longdo]
ネゲット[negetto] (n, vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship) [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
一面識[いちめんしき, ichimenshiki] (n) (a) passing acquaintance [Add to Longdo]
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances [Add to Longdo]
顔なじみ(P);顔馴染;顔馴染み[かおなじみ, kaonajimi] (n) acquaintance; friend; familiar face; (P) [Add to Longdo]
顔を繋ぐ[かおをつなぐ, kaowotsunagu] (exp, v5g) to keep up acquaintance [Add to Longdo]
顔見知り[かおみしり, kaomishiri] (n) acquaintance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquaintance \Ac*quaint"ance\, n. [OE. aqueintance, OF.
   acointance, fr. acointier. See {Acquaint}.]
   1. A state of being acquainted, or of having intimate, or
    more than slight or superficial, knowledge; personal
    knowledge gained by intercourse short of that of
    friendship or intimacy; as, I know the man; but have no
    acquaintance with him.
    [1913 Webster]
 
       Contract no friendship, or even acquaintance, with a
       guileful man.             --Sir W.
                          Jones.
    [1913 Webster]
 
   2. A person or persons with whom one is acquainted.
    [1913 Webster]
 
       Montgomery was an old acquaintance of Ferguson.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense the collective term acquaintance was
      formerly both singular and plural, but it is now
      commonly singular, and has the regular plural
      acquaintances.
      [1913 Webster]
 
   {To be of acquaintance}, to be intimate.
 
   {To take acquaintance of} or {with}, to make the acquaintance
    of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Familiarity; intimacy; fellowship; knowledge.
 
   Usage: {Acquaintance}, {Familiarity}, {Intimacy}. These words
      mark different degrees of closeness in social
      intercourse. Acquaintance arises from occasional
      intercourse; as, our acquaintance has been a brief
      one. We can speak of a slight or an intimate
      acquaintance. Familiarity is the result of continued
      acquaintance. It springs from persons being frequently
      together, so as to wear off all restraint and reserve;
      as, the familiarity of old companions. Intimacy is the
      result of close connection, and the freest interchange
      of thought; as, the intimacy of established
      friendship.
      [1913 Webster]
 
         Our admiration of a famous man lessens upon our
         nearer acquaintance with him.   --Addison.
      [1913 Webster]
 
         We contract at last such a familiarity with them
         as makes it difficult and irksome for us to call
         off our minds.          --Atterbury.
      [1913 Webster]
 
         It is in our power to confine our friendships
         and intimacies to men of virtue. --Rogers.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquaintance
   n 1: personal knowledge or information about someone or
      something [syn: {acquaintance}, {familiarity},
      {conversance}, {conversancy}]
   2: a relationship less intimate than friendship [syn:
     {acquaintance}, {acquaintanceship}]
   3: a person with whom you are acquainted; "I have trouble
     remembering the names of all my acquaintances"; "we are
     friends of the family" [syn: {acquaintance}, {friend}] [ant:
     {alien}, {stranger}, {unknown}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top