ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abandon

AH0 B AE1 N D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abandon-, *abandon*
Possible hiragana form: あばんどん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon(n) การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandon(vt) ทิ้ง, See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป, Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish;, Ant. constraint, restraint
abandon(vt) ปล่อยตามอารมณ์
abandon to(phrv) ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ, See also: จมอยู่กับ
abandonment(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt., n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง, จากไป, ปล่อย, ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง, ที่ผิดศีลธรรม, ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ, Example: การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to seduce and abandon the sheriff of Rock Ridge.ให้ยั่วสวาทนายอำเภอแล้วทิ้ง Blazing Saddles (1974)
Abandon ship!สละเรือ! Return to Oz (1985)
Abandon ship.สละเรือ . Labyrinth (1986)
It's saying, "Please don't let him abandon his baby.มันบอกว่า "โปรดอย่าละทิ้งฉันเลย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Remember you said you'd never abandon your friends?ไหนคุณบอกว่า จะไม่ทิ้งเพื่อนไง Jumanji (1995)
You admire the man... who pushes his way to the top in any walk of life... while we admire the man who abandons his ego.คุณยกย่องบุรุษ... ที่พยายามไปให้ถึงจุดสูงสุด ของชีวิตในด้านใดก็ตาม แต่พวกเรายกย่องคนที่ละทิ้ง ความผยองในตัวเอง Seven Years in Tibet (1997)
Tell me friend when did Saruman the Wise abandon reason for madness?บอกฉันสิ ...เพื่อน... ซารูเเมนเจ้าปัญญาบ้าคลั่ง ไร้เหตุผลได้ไง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This smoke, it causes the fire ants to abandon their homes, you see?ควันจะทําให้มดไฟทิ้งรัง เห็นมั้ย The Scorpion King (2002)
You can't just abandon me!เธอห้ามทิ้งชั้นน่ะ Formula 17 (2004)
I wonder what temptations Edo harbors... enticing devout Ninja... to abandon their trade... so easily.ฉันสงสัยว่า อะไร คือ อบายมุข ที่ เอโดะมี... ไว้ล่อลวง พวกนินจา... เพื่อ ทำลาย สิ่งแลกเปลี่ยน... Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I have no use for those who abandon "the path".ฉันไม่จำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกที่ทรยศเส้นทางของตัวเอง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abandonAbandon a city to a conqueror.
abandonAbandoning that plan can't be helped.
abandonAbandon law for art.
abandonAbandon ship!
abandonAll hands, abandon ship!
abandonAll these notions I have long since abandoned.
abandonBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
abandonDrink with abandon.
abandonHe abandoned all hope.
abandonHe abandoned himself to grief.
abandonHe abandoned his family.
abandonHe abandoned his family and went to live in Tahiti.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกกัน(v) terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai Definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ร้าง(adj) deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai Definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ละทิ้ง(v) leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai Definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
สละ(v) leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
ปล่อยปละละเลย(v) neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai Definition: ไม่เอาใจใส่
ปล่อยเกาะ(v) leave, See also: abandon, forsake, Syn. ลอยแพ, ละทิ้ง, Example: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน, Thai Definition: ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง, Notes: (ปาก)
พิสัช(v) discard, See also: abandon, Syn. สละ, ทิ้ง
เริด(v) be unfinished, See also: abandon half-way, Syn. ค้างอยู่, Example: เขาแหงนหน้าเริด อ้าปากกว้าง จนน้ำลาย ที่ไหลย้อยออกมากระเซ็น, Thai Definition: ค้างอยู่
เริด(v) part, See also: abandon, forsaken, separate, Syn. เริดร้าง, Thai Definition: จาก หรือพรากไปกลางคัน
เริดร้าง(v) leave, See also: abandon, forsake, Syn. ละทิ้ง, ทิ้งไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเก็บตก[dek keptok] (n, exp) FR: enfant abandonné [ m ]
จากไป[jāk pai] (v) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon  FR: partir ; quitter
กำพร้า[kamphrā] (adj) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved  FR: orphelin ; abandonné
การจงใจละทิ้ง[kān jongjai lathing] (n, exp) EN: voluntary abandonment
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [ m ]
การละทิ้งภูมิลำเนา[kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao] (n, exp) EN: abandonment of domicile  FR: abandon du domicile [ m ]
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การสละ[kān sala] (n) EN: abandonment  FR: abnégation [ f ]
การทิ้ง[kān thing] (n) EN: abandonment ; desertion  FR: abandon [ m ]
การทิ้งฟ้อง[kān thing føng] (n, exp) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABANDON AH0 B AE1 N D AH0 N
ABANDONS AH0 B AE1 N D AH0 N Z
ABANDONED AH0 B AE1 N D AH0 N D
ABANDONING AH0 B AE1 N D AH0 N IH0 NG
ABANDONMENT AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T
ABANDONMENTS AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandon (v) ˈəbˈændən (@1 b a1 n d @ n)
abandons (v) ˈəbˈændənz (@1 b a1 n d @ n z)
abandoned (v) ˈəbˈændənd (@1 b a1 n d @ n d)
abandoning (v) ˈəbˈændənɪŋ (@1 b a1 n d @ n i ng)
abandonment (n) ˈəbˈændənmənt (@1 b a1 n d @ n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; desert; renounce #36,916 [Add to Longdo]
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; discard; cast away #44,575 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] abandon; distant #54,137 [Add to Longdo]
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] abandon #56,144 [Add to Longdo]
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, ] abandoned land #257,943 [Add to Longdo]
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ ㄧㄥ, / ] abandoned baby [Add to Longdo]
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] abandoned idea [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps., Syn. renoncer, céder

Japanese-English: EDICT Dictionary
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n, vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) #5,862 [Add to Longdo]
廃棄[はいき, haiki] (n, vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P) #7,427 [Add to Longdo]
断念[だんねん, dannen] (n, vs) abandoning (hope, plans); giving up; (P) #7,707 [Add to Longdo]
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1, vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P) #8,967 [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n, vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) #12,186 [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r, vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) #18,866 [Add to Longdo]
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1, vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P) #19,239 [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
ほっぽらかす[hopporakasu] (v5s, vt) to neglect; to abandon [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s, vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandon \A*ban"don\ ([.a]*b[a^]n"d[u^]n), v. t. [imp. & p. p.
   {Abandoned} (-d[u^]nd); p. pr. & vb. n. {Abandoning}.] [OF.
   abandoner, F. abandonner; a (L. ad) + bandon permission,
   authority, LL. bandum, bannum, public proclamation,
   interdiction, bannire to proclaim, summon: of Germanic
   origin; cf. Goth. bandwjan to show by signs, to designate
   OHG. ban proclamation. The word meant to proclaim, put under
   a ban, put under control; hence, as in OE., to compel,
   subject, or to leave in the control of another, and hence, to
   give up. See {Ban}.]
   1. To cast or drive out; to banish; to expel; to reject.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That he might . . . abandon them from him. --Udall.
    [1913 Webster]
 
       Being all this time abandoned from your bed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give up absolutely; to forsake entirely; to renounce
    utterly; to relinquish all connection with or concern on;
    to desert, as a person to whom one owes allegiance or
    fidelity; to quit; to surrender.
    [1913 Webster]
 
       Hope was overthrown, yet could not be abandoned.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Reflexively: To give (one's self) up without attempt at
    self-control; to yield (one's self) unrestrainedly; --
    often in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       He abandoned himself . . . to his favorite vice.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mar. Law) To relinquish all claim to; -- used when an
    insured person gives up to underwriters all claim to the
    property covered by a policy, which may remain after loss
    or damage by a peril insured against.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To give up; yield; forego; cede; surrender; resign;
     abdicate; quit; relinquish; renounce; desert; forsake;
     leave; retire; withdraw from.
 
   Usage: {To Abandon}, {Desert}, {Forsake}. These words agree
      in representing a person as giving up or leaving some
      object, but differ as to the mode of doing it. The
      distinctive sense of abandon is that of giving up a
      thing absolutely and finally; as, to abandon one's
      friends, places, opinions, good or evil habits, a
      hopeless enterprise, a shipwrecked vessel. Abandon is
      more widely applicable than forsake or desert. The
      Latin original of desert appears to have been
      originally applied to the case of deserters from
      military service. Hence, the verb, when used of
      persons in the active voice, has usually or always a
      bad sense, implying some breach of fidelity, honor,
      etc., the leaving of something which the person should
      rightfully stand by and support; as, to desert one's
      colors, to desert one's post, to desert one's
      principles or duty. When used in the passive, the
      sense is not necessarily bad; as, the fields were
      deserted, a deserted village, deserted halls. Forsake
      implies the breaking off of previous habit,
      association, personal connection, or that the thing
      left had been familiar or frequented; as, to forsake
      old friends, to forsake the paths of rectitude, the
      blood forsook his cheeks. It may be used either in a
      good or in a bad sense.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandon \A`ban`don"\ ([.a]`b[aum]N`d[^o]N"), n. [F. See
   {Abandon}.]
   A complete giving up to natural impulses; freedom from
   artificial constraint; careless freedom or ease.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandon \A*ban"don\, n. [F. abandon. fr. abandonner. See
   {Abandon}, v.]
   Abandonment; relinquishment. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abandon
   n 1: the trait of lacking restraint or control; reckless freedom
      from inhibition or worry; "she danced with abandon" [syn:
      {abandon}, {wantonness}, {unconstraint}]
   2: a feeling of extreme emotional intensity; "the wildness of
     his anger" [syn: {wildness}, {abandon}]
   v 1: forsake, leave behind; "We abandoned the old car in the
      empty parking lot"
   2: give up with the intent of never claiming again; "Abandon
     your life to God"; "She gave up her children to her ex-
     husband when she moved to Tahiti"; "We gave the drowning
     victim up for dead" [syn: {abandon}, {give up}]
   3: leave behind empty; move out of; "You must vacate your office
     by tonight" [syn: {vacate}, {empty}, {abandon}]
   4: stop maintaining or insisting on; of ideas or claims; "He
     abandoned the thought of asking for her hand in marriage";
     "Both sides have to give up some claims in these
     negotiations" [syn: {abandon}, {give up}]
   5: leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch;
     "The mother deserted her children" [syn: {abandon},
     {forsake}, {desolate}, {desert}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abandon /abɑ̃dɔ̃/ 
  abandonment; isolation; separation; acquiescence; resignation; cession; relinquishment; renunciation; surrender

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top