ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

april

EY1 P R AH0 L   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -april-, *april*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
April[N] เดือนเมษายน
April[N] เมษายน
April fool[N] คนที่ถูกเล่นแกล้งหรือล้อเลียนในวัน April fools' Day
April Fools' Day[N] วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
april(เอ'พริล) n. เมษายน
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day

English-Thai: Nontri Dictionary
April(n) เดือนเมษายน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The law is due to take effect from April 6.กฎหมายจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน Gandhi (1982)
In the April 1962 issue of Jet Magazine, there's a story called "This is Not A Kite."นิตยสารเจ็ตฉบับ เดือนเมษายน ปี 1962 มีเรื่องของเขา "นี่ไม่ใช่กระบอกเสียง" Field of Dreams (1989)
April O'Neil, Channel 3 Eyewitness News.เมษายนโอนีล, ช่อง 3 ประจักษ์พยานข่าว Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
April listen.เมษายน ... ฟัง ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Okay, Mr. Virtuoso, hop on up. You know April Showers?เอาละ คุณเวอร์โอท์โซ่ โดดขึ้นมาเลย รู้จักเพลง เอพริ่ว ชาวเวอร์หรือเปล่า ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
To see the sad ruin of the great ship, sitting here... where she landed at 2:30 in the morning of April 15, 1912... after her long fall... from the world above.ที่เห็นซากเรือที่ยิ่งใหญ่แอ้งแม้งอยู่ ซึ่งจมลงตี 2 ครึ่ง วันที่ 15 เมษายน 1912 ภายหลังที่อับปาง Titanic (1997)
APRIL STORY-: APRIL STORY : - April Story (1998)
According to records of the North Am Robotics company the robot, also known as Andrew Martin was powered up at 5:15 p.m. on April 3, 2005.ตามประวัติของ นอร์ธแฮม โรบอติกส์ หุ่นยนต์ หรือในชื่อว่า แอนดรู มาร์ติน Bicentennial Man (1999)
April 15, 2047 (Mon) Create Mail Destination Address Please enter a name, or addressเมษายน 15, 2047 (วันจันทร์) สร้างข้อความ ที่อยู่ปลายทาง กรุณาใส่ชื่อหรือที่อยู่ Hoshi no koe (2002)
April 15, 2047 (Mon) Create Mail Destination Address Please enter a name, or address Noboru,เมษายน 15, 2047 (วันจันทร์) สร้างข้อความ ที่อยู่ปลายทาง กรุณาใส่ชื่อหรือที่อยู่ โนโบรุ Hoshi no koe (2002)
Gentlemen, these are your prom dates, April and Ferrari.มาแว้วว คุณผู้ชายทั้งหลาย นี่คู่เดท April และFerrari The Girl Next Door (2004)
April 20th.20 เมษายน Raise Your Voice (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aprilApril is the fourth month of the year.
aprilApr. is an abbreviation for April.
aprilAt times, it snows even in April around here.
aprilBy next April you will have studied English for ten years?
aprilBy next April you will have studied English for ten years.
aprilBy tradition, people play practical jokes on 1 April.
aprilHere is our answer to your fax message dated April 1st.
aprilHe will be ten next April.
aprilHe will leave Japan in April.
aprilI'd like to meet you either on the morning of April 5 or on the afternoon of April 6?
aprilI'll have worked here ten years next April.
aprilI'm looking forward to seeing you this April.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมษายน[N] April, Syn. เดือนที่ 4, Example: เดือนเมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนจัด, Thai definition: ชื่อเดือน ที่ 4 ตามสุริยคติ ซึ่งตั้งต้นด้วยเดือนมกราคม มี 30 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนเมษายน[n. exp.] (deūoen mēsāyon) EN: April   FR: mois d'avril [m] ; avril [m]
เอพริล ฟูลส์ เดย์[X] (Ēphril Fūls Dē) EN: April Fools Day   FR: 1er avril
เมษา[n.] (mēsā) EN: April   FR: avril [m]
เมษายน[n.] (mēsāyon) EN: April   FR: avril [m]
เม.ย.[n.] (mēsāyon) EN: April   FR: avril [m]
หน้าโง่[n. exp.] (nā ngō) EN: april fool !   FR: poisson d'avril !

CMU English Pronouncing Dictionary
APRIL EY1 P R AH0 L
APRILE AA1 P R AH0 L
APRIL'S EY1 P R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
April (n) ˈɛɪprəl (ei1 p r @ l)
Aprils (n) ˈɛɪprəlz (ei1 p r @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四月[sì yuè, ㄙˋ ㄩㄝˋ, ] April; fourth month, #6,950 [Add to Longdo]
愚人节[yú rén jié, ㄩˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] April fool's day, #36,990 [Add to Longdo]
四月十七号[sì yuè shí qī hào, ㄙˋ ㄩㄝˋ ㄕˊ ㄑㄧ ㄏㄠˋ, / ] April 17 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
April(n) |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
April {m}April [Add to Longdo]
Aprilscherz {m}April fool hoax [Add to Longdo]
Der April macht die Blumen und der Mai hat den Dank dafür.April showers bring May flowers. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースデイ;アースデー[, a-sudei ; a-sude-] (n) Earth Day (April 22nd) [Add to Longdo]
エープリル[, e-puriru] (n) April [Add to Longdo]
エイプリルフール(P);エープリルフール[, eipurirufu-ru (P); e-purirufu-ru] (n) April fool; April Fool's Day; April Fools' Day; (P) [Add to Longdo]
キナプリル[, kinapuriru] (n) quinapril [Add to Longdo]
塩酸キナプリル[えんさんキナプリル, ensan kinapuriru] (n) quinapril hydrochloride [Add to Longdo]
沖縄戦[おきなわせん, okinawasen] (n) Battle of Okinawa (April, 1945) [Add to Longdo]
花祭;花祭り[はなまつり, hanamatsuri] (n) Buddha's birthday festival (April 8th) [Add to Longdo]
去んぬる[さんぬる, sannuru] (adj-pn) (arch) last ... (e.g. "last April") [Add to Longdo]
強飯[ごうはん, gouhan] (n) event in which someone is forced to eat a large quantity of rice (e.g. the April 2nd Shugendo ceremony at Nikko's Rinnouji temple) [Add to Longdo]
穀雨[こくう, kokuu] (n) (See 二十四節気) "grain rain" solar term (approx. April 20) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 April \A"pril\, n. [L. Aprilis. OE. also Averil, F. Avril, fr.
   L. Aprilis.]
   1. The fourth month of the year.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: With reference to April being the month in which
    vegetation begins to put forth, the variableness of its
    weather, etc.
    [1913 Webster]
 
       The April's her eyes; it is love's spring. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {April fool}, one who is sportively imposed upon by others on
    the first day of April.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 April
   n 1: the month following March and preceding May [syn: {April},
      {Apr}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 april
  April

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 April /april/ 
  April

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 april /ɑpril/
  April

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 april
  April

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top