Search result for

abandon

(85 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abandon-, *abandon*. Possible hiragana form: あばんどん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon    [N] การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandon    [VT] ทิ้ง, See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป, Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish;, Ant. constraint, restraint
abandon    [VT] ปล่อยตามอารมณ์
abandon to    [PHRV] ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ, See also: จมอยู่กับ
abandonment    [N] การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ
การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abandonThe girl had to abandon the idea of becoming a singer.
abandonMany drivers abandoned their cars in the snow.
abandonDrink with abandon.
abandonWe had to abandon our plan.
abandonWe abandoned the project because of a lack of funds.
abandonThe company abandoned that project.
abandonThe army abandoned the town to the enemy.
abandonKenji abandoned hope of becoming a doctor.
abandonThe bishop felt pity for the immigrants who were abandoned, and gave them help.
abandonAll these notions I have long since abandoned.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกกัน [V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ร้าง    [ADJ] deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ละทิ้ง    [V] leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
สละ    [V] leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
ปล่อยปละละเลย    [V] neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai definition: ไม่เอาใจใส่
ปล่อยเกาะ    [V] leave, See also: abandon, forsake, Syn. ลอยแพ, ละทิ้ง, Example: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน, Thai definition: ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง, Notes: (ปาก)
พิสัช    [V] discard, See also: abandon, Syn. สละ, ทิ้ง
เริด [V] be unfinished, See also: abandon half-way, Syn. ค้างอยู่, Example: เขาแหงนหน้าเริด อ้าปากกว้าง จนน้ำลาย ที่ไหลย้อยออกมากระเซ็น, Thai definition: ค้างอยู่
เริด [V] part, See also: abandon, forsaken, separate, Syn. เริดร้าง, Thai definition: จาก หรือพรากไปกลางคัน
เริดร้าง [V] leave, See also: abandon, forsake, Syn. ละทิ้ง, ทิ้งไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเก็บตก[n. exp.] (dek keptok) FR: enfant abandonné [m]
จากไป[v.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon   FR: partir ; quitter
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved   FR: orphelin ; abandon
การจงใจละทิ้ง[n. exp.] (kān jongjai lathing) EN: voluntary abandonment   
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver   FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[n. exp.] (kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao) EN: abandonment of domicile   FR: abandon du domicile [m]
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment   
การสละ[n.] (kān sala) EN: abandonment   FR: abnégation [f]
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion   FR: abandon [m]
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing føng) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABANDON    AH0 B AE1 N D AH0 N
ABANDONS    AH0 B AE1 N D AH0 N Z
ABANDONED    AH0 B AE1 N D AH0 N D
ABANDONING    AH0 B AE1 N D AH0 N IH0 NG
ABANDONMENT    AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T
ABANDONMENTS    AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandon    (v) (@1 b a1 n d @ n)
abandons    (v) (@1 b a1 n d @ n z)
abandoned    (v) (@1 b a1 n d @ n d)
abandoning    (v) (@1 b a1 n d @ n i ng)
abandonment    (n) (@1 b a1 n d @ n m @ n t)

French-Thai: Longdo Dictionary
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
委付[いふ, ifu] (n,vs) abandonment (rights, property) [Add to Longdo]
委付者[いふしゃ, ifusha] (n) abandoner (in securities, etc.) [Add to Longdo]
委付通知書[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.) [Add to Longdo]
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
遺棄貨物[いきかもつ, ikikamotsu] (n) abandoned goods [Add to Longdo]
遺棄罪[いきざい, ikizai] (n) abandonment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; discard; cast away [Add to Longdo]
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ , / ] abandoned baby [Add to Longdo]
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, ] abandoned land [Add to Longdo]
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] abandoned idea [Add to Longdo]
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; desert; renounce [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] abandon; distant [Add to Longdo]
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] abandon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandon \A*ban"don\ ([.a]*b[a^]n"d[u^]n), v. t. [imp. & p. p.
   {Abandoned} (-d[u^]nd); p. pr. & vb. n. {Abandoning}.] [OF.
   abandoner, F. abandonner; a (L. ad) + bandon permission,
   authority, LL. bandum, bannum, public proclamation,
   interdiction, bannire to proclaim, summon: of Germanic
   origin; cf. Goth. bandwjan to show by signs, to designate
   OHG. ban proclamation. The word meant to proclaim, put under
   a ban, put under control; hence, as in OE., to compel,
   subject, or to leave in the control of another, and hence, to
   give up. See {Ban}.]
   1. To cast or drive out; to banish; to expel; to reject.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That he might . . . abandon them from him. --Udall.
    [1913 Webster]
 
       Being all this time abandoned from your bed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give up absolutely; to forsake entirely; to renounce
    utterly; to relinquish all connection with or concern on;
    to desert, as a person to whom one owes allegiance or
    fidelity; to quit; to surrender.
    [1913 Webster]
 
       Hope was overthrown, yet could not be abandoned.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Reflexively: To give (one's self) up without attempt at
    self-control; to yield (one's self) unrestrainedly; --
    often in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       He abandoned himself . . . to his favorite vice.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mar. Law) To relinquish all claim to; -- used when an
    insured person gives up to underwriters all claim to the
    property covered by a policy, which may remain after loss
    or damage by a peril insured against.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To give up; yield; forego; cede; surrender; resign;
     abdicate; quit; relinquish; renounce; desert; forsake;
     leave; retire; withdraw from.
 
   Usage: {To Abandon}, {Desert}, {Forsake}. These words agree
      in representing a person as giving up or leaving some
      object, but differ as to the mode of doing it. The
      distinctive sense of abandon is that of giving up a
      thing absolutely and finally; as, to abandon one's
      friends, places, opinions, good or evil habits, a
      hopeless enterprise, a shipwrecked vessel. Abandon is
      more widely applicable than forsake or desert. The
      Latin original of desert appears to have been
      originally applied to the case of deserters from
      military service. Hence, the verb, when used of
      persons in the active voice, has usually or always a
      bad sense, implying some breach of fidelity, honor,
      etc., the leaving of something which the person should
      rightfully stand by and support; as, to desert one's
      colors, to desert one's post, to desert one's
      principles or duty. When used in the passive, the
      sense is not necessarily bad; as, the fields were
      deserted, a deserted village, deserted halls. Forsake
      implies the breaking off of previous habit,
      association, personal connection, or that the thing
      left had been familiar or frequented; as, to forsake
      old friends, to forsake the paths of rectitude, the
      blood forsook his cheeks. It may be used either in a
      good or in a bad sense.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandon \A`ban`don"\ ([.a]`b[aum]N`d[^o]N"), n. [F. See
   {Abandon}.]
   A complete giving up to natural impulses; freedom from
   artificial constraint; careless freedom or ease.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandon \A*ban"don\, n. [F. abandon. fr. abandonner. See
   {Abandon}, v.]
   Abandonment; relinquishment. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abandon
   n 1: the trait of lacking restraint or control; reckless freedom
      from inhibition or worry; "she danced with abandon" [syn:
      {abandon}, {wantonness}, {unconstraint}]
   2: a feeling of extreme emotional intensity; "the wildness of
     his anger" [syn: {wildness}, {abandon}]
   v 1: forsake, leave behind; "We abandoned the old car in the
      empty parking lot"
   2: give up with the intent of never claiming again; "Abandon
     your life to God"; "She gave up her children to her ex-
     husband when she moved to Tahiti"; "We gave the drowning
     victim up for dead" [syn: {abandon}, {give up}]
   3: leave behind empty; move out of; "You must vacate your office
     by tonight" [syn: {vacate}, {empty}, {abandon}]
   4: stop maintaining or insisting on; of ideas or claims; "He
     abandoned the thought of asking for her hand in marriage";
     "Both sides have to give up some claims in these
     negotiations" [syn: {abandon}, {give up}]
   5: leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch;
     "The mother deserted her children" [syn: {abandon},
     {forsake}, {desolate}, {desert}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 abandon [abãdõ]
   abandonment
   isolation; separation
   acquiescence; rezignation
   cession; relinquishment; renunciation; surrender
   abandonment
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top