ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลดลง

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลดลง-, *ลดลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลง[V] become lower, See also: subside, diminish, Syn. น้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: กระแสความนิยมเช่าบูชาพระใหม่ลดลงอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลายลดลง, ทุเลา, บรรเทาลง, เช่น คลายทุกข์ คลายรัก พิษไข้คลาย คลายกังวล.
ตก ๑ลดลง เช่น ฝีมือตก แรงตก พระอาทิตย์ตก
ตก ๑ลดลงตํ่า เป็นอาการแสดงว่ากลัว ยอมแพ้ หรือหมดกำลัง เป็นต้น เช่น คอตก หัวตก หางตก.
ถอยลดลง เช่น พิษถอย กำลังถอย
ย่อม ๒ลดลง, หย่อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidizeลดลง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the dummy fell for it... hook, line and sinker!และหุ่นลดลงสำหรับมัน เบ็ดสายและทำให้จม! Pinocchio (1940)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
Why don't you drop a quarter in his collection box?ทำไมคุณไม่ลดลงไตรมาสในกล่องเก็บของเขา? 12 Angry Men (1957)
- You, down there.- คุณลดลงมี 12 Angry Men (1957)
It would be so hard for him to recede into the background.มันจะยากมากสำหรับเขาที่จะลดลงเป็นพื้นหลัง 12 Angry Men (1957)
Stamp your foot. That'll be the body falling. You can time me from there.แสตมป์เท้าของคุณ ว่าจะเป็นร่างกายที่ลดลง คุณสามารถเวลาฉันจากที่นั่น 12 Angry Men (1957)
- The downward angle of it, you know?- มุมที่ลดลงของมันคุณรู้หรือไม่ว่า 12 Angry Men (1957)
One bait was down 40 fathoms, the second was at 75... ... and the third and fourth were down in the blue water at 100 and 125 fathoms.หนึ่งในเหยื่อที่ถูกลง 40 ไสวที่ สอง เป็นที่ 75 และคนที่สามและสี่ ลดลง ในน้ำทะเลสีฟ้าที่ 100 และ 125 ไสว The Old Man and the Sea (1958)
He made a quick drop, slanting down on his backswept wings, and then circled again.เขาทำลดลงอย่างรวดเร็วเอียงลง บนเขา ปีกกวาดกลับแล้ววงกลมอีก ครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
- It's sort of a long counterfoil.มันไม่ได้ลดลง Help! (1965)
Right. Crews front.ทีมงานต้อนรับ ได้รับ การลดลงใน How I Won the War (1967)
A disgraceful rout.พ่ายแพ้ที่น่าอับอาย ได้รับการลดลงใน. How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดลง [n.] (lotlong) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce   FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดลงเหลือ[v. exp.] (lotlong leūa) FR: être réduit à ; être ramené à

English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate[VI] น้อยลง, See also: ลดลง
abbreviate[VT] ทำให้สั้นลง, See also: ลดลง, ตัดทอน, Syn. abridge, foreshorten, shorten, cut, contract, reduce
be below[PHRV] (จำนวน) น้อยกว่า, See also: ลดลง, Syn. drop below
be down[PHRV] ลดลง, See also: น้อยลง, Syn. go down
boil down[PHRV] ลดลง, See also: ลด
cut down[PHRV] ลดลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. reduce, decrease
cut to[PHRV] ลดลงเป็น
decrease from[PHRV] ลดลงจาก (เวลาหรือจำนวน)
decrease in[PHRV] ลดลง, See also: ลด
drop away[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop off, fall away, fall off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
atomise(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
cutdownn. การลดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
depreciate(vi) เสื่อมค่า,เสื่อมราคา,ลดลง
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
discount(vt) ลดราคา,ชักส่วนลด,ลดลง,ไม่นับ,หาร
down(vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ
ebb(n) น้ำลด,น้ำลง,การไหลกลับ,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม
ebb(vi) ลดลง,สูญเสีย,เสื่อม,ไหลกลับ,ตก,ไหลลง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
減る[へる, heru] (vt) ลดลง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原低[げんてい, gentei] ลดลง,ลดต่ำลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引き下げる[ひきさげる, hikisageru] Thai: ลดลง English: to reduce
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
reduzieren(vt) |reduzierte, hat reduziert| ลดลง, ทำให้จำนวนน้อยลง เช่น den Preis von 200 auf 150 Euro reduzieren ลดราคาจากสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบ, See also: S. erniedrigen, verringern, A. erhöhen,
abnehmend(adj) ที่กำลังลดลง เช่น die abnehmenede Anzahl von Studenten จำนวนนักศึกษาที่กำลังลดลง
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top