ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abandon

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abandon-, *abandon*
Possible hiragana form: あばんどん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon(n) การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandon(vt) ทิ้ง, See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป, Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish;, Ant. constraint, restraint
abandon(vt) ปล่อยตามอารมณ์
abandon to(phrv) ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ, See also: จมอยู่กับ
abandonment(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt., n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง, จากไป, ปล่อย, ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง, ที่ผิดศีลธรรม, ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ, Example: การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

WordNet (3.0)
abandon(n) the trait of lacking restraint or control; reckless freedom from inhibition or worry, Syn. wantonness, unconstraint
abandon(v) forsake, leave behind
abandon(v) give up with the intent of never claiming again, Syn. give up
abandon(v) stop maintaining or insisting on; of ideas or claims, Syn. give up
abandon(v) leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch, Syn. desolate, forsake, desert
abandonment(n) the act of giving something up, Syn. forsaking, desertion
abandonment(n) the voluntary surrender of property (or a right to property) without attempting to reclaim it or give it away
vacate(v) leave behind empty; move out of, Syn. abandon, empty
wildness(n) a feeling of extreme emotional intensity, Syn. abandon

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Abandon

v. t. [ imp. & p. p. Abandoned p. pr. & vb. n. Abandoning. ] [ OF. abandoner, F. abandonner; a (L. ad) + bandon permission, authority, LL. bandum, bannum, public proclamation, interdiction, bannire to proclaim, summon: of Germanic origin; cf. Goth. bandwjan to show by signs, to designate OHG. ban proclamation. The word meant to proclaim, put under a ban, put under control; hence, as in OE., to compel, subject, or to leave in the control of another, and hence, to give up. See Ban. ] 1. To cast or drive out; to banish; to expel; to reject. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

That he might . . . abandon them from him. Udall. [ 1913 Webster ]

Being all this time abandoned from your bed. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To give up absolutely; to forsake entirely ; to renounce utterly; to relinquish all connection with or concern on; to desert, as a person to whom one owes allegiance or fidelity; to quit; to surrender. [ 1913 Webster ]

Hope was overthrown, yet could not be abandoned. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

3. Reflexively: To give (one's self) up without attempt at self-control; to yield (one's self) unrestrainedly; -- often in a bad sense. [ 1913 Webster ]

He abandoned himself . . . to his favorite vice. Macaulay. [ 1913 Webster ]

4. (Mar. Law) To relinquish all claim to; -- used when an insured person gives up to underwriters all claim to the property covered by a policy, which may remain after loss or damage by a peril insured against. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To give up; yield; forego; cede; surrender; resign; abdicate; quit; relinquish; renounce; desert; forsake; leave; retire; withdraw from. -- To Abandon, Desert, Forsake. These words agree in representing a person as giving up or leaving some object, but differ as to the mode of doing it. The distinctive sense of abandon is that of giving up a thing absolutely and finally; as, to abandon one's friends, places, opinions, good or evil habits, a hopeless enterprise, a shipwrecked vessel. Abandon is more widely applicable than forsake or desert. The Latin original of desert appears to have been originally applied to the case of deserters from military service. Hence, the verb, when used of persons in the active voice, has usually or always a bad sense, implying some breach of fidelity, honor, etc., the leaving of something which the person should rightfully stand by and support; as, to desert one's colors, to desert one's post, to desert one's principles or duty. When used in the passive, the sense is not necessarily bad; as, the fields were deserted, a deserted village, deserted halls. Forsake implies the breaking off of previous habit, association, personal connection, or that the thing left had been familiar or frequented; as, to forsake old friends, to forsake the paths of rectitude, the blood forsook his cheeks. It may be used either in a good or in a bad sense. [ 1913 Webster ]

Abandon

‖n. [ F. See Abandon. ] A complete giving up to natural impulses; freedom from artificial constraint; careless freedom or ease. [ 1913 Webster ]

Abandon

n. [ F. abandon. fr. abandonner. See Abandon, v. ] Abandonment; relinquishment. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Abandoned

a. 1. Forsaken, deserted. “Your abandoned streams.” Thomson. [ 1913 Webster ]

2. Self-abandoned, or given up to vice; extremely wicked, or sinning without restraint; irreclaimably wicked ; as, an abandoned villain. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Profligate; dissolute; corrupt; vicious; depraved; reprobate; wicked; unprincipled; graceless; vile. -- Abandoned, Profligate, Reprobate. These adjectives agree in expressing the idea of great personal depravity. Profligate has reference to open and shameless immoralities, either in private life or political conduct; as, a profligate court, a profligate ministry. Abandoned is stronger, and has reference to the searing of conscience and hardening of heart produced by a man's giving himself wholly up to iniquity; as, a man of abandoned character. Reprobate describes the condition of one who has become insensible to reproof, and who is morally abandoned and lost beyond hope of recovery. [ 1913 Webster ]

God gave them over to a reprobate mind. Rom. i. 28. [ 1913 Webster ]

Abandonedly

adv. Unrestrainedly. [ 1913 Webster ]

Abandonee

n. (Law) One to whom anything is legally abandoned. [ 1913 Webster ]

Abandoner

n. One who abandons. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

Abandonment

n. [ Cf. F. abandonnement. ] 1. The act of abandoning, or the state of being abandoned; total desertion; relinquishment. [ 1913 Webster ]

The abandonment of the independence of Europe. Burke. [ 1913 Webster ]

2. (Mar. Law) The relinquishment by the insured to the underwriters of what may remain of the property insured after a loss or damage by a peril insured against. [ 1913 Webster ]

3. (Com. Law) (a) The relinquishment of a right, claim, or privilege, as to mill site, etc. (b) The voluntary leaving of a person to whom one is bound by a special relation, as a wife, husband, or child; desertion. [ 1913 Webster ]

4. Careless freedom or ease; abandon. [ R. ] Carlyle. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม Night and Fog (1956)
I want you to seduce and abandon the sheriff of Rock Ridge.ให้ยั่วสวาทนายอำเภอแล้วทิ้ง Blazing Saddles (1974)
This part of me will be like an old, abandoned shell.ส่วนนี้ของผม จะเหมือนกระดองเก่า ๆที่ถูกทิ้งไว้ The Little Prince (1974)
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป. Suspiria (1977)
I'd have abandoned them at week one and returned to Brussels.ฉันได้ละทิ้งพวกเขาในหนึ่งสัปดาห์ และกลับไปยังกรุงบรัสเซลส์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Abandon ship!สละเรือ! Return to Oz (1985)
Besides, that place has been abandoned for more than 50 years.อีกอย่าง ที่นั่นถูกทิ้งร้าง มากว่าห้าสิบปีแล้ว Vampire Hunter D (1985)
Abandon ship.สละเรือ . Labyrinth (1986)
Look at what they abandoned in their panic. They were afraid!ดูสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ในความกลัว ของพวกเขาเอง พวกเขากลัว Akira (1988)
- He was abandoned.-เขาถูกทิ้งไว้ Akira (1988)
Abandoned by your government.รัฐบาลแก ทอดทิ้งแก Rambo III (1988)
Remember you said you'd never abandon your friends?ไหนคุณบอกว่า จะไม่ทิ้งเพื่อนไง Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abandonAbandon a city to a conqueror.
abandonAbandoning that plan can't be helped.
abandonAbandon law for art.
abandonAbandon ship!
abandonAll hands, abandon ship!
abandonAll these notions I have long since abandoned.
abandonBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
abandonDrink with abandon.
abandonHe abandoned all hope.
abandonHe abandoned himself to grief.
abandonHe abandoned his family.
abandonHe abandoned his family and went to live in Tahiti.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกกัน(v) terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai Definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ร้าง(adj) deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai Definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ละทิ้ง(v) leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai Definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
สละ(v) leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
ปล่อยปละละเลย(v) neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai Definition: ไม่เอาใจใส่
ปล่อยเกาะ(v) leave, See also: abandon, forsake, Syn. ลอยแพ, ละทิ้ง, Example: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน, Thai Definition: ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง, Notes: (ปาก)
พิสัช(v) discard, See also: abandon, Syn. สละ, ทิ้ง
เริด(v) be unfinished, See also: abandon half-way, Syn. ค้างอยู่, Example: เขาแหงนหน้าเริด อ้าปากกว้าง จนน้ำลาย ที่ไหลย้อยออกมากระเซ็น, Thai Definition: ค้างอยู่
เริด(v) part, See also: abandon, forsaken, separate, Syn. เริดร้าง, Thai Definition: จาก หรือพรากไปกลางคัน
เริดร้าง(v) leave, See also: abandon, forsake, Syn. ละทิ้ง, ทิ้งไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเก็บตก[dek keptok] (n, exp) FR: enfant abandonné [ m ]
จากไป[jāk pai] (v) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon  FR: partir ; quitter
กำพร้า[kamphrā] (adj) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved  FR: orphelin ; abandonné
การจงใจละทิ้ง[kān jongjai lathing] (n, exp) EN: voluntary abandonment
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [ m ]
การละทิ้งภูมิลำเนา[kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao] (n, exp) EN: abandonment of domicile  FR: abandon du domicile [ m ]
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การสละ[kān sala] (n) EN: abandonment  FR: abnégation [ f ]
การทิ้ง[kān thing] (n) EN: abandonment ; desertion  FR: abandon [ m ]
การทิ้งฟ้อง[kān thing føng] (n, exp) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abandon
abandons
abandoned
abandoning
abandonment
abandonments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandon
abandons
abandoned
abandoning
abandonment

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ,   /  ] abandon; desert; renounce #36,916 [Add to Longdo]
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ,   /  ] abandon; discard; cast away #44,575 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] abandon; distant #54,137 [Add to Longdo]
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ,   /  ] abandon #56,144 [Add to Longdo]
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ,  ] abandoned land #257,943 [Add to Longdo]
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ ㄧㄥ,   /  ] abandoned baby [Add to Longdo]
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ,   /  ] abandoned idea [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps., Syn. renoncer, céder

Japanese-English: EDICT Dictionary
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n, vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) #5,862 [Add to Longdo]
廃棄[はいき, haiki] (n, vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P) #7,427 [Add to Longdo]
断念[だんねん, dannen] (n, vs) abandoning (hope, plans); giving up; (P) #7,707 [Add to Longdo]
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1, vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P) #8,967 [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n, vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) #12,186 [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r, vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) #18,866 [Add to Longdo]
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1, vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P) #19,239 [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
ほっぽらかす[hopporakasu] (v5s, vt) to neglect; to abandon [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s, vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top