Search result for

war crime

(25 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -war crime-, *war crime*
English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
war crime[N] อาชญากรรมระหว่างสงคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war crimeอาชญากรรมสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
War crimesอาชญากรรมสงคราม [TU Subject Heading]
War Crimesอาชญากรรมสงคราม ตามกฎบัตรต่อท้ายความตกลงว่าด้วยการพิจารณาลงโทษ อาชญากรสางคามที่สำคัญ ๆ ของฝ่ายอักษะยุโรป (European Axis) การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามคือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีของการสงคราม เช่น การฆ่า การปฏิบัติอันโหดร้าย หรือการขับคนไปทำงานเยี่ยงทาส หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งกระทำต่อราษฎรพลเรือนของดินแดนที่ถูกยึดครอง การฆ่าหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อเชลยศึกหรือบุคคลในท้องทะเล การฆ่าตัวประกัน การปล้นสะดมทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนบุคคล การทำลายล้างตัวเมืองหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นในแง่การทหาร [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
En route to Coruscant to stand trial for war crimes, evil separatist leader Nute Gunray has broken free of his Jedi escort.ระหว่างการเดินทางไปยังคอรัสซัง เพื่อตัดสินคดีอาชญากรรมสงคราม ผู้นำปีศาจของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้ฝ่ากองกำลังคุ้มกันของเจไดออกมา Lair of Grievous (2008)
Once there, he will face trial for his many war crimes.ณ ที่นั้น เขาจะต้องถูกสอบสวน สำหรับอาชญากรรมสงครามทั้งหลายที่เขาได้ก่อไว้ Cloak of Darkness (2008)
A group trying to bring Mirko to justice for his war crimes.พวกมันเป็น กลุ่มที่พา มิคโก้ ไปตัดสินความเป็นอาญกรสงคราม 2.0 (2010)
It used to be a war crime to recruit anyone under the age of 15!ส่งผมกลับบ้านเถอะผู้การ ไม่งั้นผมต้องขอลาออก Ender's Game (2013)
I've met victims of war crimes in Central America,ฉันได้เจอทั้งเหยื่อของอาชญากรรมสงครามกลางเมืองในอเมริกา The Corpse on the Canopy (2013)
Harris all but accused him of committing war crimes in Kosovo.ทั้งอาจเป็นการกล่าวหาเขา คณะกรรมการอาชญสงครามใน in Kosovo. Booked Solid (2013)
He's still wanted for war crimes.เขาป็นอาชญากรสงคราม ที่ยังต้องการตัวอยู่ The Survivor in the Soap (2013)
Investigated Chechen war crimes. Sri Lanka in '07.รบกับกบฏเชเชน แล้วก็ในศรีลังกา World War Z (2013)
For war crimesอาชญากรรมสงคราม The Expendables 3 (2014)
Here. For war crimes.ที่นี้ ข้อหาอาชญากรสงคราม Spacewalker (2014)
War crimes?อาชญากรสงคราม Spacewalker (2014)
- I committed no war crimes. - Who will tell them?ผมไม่ได้ก่ออาชญากรรม ใครจะบอกพวกเขาละ Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
war crimeAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām) EN: war crime   FR: crime de guerre [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦争犯罪[せんそうはんざい, sensouhanzai] (n) war crime [Add to Longdo]
戦争犯罪法廷[せんそうはんざいほうてい, sensouhanzaihoutei] (n) war crimes tribunal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战争罪[zhàn zhēng zuì, ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄗㄨㄟˋ, / ] war crime [Add to Longdo]
战争罪行[zhàn zhēng zuì xíng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] war crime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  war crime
      n 1: a crime committed in wartime; violation of rules of war

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top