ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abbreviate

AH0 B R IY1 V IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abbreviate-, *abbreviate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviate(vt) ทำให้สั้นลง, See also: ลดลง, ตัดทอน, Syn. abridge, foreshorten, shorten, cut, contract, reduce
abbreviate(vt) ย่อความ
abbreviated(adj) ไม่พอเพียง
abbreviated(adj) สั้น, Syn. short
abbreviated(adj) หายาก
abbreviate to(phrv) ย่อ, See also: ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก, ไม่พอเพียง, Syn. shortened

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviate(vt) ย่อ, ทำให้สั้นลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abbreviated dialingการต่อเลขหมายย่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Abbreviate audio prompts, please.ขอเสียงแจ้งเตือนแบบย่อ ด้วยค่ะ God Mode (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abbreviatePut the words in parentheses into abbreviated form.
abbreviateWe abbreviate Sunday to Sun.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่นย่อ(v) shorten, See also: abbreviate, abridge, cut down, Syn. ย่อย่น, ย่อ, รวบรัด, ทอน, ตัดทอน, Example: เทคนิคนี้อาจจะช่วยย่นย่อเวลาในการประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต็ม[tem] (adj) EN: unabbreviated
ย่อ[yø] (v) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down  FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อความ[yøkhwām] (v) EN: summarize ; condense ; abbreviate ; be brief
ย่นย่อ[yonyø] (v) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; cut down ; shrink back  FR: abréger ; condenser
ย่อย่น[yøyon] (v) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease  FR: abréger ; condenser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABBREVIATE AH0 B R IY1 V IY0 EY2 T
ABBREVIATED AH0 B R IY1 V IY0 EY2 T IH0 D
ABBREVIATES AH0 B R IY1 V IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abbreviate (v) ˈəbrˈiːvɪɛɪt (@1 b r ii1 v i ei t)
abbreviated (v) ˈəbrˈiːvɪɛɪtɪd (@1 b r ii1 v i ei t i d)
abbreviates (v) ˈəbrˈiːvɪɛɪts (@1 b r ii1 v i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
省略形[しょうりゃくけい, shouryakukei] (n) abbreviation; abbreviated style [Add to Longdo]
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] (n) { comp } abbreviated address calling [Add to Longdo]
短縮形[たんしゅくけい, tanshukukei] (n) abbreviation; abbreviated form; shortened form [Add to Longdo]
破体[はたい, hatai] (n) in calligraphy, an abbreviated or mistaken form of a character, or a work written in more than one calligraphic style [Add to Longdo]
略す[りゃくす, ryakusu] (v5s, vt) (1) (See 略する) to abbreviate; to omit; (2) to take; to capture; (P) [Add to Longdo]
略する;掠する[りゃくする, ryakusuru] (vs-s, vt) (1) (略する only) to abbreviate; to omit; (2) to take; to capture [Add to Longdo]
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] (n) { comp } abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
略譜[りゃくふ, ryakufu] (n) brief genealogy; abbreviated musical notation [Add to Longdo]
略本暦[りゃくほんれき, ryakuhonreki] (n) (See 暦・こよみ) abbreviated koyomi (Japanese traditional calendar); koyomi presented in a smaller, easy to use, format [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling [Add to Longdo]
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abbreviate \Ab*bre"vi*ate\ ([a^]b*br[=e]"v[i^]*[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Abbreviated}; p. pr. & vb. n. {Abbreviating}.]
   [L. abbreviatus, p. p. of abbreviare; ad + breviare to
   shorten, fr. brevis short. See {Abridge}.]
   1. To make briefer; to shorten; to abridge; to reduce by
    contraction or omission, especially of words written or
    spoken.
    [1913 Webster]
 
       It is one thing to abbreviate by contracting,
       another by cutting off.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) To reduce to lower terms, as a fraction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abbreviate \Ab*bre"vi*ate\ ([a^]b*br[=e]"v[i^]*[asl]t), a. [L.
   abbreviatus, p. p.]
   1. Abbreviated; abridged; shortened. [R.] "The abbreviate
    form." --Earle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Having one part relatively shorter than another or
    than the ordinary type.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abbreviate \Ab*bre"vi*ate\, n.
   An abridgment. [Obs.] --Elyot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abbreviate
   v 1: reduce in scope while retaining essential elements; "The
      manuscript must be shortened" [syn: {abridge},
      {foreshorten}, {abbreviate}, {shorten}, {cut}, {contract},
      {reduce}] [ant: {dilate}, {elaborate}, {enlarge}, {expand},
      {expatiate}, {exposit}, {expound}, {flesh out},
      {lucubrate}]
   2: shorten; "Abbreviate `New York' and write `NY'"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top