ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*form*

F AO1 R M   
875 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: form, -form-
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj ) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

English-Thai: Longdo Dictionary
formula(n) สูตร
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
informal debtหนี้นอกระบบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
form[N] รูปทรง, See also: รูปร่าง, สัณฐาน, Syn. figure, shape, structure
form[N] รูปแบบ
form[VT] สร้างเป็นรูปเป็นร่าง, See also: ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง
form[VI] เป็นรูปเป็นร่าง
form[N] แบบฟอร์ม
form[VT] สร้างขึ้น, See also: พัฒนาขึ้น
form[VT] จัดลำดับ, See also: จัดเเถว, จัดเรียง, Syn. arrange, organize, systematize, Ant. disorder, disorganize
form[N] ระดับความสามารถ, See also: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ
form[N] แม่พิมพ์, See also: แบบพิมพ์
form[N] พฤติกรรม, See also: ความประพฤติ, Syn. behavior, manner
form[N] แบบแผน, See also: แบบแผน
form[N] รูปภาษา (ทางภาษาศาสตร์), See also: แบบคำพูด
form[N] ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก)
form[SUF] เกี่ยวกับรูปแบบ
deform[VT] ทำให้พิกลพิการ, See also: ทำให้ผิดรูปร่าง, ทำให้รูปร่างผิดปกติ, Syn. distort, disfigure, deface
deform[VI] พิกลพิการ, See also: ผิดรูปร่าง, (รูปร่าง) ผิดปกติ, พิการ, Syn. distort, disfigure, deface
formal[ADJ] ตามธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ตามประเพณีนิยม, Syn. ceremonious, conventional
formal[ADJ] เป็นกิจจะลักษณะ, See also: เป็นทางการ
formal[ADJ] ซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการ, See also: ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เป็นทางการ
formal[ADJ] เป็นรูปแบบ, See also: ตามรูปแบบ
formal[ADJ] ที่เป็นกฎเกณฑ์
format[N] รูปแบบ, See also: แบบ, Syn. design, layout, plan
format[N] การจัดข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การจัดรูปแบบข้อมูล
format[VT] ทำเป็นรูปแบบ, See also: ทำเป็นแบบฟอร์ม
former[ADJ] ก่อน, See also: ก่อนหน้านี้, Syn. anterior, previous, prior
inform[VT] แจ้งให้ทราบ, See also: บอกให้ทราบ, รายงาน, Syn. communicate, instruct, notify, advise
inform[ADJ] ซึ่งไม่มีรูปร่าง (คำโบราณ), Syn. formless, vague
reform[VT] ปฏิรูป, See also: ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, Syn. amend, improve, rectify
reform[VT] ดัดนิสัย, See also: กลับตัว, Syn. humanize
reform[N] การปฏิรูป, See also: การปรับปรุง, การเปลี่ยนแปลง, Syn. amendment, improvement
conform[VT] ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, See also: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน, Syn. adapt
conform[VI] เหมือนหรือคล้ายกัน, Syn. adapt
form up[PHRV] จัดแถว, See also: ตั้งแถว
formula[N] สูตร, See also: วิธีทำ, Syn. method, procedure
oviform[ADJ] ที่เป็นรูปไข่, Syn. egg-shaped
perform[VT] ปฏิบัติหน้าที่, See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, ประกอบหน้าที่, ทำงาน, Syn. carry out, do, discharge, execute, function, Ant. neglect, ignore
perform[VT] แสดง (ดนตรี), See also: เล่นดนตรี, Syn. render
perform[VT] ทำให้สำเร็จ, Syn. accomplish, achieve, complete
uniform[N] เครื่องแบบ, See also: ชุดเครื่องแบบ
uniform[ADJ] ที่เป็นแบบเดียวกัน, See also: ที่เหมือนกัน, ที่ตรงกัน, Syn. alike, Ant. different
uniform[VT] ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ทำให้มีรูปแบบเดียวกัน
uniform[ADJ] สม่ำเสมอ
deformed[ADJ] พิกลพิการ, See also: ผิดรูปร่าง, ผิดปกติ, น่าเกลียด, Syn. ugly
ensiform[ADJ] ซึ่งเรียวยาวและปลายแหลมคล้ายดาบ (ทางชีววิทยา), Syn. swordlike
filiform[ADJ] ซึ่งเป็นเส้นใย, Syn. filamentous, threadlike
formalin[N] สารละลายที่มีฟอร์มัลดีไฮด์ 37-50% ใช้รักษาศพไม่ให้เน่า
formally[ADV] อย่างเป็นกิจจะลักษณะ, See also: อย่างเป็นทางการ, Syn. officially
formerly[ADV] ก่อนหน้านี้, Syn. previously
formless[ADJ] ไม่มีรูปร่างแน่นอน, Syn. amorphous, shapeless, unformed
fusiform[ADJ] ซึ่งมีปลายแหลมเรียวทั้งสองข้าง, Syn. spindle-shaped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
aciniform(อะซิน' นิฟอร์ม) adj. เป็นพวงคล้ายพวงองุ่น
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
aliform(แอล' ลิฟอร์ม, เอ' ลิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายปีก (wing-shaped, winglike)
archiform(อาร์ค'คิวฟอร์ม) adj. เป็นรูปโค้ง
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
bulbiformadj. ซึ่งมีลักษณะหัว
bursiformadj. เป็นรูปถุงหรือกระเปา
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
chloroformn. ยาสลบหรือระงับความรู้สึกชนิดหนึ่ง
coding formใบลงรหัสคำสั่งแบบพิมพ์ลงรหัสเป็นแบบฟอร์มสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หรือภาษาระดับสูง (high level language) อื่น ๆ แบบฟอร์มนี้จะมี 80 คอลัมน์อาจจะทำให้ดูเป็นสีต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นสีเดียวแต่กำหนดให้มีระดับสีต่างกัน อ่อนบ้าง เข้มบ้าง เพื่อให้ดูง่าย เมื่อเวลานำมาเจาะข้อมูลจะได้กำหนดคอลัมน์ได้สะดวกขึ้น
command performancen. การแสดงตามคำสั่ง
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
conformable(คันฟอร์ม'มะเบิล) adj. ซึ่งลงรอย,สอดคล้อง,เหมือน, See also: conformability n. ดูconformable conformableness n. ดูconformable, Syn. suited,similar ###A. different,defiant
conformal(คันฟอร์'เมิล) adj. เกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมและมาตราส่วน
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง,โครงร่าง,แบบ,การทำให้สอดคล้องกัน,ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity,structure,pattern
conformism(คันฟอร์'มิสซึม) n. นโยบายการปฎิบัติหรือทัศนคติของการปรับให้ลงรอยกัน
conformist(คันฟอร์'มิสทฺ) n. ผู้ปรับให้ลงรอยกัน adj. เกี่ยวกับผู้ยอมปฎิบัติหรือปรับตาม, Syn. follower
conformity(คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน,การปรับตัวให้ลงรอยกัน,การตกลงกัน, Syn. agreement,compliance
cordiform(คอร์'ดะฟอร์ม) adj. เป็นรูปหัวใจ
cruciform(ครู'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปกางเขน n. กางเขน, Syn. cross-shaped
cubiform(คิว'บะฟอร์ม) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายลูกบาศก์
deform(ดิฟอร์ม') vt.,vi. ทำให้ผิดรูปร่าง,ทำให้เสียโฉม, See also: deformer n. ดูdeform, Syn. distort
deformation(ดิฟอรเม'เชิน) n. การให้ทำผิดรูปร่าง,การทำให้เสียโฉม,ความพิกลพิการ
deformed(ดิฟอร์มดฺ') adj. ผิดรูป,เสียโฉม,พิการ
deformity(ดิฟอร์'มิที) n. การเสียโฉม,การผิดรูปร่าง
dendriformadj. คล้ายต้นไม้
dentiformadj. เป็นรูปฟันคล้ายฟัน
disconformity(ดิสคันฟอม'มิที) n. ความไม่ลงรอยกัน,ผิวหน้าของชั้นหินที่ไม่ลงรอยกัน
dolabriformadj. ซึ่งมีรูปคล้ายขวาน
ensiform(เอน'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปดาบ
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น
form feedป้อนกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ส่วนที่ใช้ป้อนกระดาษเข้าสู่จุดสัมผัสของเครื่องพิมพ์ มักใช้กับกระดาษที่ต่อกันเป็นม้วนหรือพับ เช่นกระดาษต่อเนื่อง (continuous paper)
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ
formery(ฟอร์'เมอลี) adv. เมื่อก่อน,สมัยก่อน,แต่ก่อน
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas,formulae, Syn. trusim,format
formulary(ฟอร์'มิวละรี) n. รวมสูตร,สูตร,ตำรับยา adj. เกี่ยวกับสูตร
formulate(ฟอร์'มิวเล) vt. ใช้สูตรแสดง,คิดตำรับ,คิดวิธีหรือระบบ,กำหนดสูตร., See also: formulable adj. formulation n. formulator n., Syn. define,outline
fungiformadj. คล้ายเชื้อรา,คล้ายเห็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
chloroform(n) ยาสลบ
chloroform(vt) วางยาสลบ,โปะยาสลบ
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว
deform(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดปกติ,ทำให้พิการ
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
deformity(n) ความพิการ,ความทุพพลภาพ,รูปร่างไม่สมประกอบ,ความเสียโฉม
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
form(vt) ทำขึ้น,สร้าง,ก่อ,ประกอบ,ประดิษฐ์,จัดตั้ง,เพาะ,ปลูก
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
formalism(n) ความเป็นพิธี,การกระทำตามแบบ,นิสัยเจ้าระเบียบ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
former(n) อันก่อน,กรณีแรก,ประเด็นแรก,ประการแรก,ข้อแรก
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพรึงกลัว
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
formula(n) สูตร,กฎ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ตำรา
formulate(vt) บัญญัติ,วางเกณฑ์,กำหนด,คิดสูตร,คิดตำรับ
formulation(n) การบัญญัติ,การกำหนด,การวางหลักเกณฑ์,การออกกฎ
inform(vt) บอก,แจ้ง,ให้ความรู้,ฟ้อง,รายงาน
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
informant(n) ผู้บอก,ผู้ส่งข่าว,ผู้แจ้ง
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
malformation(n) ความไม่สมประกอบ,ความผิดรูปผิดร่าง
misinform(vt) บอกผิด,พูดให้เข้าใจผิด,ให้ข้อมูลผิด
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด
multiform(adj) มีหลายชนิด,หลายแบบ
nonconformist(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
perform(vt) แสดง,กระทำ,ปฏิบัติ,เดินเครื่อง,ประกอบ,ดำเนินการ
performance(n) การแสดงละคร,การกระทำ,การปฏิบัติ,การเดินเครื่อง,การดำเนินการ
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
platform(n) ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า
reform(vt) แก้ไข,ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,กลับตัว,ดัดแปลง
reformation(n) การแก้ไข,การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การดัดแปลง
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป,ซึ่งทำให้ดีขึ้น,เป็นการดัดนิสัย,เป็นการปรับปรุง
reformatory(n) โรงเรียนดัดสันดาน
reformer(n) ผู้ปฏิรูป,ผู้แก้ไขสถานการณ์,ผู้ปรับปรุง
transform(vi) แปลง,แปรรูป,เปลี่ยนร่าง,ปฏิรูป
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง,การแปลง,การแปรรูป,การปฏิรูป
transformer(n) เครื่องแปลง,หม้อแปลงไฟฟ้า
uniform(adj) เป็นแบบเดียวกันหมด,เหมือนกัน
uniformity(n) เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน
vermiform(n) รูปเหมือนตัวหนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piriform; pyriform-รูปชมพู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pro forma amendmentญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustuliformคล้ายตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xiphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xyphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, xyphoid; cartilage, ensiform; cartilage, xiphoid; cartilage, xyphoid; ensisternum; process, ensiform; process, xiphoid; xiphisternumลิ้นปี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalliform-รูปคล้ายองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pandurate; panduriform-รูปไวโอลิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panduriform; pandurate-รูปไวโอลิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
performance budgetงบประมาณแบบแสดงผลงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
plexiformรูปร่างแห, รูปตาข่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordate; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordiform; pelvis, cordateเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
print formatรูปแบบการพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
print formatรูปแบบการพิมพ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plicated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piniform-รูปกรวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Parr formulaสูตรของพาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pectiniform-รูปซี่หวี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proposal formใบแบบคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
polar formรูปแบบเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
patelliform-รูปคล้ายสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peat formationการเกิดพีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
performanceสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performanceสมรรถนะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance๑. การปฏิบัติการ๒. การชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance appraisalการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance bondกรมธรรม์ค้ำประกันการรับเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance bondหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic gasket compound; formed-in-place gasketปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvis, reniformเชิงกรานรูปไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
punctiform๑. คล้ายจุด๒. อยู่ในจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
punctiformเป็นจุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
papilliform๑. -รูปปุ่ม๒. -รูปหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puruloid; puriform; pyoidคล้ายหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
part performanceการชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyriform; piriform-รูปชมพู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyriform-รูปผลแพร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pre-printed formแบบฟอร์มพิมพ์ล่วงหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patelliform; disciform-รูปจาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulse, thready; pulsus filiformisชีพจรบางเบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puriform; puruloid; pyoidคล้ายหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulviniform-รูปคล้ายนวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pyoid; puriform; puruloidคล้ายหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pennate; penniform-รูปขนนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Uniform titleชื่อเรื่องแบบฉบับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographical informationรายละเอียดทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์

ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) เป็นสาขาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาการแพทย์ โดยเน้นปัญหาการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับวิทยาศาสตร์การคำนวณ (Computational Science) ช่วยให้การทำงานและวิจัยด้านนี้เป็นไปอย่างก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างงานชีวสารสนเทศ ได้แก่ โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (Human Genome Project) การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโรคหรือพืชที่สำคัญ และการผลิตยาใหม่ เป็นต้น

ชีวสารสนเทศศาสตร์ได้รับการกล่าวถึงว่าจะมีความสำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ 21 บุคลากรด้านชีวสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างมาก มีการเห็นความสำคัญในการจัดให้ชีวสารสนเทศเป็นศาสตร์เฉพาะทางและจัดให้มีการสอนเป็นหลักสูตรขึ้น ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้านนี้สามารถกระทำได้ โดยการสอนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์การคำนวณแก่บุคลากรด้านชีววิทยาการแพทย์ เช่น นักอณูชีววิทยา นักเคมี แพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ

งานหลักของชีวสารสนเทศคือการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลชีววิทยา (Biological Database) ที่บรรจุข้อมูลบรรณานุกรม การเรียงสายของโปรตีน (Protein Sequence) โครงสร้างโปรตีน (Protein Structure) หน้าที่โปรตีน (Protein Function) หมวดโปรตีน (Pattern/Family) และรหัสพันธุกรรม (Necleotide Sequence) เป็นต้น

บรรณานุกรม

Available at : http://www.si.mahidol.ac.th/simi/bioinfo/bi_what.html. Accessed July 31,2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด
ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Communication in information scienceการสื่อสารทางสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information centerศูนย์สารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information officerนักเอกสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resourceทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้ในการบันทึกสารสนเทศและความรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) 2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) และ 3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials)

1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ โดยผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น ตำรา หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยายและเรื่องสั้น นิตยสารและวารสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตาเป็นหลัก ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน

3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องใช้ระบบแสงเลเซอร์ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการอ่านหรือฟัง โดยมีชุดคำสั่งระบบจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่ควบคุมการจัดการและการใช้ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลซีดี-รอม และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information scientistนักเอกสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ

ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ หรือ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่มีการคัดเลือก ควบคุม โครงสร้างสารสนเทศ การจัดหา การจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงและกระบวนการใด ๆ ในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการค้นหา การดึงสารสนเทศที่เข้าเรื่องจากแหล่งภายในและภายนอก ให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ โดยเป็นทั้งระบบที่จัดทำด้วยแรงงานคนและด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีสถาบันบริการสารสนเทศมีบทบาทหน้าที่ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศในช่องทางที่เป็นทางการ และเป็นตัวกลางที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับทรัพยากรสารสนเทศ

พัฒนาการของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ มี 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 และ ตั้งแต่ทศวรรษ 1960

1. ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 เป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ของสถาบันบริการสารสนเทศประเภทห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ซึ่งพัฒนามาเป็นระบบหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้ และ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน รวมทั้งการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขปด้วยระบบมือ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีระยะแรก มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครกราฟิก ซึ่งเป็นการถ่ายภาพย่อส่วนสารสนเทศจากสื่อ เช่น กระดาษลงฟิล์ม เทคโนโลยีในการค้นคืนระบบแรก เป็นเทคนิคการทำเครื่องมือค้นประเภทบัตรเจาะบันทึกหัวเรื่อง การทำดรรชนี เช่น ควิก และริเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ทำบัตรรายการ

2. ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นพัฒนาการด้านการวิจัยและพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศที่สำคัญ เช่น การพัฒนากลุ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศและฐานข้อมูลร่วมขนาดใหญ่ คือ โอซีแอลซี (OCLC : Online Computer Library Center) และอาร์แอลไอเอ็น (RLIN : Research Libraries Information Network) บริการค้นคืนสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เช่น กลุ่มไดอะลอก ออบิต และอินเทร์เน็ตกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informative abstractสาระสังเขปประเภทให้ความรู้, สาระสังเขปให้ความรู้
หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนถึงประเด็นสำคัญๆ จุดเด่นของเนื้อเรื่อง และเป็นการย่อเรื่องให้ผู้อ่านทราบโดยกล่าวถึงบทความหรือต้นฉบับอย่างสมบูรณ์ เป็นสาระสังเขปที่ให้รายละเอียดมากกว่าสาระสังเขปประเภทพรรณนา

ตัวอย่างสาระสังเขปประเภทให้ความรู้ จาก ประชากรศึกษา : โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรม : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค

เอกสารฉบับนี้ รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา จัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 มีผู้เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 35 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประชุมครั้งนี่้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2)เพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษาสามารถวางโครงสร้าง วิธีการ ทางเลือกของนวัตกรรมเพื่อประสิทธิผลในการดำเนินการต้้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา รายงานนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทางด้้านโครงการ และวิธีการนวัตกรรมประชากรเพื่อรับสนองโครงการทางประชากรศึกษา โดยจัดกลุ่มประสบการณ์ดังกล่าวภายใต้หัวข้อดังนี้ ก) การพัฒนาและวางแผนโครงการ ข) ความตื่นตัวและการปฐมนิเทศ ค) องค์การทางการบริหารของโครงการการศึกษาของทั้งระบบในและนอกโรงเรียน ทั้งนี้่โดยจัดแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่มตามประสบการณ์ข้างต้น เพื่ออภิปรายในรายละเอียดของ 4 หัวข้อย่อยของโครงการ คือ (1) การพัฒนาโครงการและการวิจัยและประเมินผล (2) ความตื่นตัว การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม (3) การพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์ และ (4) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบ และปัญหาของโครงสร้างและวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะตัวแบบทางเลือก และแบบแผนของโครงการแต่ละหัวข้อ ส่วนที่สองของรายงานประกอบด้วย รายงานเฉพาะประเทศที่แต่ละประเทศได้บรรยายถึงสถานการณ์ประชากรและประสบการณ์นวัตกรรมของประชากรศึกษาของการศึกษาในและนอกโรงเรียน ส่วนที่สามเป็นภาคผนวก

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Uniform titleชื่อเรื่องแบบฉบับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information retrievalการค้นข้อสนเทศ

การค้นข้อสนเทศ หรือ การค้นคืนสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อค้นคืนเอกสารทั้งหมดในทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าเรื่องกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ออกมา โดยมีเอกสารที่ไม่เข้าเรื่องปะปนออกมาให้น้อยที่สุด การค้นคืนสารสนเทศมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. การจัดทำตัวแทนสาระของเอกสาร และตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

2. การจับคู่เพื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวแทนทั้งสองนี้ (ตัวแทนสาระของเอกสาร และตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้)

ระบบค้นคืนสารสนเทศ จำแนกประเภทได้หลายวิธี ที่สำคัญคือการจำแนกประเภทของระบบตามประเภทของสารสนเทศที่จัดเก็บและค้นคืนได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลตัวเลข ฐานข้อมูลภาพ และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย

กระบวนการค้นหาสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

1. การทำความเข้าใจกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

2. การคัดเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม

3. การกำหนดความต้องการสารสนเทศในรูปแนวคิดและคำค้น

4. การกำหนดกลยุทธ์การค้น

5. การดำเนินการค้นและทบทวนผลการค้น

ปัจจัยสนับสนุนในการค้นหาสารสนเทศ ได้แก่

1. การสัมภาษณ์ผู้ใช้ก่อนการค้นหา เช่น ประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ลักษณะการนำสารสนเทศไปใช้ ระดับความลุ่มลึก และปริมาณของสารสนเทศที่ต้องการ

2. เกณฑ์การคัดเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศ เช่น ขอบเขต ความทันสมัย ระยะเวลา เนื้อหาสาระ ค่าใช้จ่าย

3. เทคนิคสำคัญในการค้นหาสารสนเทศ เช่น การกำหนดคำค้นด้วยศัพท์ควบคุม (Control vocabulary) และศัพท์ไม่ควบคุม (Uncontrol vocabulary) การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นด้วยตรรกะบูเลียน เทคนิคการตัดคำ และเทคนิคการระบุเขตข้อมูล

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information resources managementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information networkเครือข่ายสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library information networkเครือข่ายห้องสมุด

ปัจจุบันหน่วยงานห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย หลายแห่งในประเทศไทยดำเนินการจัดหาหรือบอกรับทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ เพื่อเป็น แหล่งบริการความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย แก่บุคลากรในสังกัด ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีราคาสูงขึ้นมากตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาระแก่ห้องสมุด ในการของบประมาณในการ บอกรับแต่ละปี ห้องสมุดจึงได้พยายามลดค่าใช้จ่ายหลากหลายวิธี และใช้ประโยชน์จากการบอกรับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ ในการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ร่วมกัน โดยการหาแนวทางแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อเป็นการ ประหยัดงบประมาณในการจัดหา และเป็นการใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทในประเทศไทย มีจำนวน 5 เครือข่าย คือ

1. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet)

2. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)

3. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

5. เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information theoryทฤษฎีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information policyนโยบายสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information serviceบริการสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Genetic transformationการถ่ายทอดทางพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information retrievalการค้นข้อสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information storage and retrieval systemsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Deformations (Mechanics)การเปลี่ยนรูป (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disclosure of informationการเปิดเผยข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information literacyการรู้สารสนเทศ

หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ

สมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกัน (American Library Association) ได้กำหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศไว้ 4 ประการดังนี้คือ [1]

1. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการหรือจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ เข้าใจถึงความสำคัญของสารสนเทศว่าใช้ประโยชน์และช่วยในการทำงานหรือการเรียนได้ดีขึ้นอย่างไร หมายรวมถึงการรู้ถึงหัวข้อเรื่อง ขอบเขตที่ต้องการ รูปแบบและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

2. ความสามารถในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ คือ การรู้ว่าจะได้สารสนเทศที่ต้องการได้จากแหล่งใด และจะค้นคืนอย่างไร

3. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการสรุปแนวคิดหลักจากสารสนเทศที่รวบรวมมาได้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ คือ ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความทันสมัย รวมถึงการคิดและการวิเคราะห์สารสนเทศที่ได้มา

4. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการใช้สารสนเทศที่มีอยู่ในการวางแผนและสร้างผลงานของตนเอง และสามารถเผยแพร่ผลงานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ Unesco ก็ได้ให้ความสำคัญและเห็นว่าทุกคนควรมีโอกาสที่จะได้รับทักษะ เพื่อความเข้าใจ การมีส่วนร่วม การได้รับผลประโยชน์จากสังคมความรู้ แต่ด้วยการเกิดภาวะที่สารสนเทศเติบโตขึ้นมากจากหลายแหล่ง และอย่างรวดเร็ว ต้องมีการพิจารณาให้มีการใช้สารสนเทศอย่างฉลาด ซึ่งจะช่วยผู้ใช้พัฒนาทักษะ และความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการหามีกระบวนการ และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ผ่าน 3 รูปแบบ คือ The Big 6, Seven Pillars และ Empowering Eight

The Big 6 เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมา พัฒนาโดยบรรณารักษ์ชาวอเมริกัน 2 คน คือ ไมค์ ไอเซนเบิร์ก และ บอบ เบอร์โควิทซ์ คือ 1. Task Definition 2. Information-seeking strategies 3. Location and access 4. Use of information 5. Synthesis และ 6. Evaluation

Seven Pillars The Information Skills Taskforce of the Standing of National and University Libraries in the United States Kingdom (SCONUL) ได้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1999 คือ 1. Recognize information need 2. Distinguish ways of addressing gap 3. Construct strategies for locating 4. Locate and access 5. Compare and evaluate 6. Organize, apply and communicate และ 7. Synthesis and create

Empowering Eight ผู้เข้าร่วมประชุมในงาน International Workshop on Information Skills for Learning in Columbo, Sri Lanka ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในกลุ่ม South and South East Asia ในปี ค.ศ. 2004 คือ 1. Identify 2. Expore 3. Select 4. Organize 5. Create 6. Present 7. Create และ 8. Apply

แหล่งข้อมูล

[1] American Library Association. Association of College and Research Libraries. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm (accessed June 6, 2011).

[2] สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. (2552). Information Literacy. http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2834&Itemid=1 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2554) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Electronic government informationข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fourier transform infrared spectroscopyฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Formal method (Computer science)วิธีรูปนัย (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ( ) ที่จริงแล้ว
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
Business Information Centre (n ) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
clearance formality (n ) พิธีการออกของจากศุลกากร
cribriform[ไค ไบ ฟอม] (n ) ร่างแห
forma[โค'มะ] (adj ) าี่หนึ่ง
forma[ฟอ'มะ] (adj ) ที่หนึ่ง
formalityการผ่านพิธีการศุลกากร
formic (n) มด
formula (n ) นมผงสำหรับทารก
formwork (n ) mold for concrete: a structure generally made of timber in which liquid concrete is placed, compacted, and allowed to harden
Forwarded for your informationจึงเรียนมาเพื่อทราบ
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats
geoinformation (n) ภูมิสารสนเทศ
information[อิน ฟอร์ เม ชั่น] (n) ข้อมูล
See also: S. detail,
Information Geometry (n ) เรขาคณิตสารสนเทศ
informingThank you for imformimg to stay informed about กองทุนเสื้อผ้ามือสอง.I will bring it in the second round on Dec 5 08.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (n jargon ) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติด้านชนชาติทุกรูปแบบ
Library and information science (LIS) (n ) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
metal forming machine (n ) เครื่องรีดเหล็ก หรือ เครื่องรีดโลหะ
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
pereodic wave form
perform (n ) 1.กระทำ,ปฏิบัติ,ประกอบ,ปฏิบัติตาม(สัญญา) 2.แสดง(ละคร), การแสดง 3.(เครื่อง) เดิน, การเดินของเครื่อง 4.คุณสมบัติในการใช้ของเครื่องใดๆ
performanceการชำระหนี้
performanceการชำระหนี้
performanceกดด
performance bondหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
performance guarantee (n ) หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
proforma invoice (n ) ใบแจ้งหนี้
proforma invoice (n ) ใบแจ้งหนี้
terraforming (n ) เป็นการปรับสภาพดวงดาวให้มีลักษณะที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ด้วยการปรับบรรยากาศ อุณหภูมิ สภาพพื้นผิว ระบบนิเวศน์ ให้มีลักษณะคล้ายโลก
transformative[Trans*form"a*tive] (adj) สามารถเปลี่ยนแปลงได้
See also: R. transformation
uniformly (adv) อย่างไม่แตกต่าง อย่างเท่าเทียมกัน
See also: S. equally, fairly,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
- Information.- ข้อมูล Holocron Heist (2009)
Shapes.- Formen. Missing Hours (1987)
- Yeah.Formbar. Valuation (2016)
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ The Great Dictator (1940)
Actions speak louder than words. A bulletproof uniform.ทำดีกว่าพูด ชุดกันกระสุน The Great Dictator (1940)
It's just a matter of detail. Formalities.มันเกี่ยวกับรายละเอียด The Great Dictator (1940)
Two prisoners escaped in officers' uniforms.นักโทษ 2 คน ใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่หลบหนี The Great Dictator (1940)
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show,ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม Rebecca (1940)
Yes, Frith. It's purely a formality.- ใช่ ฟริธ ก็ตามระเบียบขั้นตอนน่ะ Rebecca (1940)
You knew the former Mrs. De Winter very well, I believe?- คุณรู้จักอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel" Night and Fog (1956)
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร Night and Fog (1956)
When he was 15, he was in reform school: He stole a car.เมื่อเขาอายุได้ 15 เขาอยู่ในโรงเรียนปฏิรูปเขาขโมยรถ 12 Angry Men (1957)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Luck is a thing that comes in many forms.โชคดีเป็นสิ่งที่มาในหลาย รูปแบบ The Old Man and the Sea (1958)
"I didn't know sharks had such handsome, beautifully formed tails, " the woman said.ฉันไม่ทราบว่าปลาฉลามได้เช่น รูปหล่อ รูปแบบที่สวยงามหางผู้หญิงคน นั้นกล่าวว่า The Old Man and the Sea (1958)
- Are you sure it's not or habit forming?ฉีดยา หรือนิสัย? Help! (1965)
Any information?ไหนหล่ะข้อมูล ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Oh my uniform. it's a long story.อ๋อ เครื่องแบบนี่ เรื่องมันยาวน่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Form a single file.ตั้งแถวเรียงเดี่ยว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
There's no formalities here.ที่นี่ไม่มีพิธีรีตอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You can tell by the sweat and the mess on his uniform.และระเบียบที่เขาทำจาก เครื่องแบบของเขา ไม่เห็นสวยเป็นเขาครับ? How I Won the War (1967)
No fish and chips in uniform. Parade...แห่ขบวนพาเหรดเปิด How I Won the War (1967)
Orders, information enemy, nil. Information own troops.ข้อมูลกองกำลังของตัวเอง How I Won the War (1967)
I suppose some form of National Socialism is inevitable after the war.หนีไม่พ้นหลังสงคราม How I Won the War (1967)
Give me your answer, filii in a form, mine forever moreให้ฉันคำตอบของคุณกรอกข้อมูลลง ในแบบฟอร์ม ของฉันตลอดไป Yellow Submarine (1968)
Keep the noise down. - Look what I found. - It's their uniforms.ที่นี่มองสิ่งที่ฉันพบ มันคือเครื่องแบบ ของพวกเขา Yellow Submarine (1968)
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Get our informers to find out where it's going to be held.ได้รับข่าวคราวของเราที่จะหาที่มันเป็นไปที่จะจัดขึ้น The Godfather (1972)
There are people who'd pay a lot of money for that information.มีคนที่ต้องการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับข้อมูลที่มี The Godfather (1972)
You once said that one day Tessio and me could form our own family.You once said that one day Tessio and me could form our own family. The Godfather (1972)
Every grownup was the same Uniformly, they'd exclaimผู้ใหญ่ทุกคนเหมือนกันหมด พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า" The Little Prince (1974)
Just have him fill out the form. Just fill it out.ให้เขากรอกเเบบฟอร์ม กรอกมันให้เสร็จ Jaws (1975)
This is not the time or the place to perform some kind of a half-assed autopsy on a fish.นี่ไม่ใช่เวลาเเละสถานที่... ที่จะเปิดท้องปลากันนะ Jaws (1975)
Very first light, sharks come cruising so we formed ourselves into tight groups.พอเริ่มมีเเสง ฉลามก็มาวนเวียน... เราก็เลยเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ Jaws (1975)
-Our first couple has been formed-คู่แรกของเราถูกรูปแบบ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I have a duty to perform;ฉันมีการหน้าที่ที่จะปฎิบัติ; \ NI 'จะคืนต่อมา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But then, that would form the basis of our report.แต่เราก็คงจะต้องรายงานลงไป Oh, God! (1977)
- That's my information.-นั่นแหละเท่าที่ฉันรู้มา. Suspiria (1977)
She didn't inform any of her classmates.หล่อนไม่ได้บอกกับเพื่อนร่วมชั้นเลย. Suspiria (1977)
"...formed the fabric of her life--ผ้า ในชีวิตของเธอ - I Spit on Your Grave (1978)
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
You have your information.และคุณจะรู้ว่า คุณมีข้อมูลของ คุณ Mad Max (1979)
Main Force repeats, you have your information.กำลังหลักซ้ำ Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
form80% of all information in the world's computers is in English.
formA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
formA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
formAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
formA combination of parties formed the new government.
formA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
formA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
formA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
formActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
formA form appeared from over there.
formA form appeared in the darkness.
formA formula is very convenient, because you need not think about it.
formAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
formAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
formAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
formA habit is very difficult to shake off once it is formed.
formAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
formAll forms of life have an instinctive urge to survive.
formAll political dissidents were purged under the former regime.
formAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
formAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
formAll you have to do is fill in this form.
formAlso cracks may form in buildings that aren't earthquake proof.
formAlso, if you manufacture any other products, please send information.
formAlso, please inform us of your terms of payment.
formA married couple should form a union.
formAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
formAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
formAn encyclopedia is a mine of information.
formA new team was formed in order to take part in the boat race.
formA new team was formed in order to take part in the race.
formAn executive council was formed to discuss the new proposal.
formAnger is a form of madness.
formAn image is formed by the information of the mass communication.
formAn ulcer forms in the stomach.
formAny amount of information will do.
formA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
formA reward has been offered for information pertaining to the incident.
formAs a result of pollution, the lake is without any form of life.
formAs a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.
formA serious form of flu prevails throughout the country.
formA shadow of your former self.
formAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
formAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
formA steam engine transforms heat into power.
formAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
formAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
formAt last we got the information.
formAttach a recent photograph to your application form.
formAttack is the best form of defense. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ติดต่อสอบถาม[V] ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
นักปฏิรูป[N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ประพฤติตน[V] behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
ผู้ปรับปรุง[N] reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
ละครนอก[N] play performed by all male, Ant. ละครใน, Example: ผู้แสดงละครนอกจะต้องมีความคล่องแคล่วในการรำ และร้อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ละครที่ผู้แสดงเป็นชายล้วนซึ่งราษฎรเป็นผู้จัดเล่น
ละครใน[N] play performed by all female, Syn. ละครหลวง, Ant. ละครนอก, Example: สันนิษฐานว่า ละครในมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และรุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ละครที่ใช้ผู้หญิงแสดง และเล่นเฉพาะเรื่องอิเหนา รามเกียรติ อุณรุทธ์
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[V] metamorphose, See also: change in form, Example: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา
ชกลม[V] perform shadow-boxing, Example: เขาเริ่มเมื่อยเมื่อชกลมได้ 10 ครั้ง, Thai definition: ซ้อมชกลำพังคนเดียว ไม่มีคู่ต่อสู้หรือกระสอบทรายให้ชก
ตั้งวง[V] gather into a group, See also: form into a group, group, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: พวกขี้เหล้าตั้งวงกันตั้งแต่บ่าย, Thai definition: คุมกันขึ้นเป็นหมู่คณะ, ประชุมคนทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน
ตีบทแตก[V] have an excellent act, See also: perform very well, Example: นักแสดงตีบทแตกจนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้, Thai definition: แสดงได้แนบเนียนสมจริง
บินเดี่ยว[V] do single-handed, See also: perform single-handed, Syn. ทำด้วยตัวเอง, ทำโดยลำพัง, Example: งานนี้เขาบินเดี่ยวไม่ได้มีเพื่อนคู่หูร่วมด้วยอย่างเคย
เป็นอื่น[V] change, See also: alter, vary, transform, Syn. แปรไป, เปลี่ยนไป, Example: เขาเป็นอื่นไปเสียแล้วเมื่อเขาได้พบสาวคนใหม่
พอเป็นพิธี[ADV] perfunctorily, See also: formally, Example: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว, Thai definition: ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง
กศน.[N] Department of Non-Formal Education, Syn. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ส.ป.ก.[N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ไอที[N] informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร[N] information center, Syn. ศูนย์ข่าว
จัดแถว[V] fall into line, See also: form a line facing each other, Syn. ตั้งแถว, Ant. สลายแถว, Example: กองทัพทั้งสองฝ่ายจัดแถวหันหน้าเข้าหากัน
แจ้งตำรวจ[V] inform the police, See also: notify the police, Example: พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน, Thai definition: บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แจ้งให้ทราบ[V] inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
เป็นอดีต[V] be (a) former, See also: ex, Ant. ในอนาคต, Example: จิมมี่ คาร์เตอร์ อายุ 76 เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ี่ผ่านไปแล้ว
ให้ข่าวสาร[V] give information, See also: spread the news, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ยากระตุ้น[N] stimulant, See also: performance-enhancing drug, Example: นักกีฬาประเทศเจ้าภาพถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน เพราะตรวจพบยากระตุ้นในร่างกาย, Count unit: ชนิด, ประเภท
การปฏิรูป[N] reform, Syn. การปรับปรุง, Example: ทางการได้นำการปฏิรูปแนวใหม่มาเริ่มดำเนินการกับระบบข้าราชการไทย, Thai definition: การปรับปรุงให้เหมาะสมตามสมควร
ชานชลา[N] platform, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานีและชานชาลาหลังวันเกิดเหตุ, Count unit: ชาน, Thai definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
ไม่มีพิธีรีตรอง[V] informal, Syn. ไม่เป็นทางการ, Ant. เป็นทางการ, Example: งานแต่งของเธอไม่มีพิธีรีตรองอะไรมาก แค่ผูกแขน ไหว้ผู้ใหญ่เท่านั้น, Thai definition: ไม่เป็นตามแบบหรือตามธรรมเนียมอย่างที่ต้องปฏิบัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เครื่องแบบเต็มยศ[N] full dress uniform, Syn. เครื่องแบบครึ่งยศ, Example: การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเครื่องแบบเต็มยศจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย, Thai definition: เครื่องแต่งกายที่มีเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลประดับไว้ครบถ้วน
สนเทศ[N] information
สมัยก่อน[N] former times, Syn. อดีต, สมัยเก่า, อดีตสมัย
สร้างภาพ[V] imagine, See also: make a mental image, form an idea
สารสนเทศ[N] information
สูตร[N] formula, Count unit: สูตร
การปรับตัว[N] adapting, See also: adjusting, reforming, Example: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้, Thai definition: การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น
การแสดง[N] performance, Syn. การเล่นละคร, Example: เขาไม่เคยเรียนด้านการแสดงเลย แต่ก็มีโชคทางการแสดงเสมอ
ข้อมูลขนาดใหญ่[N] a large amount of information, See also: voluminous information, Example: CD - ROM สามารถบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีจำนวนมาก
ข้อมูลข่าวสาร[N] news information, Syn. ข่าวสาร, Example: ระบบแลนเป็นการเชื่อมต่อเครื่องพีซีให้มีการใช้ข้อมูลข่าวสาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ร่วมกัน, Thai definition: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อมูลจริง[N] correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ข้อมูลรูปภาพ[N] pictorial information, See also: graphic, Syn. ข้อมูลภาพ, Example: เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าไปมาก จนสามารถที่จะประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ
ประมวลผลข้อมูล[V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ผู้บอกภาษา[N] informant, Example: ในการเก็บข้อมูลภาษาถิ่น ผู้วิจัยต้องคัดเลือกผู้บอกภาษาที่มีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้วน เพราะมิฉะนั้นอาจจะทำให้ได้ยินเสียงผิดเพี้ยนไปได้, Thai definition: ผู้ที่ให้ข้อมูลด้านภาษา
รูปแบบ[N] format, Syn. แบบ, รูปร่าง, โครง, แบบอย่าง, ต้นแบบ, Example: วิธีการเก็บข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์นั้น จำเป็นต้องมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
สวมบทบาท[V] act, See also: perform, play, impersonate, portray, Syn. แสดงบทบาท, Example: นักวิจัยไม่ควรสวมบทบาทของผู้ตีแผ่ความเหลวแหลกหรือความล้มเหลวของใครทั้งสิ้น
เดิมทีเดียว[ADV] formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
จัดกลุ่ม[V] form into groups, See also: organize into groups, Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม, Example: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ, Thai definition: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
ผู้ให้ข้อมูล[N] informant, Syn. ผู้บอกข้อมูล, Example: เขาต้องการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนพื้นถิ่นจริงๆ, Count unit: คน
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen kok pen lao) EN: split into factions ; form cliques   
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style ; form   FR: design [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
แบบฟอร์ม[n.] (baēpføm) EN: form ; printed form   FR: formulaire [m]
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกากร[n. exp.] (baēpføm kān sīa phāsī sunlakākøn) EN: customs declaration form   
แบบพิมพ์[n.] (baēpphim) EN: form ; printed form   FR: formulaire [m]
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
ใบคำร้องขอ[n. exp.] (bai khamrøngkhø) EN: application form   
ใบขออนุญาต[n. exp.] (bai khø anuyāt) EN: application form   
ใบโอน[n. exp.] (bai ōn) EN: transfer slip ; transfer form   
ใบโพ[n. exp.] (bai phō) EN: metal made in heart shaped form   
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครงาน[n. exp.] (bai samak ngān) EN: application ; application form   
ใบเสนอขายต่างประเทศ[n. exp.] (bai sanōe khāi tāngprathēt) EN: proforma invoice   
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thøn ngoen) FR: formulaire de retrait [m]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญภารกิจ[v. exp.] (bamphen phārakit) EN: perform a task   FR: accomplir une tâche
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR:former une histoire
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: distort ; deform   FR:former
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR:formé ; tordu
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR:former ; dénaturer
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe   FR:former
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR:formé
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR:former
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกให้รู้[v. exp.] (bøk hai rū) FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān) EN: ancient times ; former times ; antiquity   
บุญคุณ[X] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes   FR: bienfait [m] ; faveur [f]
บุบบิบ[adj.] (bupbip) EN: distorted ; deformed   
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR:formé

CMU English Pronouncing Dictionary
FORM    F AO1 R M
FORMA    F AO1 R M AH0
FORMS    F AO1 R M Z
REFORM    R AH0 F AO1 R M
DEFORM    D IY2 F AO1 R M
FORM'S    F AO1 R M Z
FORMAL    F AO1 R M AH0 L
FORMED    F AO1 R M D
FORMAN    F AO1 R M AE2 N
INFORM    IH2 N F AO1 R M
FORMIC    F AO1 R M IH0 K
FORMER    F AO1 R M ER0
FORMBY    F AO1 R M B IY0
REFORM    R IH0 F AO1 R M
FORMAT    F AO1 R M AE2 T
REFORMS    R IH0 F AO1 R M Z
REFORMA    R IH0 F AO1 R M AH0
FORMBEY    F AO1 R M B IY0
FORMULA    F AO1 R M Y AH0 L AH0
FORMOSO    F AO0 R M OW1 S OW0
REFORMS    R AH0 F AO1 R M Z
INFORMS    IH2 N F AO1 R M Z
FORMICA    F ER0 M AY1 K AH0
FORMATO    F AO0 R M AA1 T OW0
FORMING    F AO1 R M IH0 NG
FORMANT    F AO1 R M AH0 N T
CONFORM    K AH0 N F AO1 R M
FORMATS    F AO1 R M AE2 T S
FORMICA    F AO0 R M AY1 K AH0
UNIFORM    Y UW1 N AH0 F AO2 R M
FORMOSA    F AO0 R M OW1 S AH0
PERFORM    P ER0 F AO1 R M
PERFORMA    P ER0 F AO1 R M AH0
FORMANEK    F AO1 R M AH0 N IH0 K
COLIFORM    K AO1 L AH0 F AO2 R M
FORMANTS    F AO1 R M AH0 N T S
DEFORMED    D IH0 F AO1 R M D
COLIFORM    K OW1 L AH0 F AO2 R M
INFORMER    IH2 N F AO1 R M ER0
REFORMED    R IH0 F AO1 R M D
INFORMIX    IH2 N F AO1 R M IH0 K S
FORMALLY    F AO1 R M AH0 L IY0
PLATFORM    P L AE1 T F AO2 R M
FORMULAS    F AO1 R M Y AH0 L AH0 Z
CONFORMS    K AH0 N F AO1 R M Z
REFORMER    R IH0 F AO1 R M ER0
FORMYLIN    F AO1 R M IH0 L IH0 N
INFORMED    IH2 N F AO1 R M D
INFORMAL    IH2 N F AO1 R M AH0 L
LANDFORM    L AE1 N D F AO2 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
form    (v) fˈɔːm (f oo1 m)
forms    (v) fˈɔːmz (f oo1 m z)
Formby    (n) fˈɔːmbiː (f oo1 m b ii)
deform    (v) dˈɪfˈɔːm (d i1 f oo1 m)
formal    (j) fˈɔːml (f oo1 m l)
format    (n) fˈɔːmæt (f oo1 m a t)
formed    (v) fˈɔːmd (f oo1 m d)
former    (j) fˈɔːmər (f oo1 m @ r)
formic    (j) fˈɔːmɪk (f oo1 m i k)
inform    (v) ˈɪnfˈɔːm (i1 n f oo1 m)
reform    (v) rˈɪfˈɔːm (r i1 f oo1 m)
Formica    (n) fˈɔːmˈaɪkə (f oo1 m ai1 k @)
Formosa    (n) fˈɔːmˈousə (f oo1 m ou1 s @)
conform    (v) kˈənfˈɔːm (k @1 n f oo1 m)
deforms    (v) dˈɪfˈɔːmz (d i1 f oo1 m z)
formats    (n) fˈɔːmæts (f oo1 m a t s)
forming    (v) fˈɔːmɪŋ (f oo1 m i ng)
formula    (n) fˈɔːmjulə (f oo1 m y u l @)
informs    (v) ˈɪnfˈɔːmz (i1 n f oo1 m z)
perform    (v) pˈəfˈɔːm (p @1 f oo1 m)
re-form    (v) rˌiː-fˈɔːm (r ii2 - f oo1 m)
reforms    (v) rˈɪfˈɔːmz (r i1 f oo1 m z)
uniform    (n) jˈuːnɪfɔːm (y uu1 n i f oo m)
conforms    (v) kˈənfˈɔːmz (k @1 n f oo1 m z)
deformed    (v) dˈɪfˈɔːmd (d i1 f oo1 m d)
formalin    (n) fˈɔːməlɪn (f oo1 m @ l i n)
formally    (a) fˈɔːməliː (f oo1 m @ l ii)
formerly    (a) fˈɔːməliː (f oo1 m @ l ii)
formless    (j) fˈɔːmləs (f oo1 m l @ s)
formulae    (n) fˈɔːmjuliː (f oo1 m y u l ii)
formulas    (n) fˈɔːmjuləz (f oo1 m y u l @ z)
informal    (j) ˈɪnfˈɔːml (i1 n f oo1 m l)
informed    (v) ˈɪnfˈɔːmd (i1 n f oo1 m d)
informer    (n) ˈɪnfˈɔːmər (i1 n f oo1 m @ r)
performs    (v) pˈəfˈɔːmz (p @1 f oo1 m z)
platform    (n) plˈætfɔːm (p l a1 t f oo m)
re-forms    (v) rˌiː-fˈɔːmz (r ii2 - f oo1 m z)
reformed    (v) rˈɪfˈɔːmd (r i1 f oo1 m d)
reformer    (n) rˈɪfˈɔːmər (r i1 f oo1 m @ r)
unformed    (j) ˈʌnfˈɔːmd (uh1 n f oo1 m d)
uniforms    (n) jˈuːnɪfɔːmz (y uu1 n i f oo m z)
variform    (j) vˌɛəʳrɪfˈɔːm (v e@2 r i f oo1 m)
conformed    (v) kˈənfˈɔːmd (k @1 n f oo1 m d)
cruciform    (j) krˈuːsɪfɔːm (k r uu1 s i f oo m)
cuneiform    (j) kjˈuːnɪfɔːm (k y uu1 n i f oo m)
deforming    (v) dˈɪfˈɔːmɪŋ (d i1 f oo1 m i ng)
deformity    (n) dˈɪfˈɔːmɪtiː (d i1 f oo1 m i t ii)
formalism    (n) fˈɔːməlɪzəm (f oo1 m @ l i z @ m)
formality    (n) fˈɔːmˈælɪtiː (f oo1 m a1 l i t ii)
formalize    (v) fˈɔːməlaɪz (f oo1 m @ l ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a, #66 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front, #86 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] hand; (formal) to hold; person engaged in certain types of work; person skilled in certain types of work; personal(ly); convenient, #129 [Add to Longdo]
[zǒu, ㄗㄡˇ, ] to walk; to go; to run; to move (of vehicle); to visit; to leave; to go away; to die (euph.); from; through; away (in compound verbs, such as 撤走); to change (shape, form, meaning), #154 [Add to Longdo]
[la, ㄌㄚ˙, ] (an auxiliary word performing the grammatical functions of mood); fusion of le + a; follows after 比如 listed examples, #219 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, / ] to announce; to inform; report; newspaper; recompense; revenge, #256 [Add to Longdo]
[zǔ, ㄗㄨˇ, / ] to form; compose; make up; group; to organize; cord, #298 [Add to Longdo]
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule, #338 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, / ] back of neck; item; thing; term (in a mathematical formula); surname Xiang, #345 [Add to Longdo]
[chèng, ㄔㄥˋ, / ] steelyard; variant form of 秤, #365 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] early; prior; former; in advance; first, #372 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do, #381 [Add to Longdo]
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message, #383 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] equal; even; all; uniform, #396 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] bill; list; form; single; only; sole, #413 [Add to Longdo]
[me, ㄇㄜ˙, / ] suffix, used to form interrogative 甚麼|什么, what?, indefinite 這麼|这么 thus etc, #418 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, / ] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity, #422 [Add to Longdo]
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc), #434 [Add to Longdo]
告诉[gào su, ㄍㄠˋ ㄙㄨ˙, / ] to tell; to inform; to let know, #436 [Add to Longdo]
过去[guò qu, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙, / ] (in the) past; former; previous; to go over; to pass by, #438 [Add to Longdo]
改革[gǎi gé, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] to reform, #443 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause), #450 [Add to Longdo]
形成[xíng chéng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ, ] to form; to take shape, #476 [Add to Longdo]
[nín, ㄋㄧㄣˊ, ] you (formal), #488 [Add to Longdo]
消息[xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, ] news; information; CL:條|条[tiao2], #489 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] desk; platform, #530 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen, #534 [Add to Longdo]
报告[bào gào, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] to inform; report; make known; speech; talk; lecture, #568 [Add to Longdo]
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually, #577 [Add to Longdo]
改变[gǎi biàn, ㄍㄞˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] to change; to alter; to transform, #653 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, / ] to change; to become different; to transform; to vary; rebellion, #670 [Add to Longdo]
[gǎi, ㄍㄞˇ, ] to change; to alter; to transform; to correct, #719 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source, #721 [Add to Longdo]
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before; formerly; previous; ago, #761 [Add to Longdo]
正式[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official, #767 [Add to Longdo]
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, ] blood; informal colloquial and Taiwan pr. xie3; also pr. xue3, #775 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] to question; to ask; to interrogate; rapid; speedy; fast; news; information, #792 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence, #850 [Add to Longdo]
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, / ] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause), #865 [Add to Longdo]
[tǐ, ㄊㄧˇ, / ] body; form; style; system, #921 [Add to Longdo]
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth), #927 [Add to Longdo]
资料[zī liào, ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] material; resources; data; information, #954 [Add to Longdo]
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] achievement; performance records; grades, #969 [Add to Longdo]
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] form; shape; situation; circumstance, #1,004 [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin, #1,255 [Add to Longdo]
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, ] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle, #1,262 [Add to Longdo]
制定[zhì dìng, ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to draw up; to formulate, #1,273 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform
成す[なす, nasu] Thai: ทำ English: to perform
演じる[えんじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
行う[おこなう, okonau] Thai: ดำเนินการ English: to perform
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation
整合[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
強敵[きょうてき, kyouteki] Thai: ศัตรูตัวฉกาจ English: formidable enemy
教える[おしえる, oshieru] Thai: บอก English: to inform
形式[けいしき, keishiki] Thai: รูปแบบ English: form
変わる[かわる, kawaru] Thai: ผันแปร English: to be transformed
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal
不具[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity
告げる[つげる, tsugeru] Thai: แจ้ง English: to inform
旧形式[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ
Formen(n) |pl.|, See also: die Form
punktförmig(adj) ที่มีลักษณะเป็นจุด
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
sich informieren über etw.(vt) หาข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่ง, ศึกษาบางสิ่ง เช่น Ich möchte mich über das Bildungssystem in Deutschland informieren. , See also: S. sich erkundigen,
Formel(n) |die, pl. Formeln| สูตรทางคณิตศาสตร์
formal(adj) ที่เกี่ยวกับทางเทคนิค เช่น formaler Fehler ข้อผิดพลาดทางเทคนิค
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์
Formenlehre(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Morphologie, R. morphologisch
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbildung {f} [math.]mapping; map; transformation [Add to Longdo]
Abendvorstellung {f}evening performance [Add to Longdo]
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen {pl}subscription performance | subscription performances [Add to Longdo]
Abschussrampe {f} | Abschussrampen {pl}launching platform | launching platforms [Add to Longdo]
Abspanntransformator {m}step-down transformer [Add to Longdo]
Abtretungsformular {n}assignment form [Add to Longdo]
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer [Add to Longdo]
Adresscodeformat {n}; Adressformat {n}address code format [Add to Longdo]
Adressformat {n}; Befehlstyp {m}address format [Add to Longdo]
Agrarreform {f}agrarian reform [Add to Longdo]
Aktiv {n}; Tatform {f} [gramm.]active [Add to Longdo]
Algenbildung {f}algal formation [Add to Longdo]
Ameisensäure {f} [chem.]formic acid [Add to Longdo]
Anfahrtransformator {m}starting transformer [Add to Longdo]
Anforderungsstufe {f}performance level; performance class [Add to Longdo]
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter [Add to Longdo]
Anmeldeformular {n}; Einschreibeformular {n}registration form [Add to Longdo]
Anmeldeformular {n}; Antragsformular {n}application form [Add to Longdo]
Anpassung {f}; Angleichung {f} (an)conformation (to) [Add to Longdo]
Anpassung {f} (an)conformity (with) [Add to Longdo]
Anpassung {f}conformableness [Add to Longdo]
Anpassungstransformator {m} [electr.]impedance matching transformer [Add to Longdo]
Ansetzungsform {f}heading [Add to Longdo]
Ansetzungsform {f}; erster Teilmain heading [Add to Longdo]
Antragsformular {n} | Antragsformulare {pl}applications form | applications forms [Add to Longdo]
Anwendungsinformation {f}application information [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Reklame {f} | Anzeigen {pl} | Anzeige, die Neugier weckt | großformatige Anzeige | eine Anzeige schaltenadvertisement; ad | advertisements; ads | teaser advertisement | broadsheet | to place an ad [Add to Longdo]
Anzeigeformat {n}display format [Add to Longdo]
Arbeit mit Gipsformenmold work [Add to Longdo]
Arbeitsleistung {f} (einer Person; von Technik)performance [Add to Longdo]
Arbeitsbühne {f}working platform [Add to Longdo]
Arzneiform {f}dosage form [Add to Longdo]
Assemblerformat {n} [comp.]assembler format [Add to Longdo]
Aufführungsrecht {n}performing rights [Add to Longdo]
Aufgabenstellung {f}task formulation; conceptual formulation [Add to Longdo]
Aufschluss {m}; Aufklärung {f} | jdm. Aufschluss über etw. geben | Aufschluss geben (über)information | to give sb. information about sth. | to be informative (of) [Add to Longdo]
Auftragsformular {n}order form [Add to Longdo]
Aufwärtstransformator {m} [electr.]step-up converter; step-up transformer [Add to Longdo]
Ausdehnung {f}; Verformung {f}displacement [Add to Longdo]
Ausdrucksform {f}form of expression [Add to Longdo]
Ausfallsicherheit {f}safeguarding against failure; reliability; failsafe performance [Add to Longdo]
Ausführen {n}performing [Add to Longdo]
Ausführungsform {f}embodiment [Add to Longdo]
Ausfüllen (eines Formulares)completion (of a form) [Add to Longdo]
Ausgangsform {f}slug [Add to Longdo]
Auskunft {f} | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information [Add to Longdo]
Auskunft {f}; Auskunftsschalter {m}information desk [Add to Longdo]
Auskunftsbüro {n}information bureau [Add to Longdo]
Auskunftsdienst {m}; Informationsdienst {m}information service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
URL[ユーアールエル, yu-a-rueru] (n) uniform resouce locator; URL [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お出でなさる;御出でなさる[おいでなさる, oidenasaru] (v5aru,vi) (1) (uk) (hon) to come; to go; to be (somewhere); (2) (after the -te form of a verb) -ing [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
こった[, kotta] (exp) (col) (from 事だ) slang form of "koto da" [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
ご覧になる(P);御覧になる;ご覧に成る;御覧に成る[ごらんになる, goranninaru] (exp,v5r) (1) (hon) (See 見る・1) to see; to look; to watch; (2) (after the -te form of a verb) try to; (P) [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ざる[, zaru] (aux) (arch) (literary form of -ない) (See ざり・1) not; un- [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format [Add to Longdo]
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation [Add to Longdo]
ゾーン形式[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat [Add to Longdo]
ネーティブファイルフォーマット[ねーていぶふぁいるふぉーまっと, ne-teibufairufo-matto] native file format [Add to Longdo]
ネイティブフォーマット[ねいていぶふぉーまっと, neiteibufo-matto] native format [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information [Add to Longdo]
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content [Add to Longdo]
ハードウェアプラットフォーム[はーどうえあぷらっとふぉーむ, ha-doueapurattofo-mu] hardware platform [Add to Longdo]
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
フーリエ変換[フーリエへんかん, fu-rie henkan] Fourier transform [Add to Longdo]
ファイルフォーマット[ふぁいるふぉーまっと, fairufo-matto] file format [Add to Longdo]
ファイル形式[ファイルけいしき, fairu keishiki] file format [Add to Longdo]
フォートラン[ふぉーとらん, fo-toran] FORTRAN, formula translation (abbr) [Add to Longdo]
フォーマッティング[ふぉーまっていんぐ, fo-matteingu] formatting [Add to Longdo]
フォーマット[ふぉーまっと, fo-matto] format [Add to Longdo]
フォーマティング[ふぉーまていんぐ, fo-mateingu] formatting [Add to Longdo]
フォームスタッカー[ふぉーむすたっかー, fo-musutakka-] form stacker [Add to Longdo]
フォームフィード[ふぉーむふぃーど, fo-mufi-do] form feed (FF) [Add to Longdo]
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
フレーム形式[フレームけいしき, fure-mu keishiki] frame format [Add to Longdo]
ブール式[ブールしき, bu-ru shiki] boolean form [Add to Longdo]
プラットフォーム[ぷらっとふぉーむ, purattofo-mu] platform [Add to Longdo]
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific [Add to Longdo]
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
丸める[まるめる, marumeru] rund_machen, zu_einem_Ball_formen [Add to Longdo]
儀式[ぎしき, gishiki] Zeremonie, Formalitaet, Ritual [Add to Longdo]
公式[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
円形[えんけい, enkei] Kreisform, runde_Form [Add to Longdo]
円筒形[えんとうけい, entoukei] Zylinderform [Add to Longdo]
[ばん, ban] (PAPIER)FORMAT [Add to Longdo]
刷新[さっしん, sasshin] Reform, Erneuerung [Add to Longdo]
原形[げんけい, genkei] Originalform, Ursprungsform, urspruengliche Gestalt [Add to Longdo]
可塑性[かそせい, kasosei] Formbarkeit, Platizitaet [Add to Longdo]
台湾[たいわん, taiwan] Taiwan, Formosa [Add to Longdo]
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
変革[へんかく, henkaku] Reform, Umwaelzung, Revolution [Add to Longdo]
[よう, you] FORM, AUSSEHEN, INHALT [Add to Longdo]
寡聞[かぶん, kabun] kenntnisarm, schlecht_informiert [Add to Longdo]
展望台[てんぼうだい, tenboudai] Aussichtsplattform [Add to Longdo]
[しき, shiki] FEIER, ZEREMONIE, STIL, FORM, METHODE, FORMEL [Add to Longdo]
[かた, kata] Form, Gestalt [Add to Longdo]
[かた, kata] Form, Gestalt [Add to Longdo]
形容[けいよう, keiyou] -Form, Gestalt, Metapher [Add to Longdo]
情報[じょうほう, jouhou] Information, Nachricht, Meldung [Add to Longdo]
手続き[てつづき, tetsuduki] Verfahren, Prozedur, Formalitaet [Add to Longdo]
改める[あらためる, aratameru] aendern, reformieren [Add to Longdo]
改善[かいぜん, kaizen] Verbesserung, Reform [Add to Longdo]
改新[かいしん, kaishin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
改良[かいりょう, kairyou] Verbesserung, Reform [Add to Longdo]
改革[かいかく, kaikaku] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
方式[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]
案内所[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]
様式[ようしき, youshiki] -Stil, -Form [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
正式[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]
無形[むけい, mukei] gestaltlos, formlos, immateriell [Add to Longdo]
[はん, han] DRUCKFORM, DRUCK, AUFLAGE [Add to Longdo]
[じょう, jou] ZUSTAND, LAGE, UMSTAENDE, FORM, BRIEF [Add to Longdo]
礼式[れいしき, reishiki] Zeremoniell, Formalitaet, Etikette [Add to Longdo]
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]
紋切り型[もんきりがた, monkirigata] uebliche_Form(el), feste_Form(el) [Add to Longdo]
紙型[かみがた, kamigata] (Papier)Matritze, Gussform [Add to Longdo]
草書[そうしょ, sousho] kalligraphisch_verkuerzte, Form_der_Kanji [Add to Longdo]
見合い[みあい, miai] formelles_Treffen_zweier_Heiratskand. [Add to Longdo]
[ぞう, zou] -BILD, -FORM [Add to Longdo]
鋳型[いがた, igata] Gussform [Add to Longdo]
隷書[れいしょ, reisho] (archaische_Schriftform_der_Kanji) [Add to Longdo]
[かわ, kawa] REFORM [Add to Longdo]
革新[かくしん, kakushin] Reform [Add to Longdo]
頼信紙[らいしんし, raishinshi] Telegrammformular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -form \-form\ [See {Form}, n.]
   A suffix used to denote in the form or shape of, resembling,
   etc.; as, valiform; oviform.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\ (f[=o]rm; in senses 8 & 9, often f[=o]rm in
   England), n. [OE. & F. forme, fr. L. forma; cf. Skr.
   dhariman. Cf. {Firm}.]
   1. The shape and structure of anything, as distinguished from
    the material of which it is composed; particular
    disposition or arrangement of matter, giving it
    individuality or distinctive character; configuration;
    figure; external appearance.
    [1913 Webster]
 
       The form of his visage was changed.  --Dan. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       And woven close close, both matter, form, and style.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Constitution; mode of construction, organization, etc.;
    system; as, a republican form of government.
    [1913 Webster]
 
   3. Established method of expression or practice; fixed way of
    proceeding; conventional or stated scheme; formula; as, a
    form of prayer.
    [1913 Webster]
 
       Those whom form of laws
       Condemned to die.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Show without substance; empty, outside appearance; vain,
    trivial, or conventional ceremony; conventionality;
    formality; as, a matter of mere form.
    [1913 Webster]
 
       Though well we may not pass upon his life
       Without the form of justice.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Orderly arrangement; shapeliness; also, comeliness;
    elegance; beauty.
    [1913 Webster]
 
       The earth was without form and void. --Gen. i. 2.
    [1913 Webster]
 
       He hath no form nor comeliness.    --Is. liii. 2.
    [1913 Webster]
 
   6. A shape; an image; a phantom.
    [1913 Webster]
 
   7. That by which shape is given or determined; mold; pattern;
    model.
    [1913 Webster]
 
   8. A long seat; a bench; hence, a rank of students in a
    school; a class; also, a class or rank in society. "Ladies
    of a high form." --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   9. The seat or bed of a hare.
    [1913 Webster]
 
       As in a form sitteth a weary hare.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) The type or other matter from which an
     impression is to be taken, arranged and secured in a
     chase.
     [1913 Webster]
 
   11. (Fine Arts) The boundary line of a material object. In
     (painting), more generally, the human body.
     [1913 Webster]
 
   12. (Gram.) The particular shape or structure of a word or
     part of speech; as, participial forms; verbal forms.
     [1913 Webster]
 
   13. (Crystallog.) The combination of planes included under a
     general crystallographic symbol. It is not necessarily a
     closed solid.
     [1913 Webster]
 
   14. (Metaph.) That assemblage or disposition of qualities
     which makes a conception, or that internal constitution
     which makes an existing thing to be what it is; -- called
     essential or substantial form, and contradistinguished
     from matter; hence, active or formative nature; law of
     being or activity; subjectively viewed, an idea;
     objectively, a law.
     [1913 Webster]
 
   15. Mode of acting or manifestation to the senses, or the
     intellect; as, water assumes the form of ice or snow. In
     modern usage, the elements of a conception furnished by
     the mind's own activity, as contrasted with its object or
     condition, which is called the matter; subjectively, a
     mode of apprehension or belief conceived as dependent on
     the constitution of the mind; objectively, universal and
     necessary accompaniments or elements of every object
     known or thought of.
     [1913 Webster]
 
   16. (Biol.) The peculiar characteristics of an organism as a
     type of others; also, the structure of the parts of an
     animal or plant.
     [1913 Webster]
 
   {Good form} or {Bad form}, the general appearance, condition
    or action, originally of horses, afterwards of persons;
    as, the members of a boat crew are said to be in good form
    when they pull together uniformly. The phrases are further
    used colloquially in description of conduct or manners in
    society; as, it is not good form to smoke in the presence
    of a lady.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\ (f[^o]rm), v. t. [imp. & p. p. {Formed} (f[^o]rmd);
   p. pr. & vb. n. {Forming}.] [F. former, L. formare, fr.
   forma. See {Form}, n.]
   1. To give form or shape to; to frame; to construct; to make;
    to fashion.
    [1913 Webster]
 
       God formed man of the dust of the ground. --Gen. ii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       The thought that labors in my forming brain. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a particular shape to; to shape, mold, or fashion
    into a certain state or condition; to arrange; to adjust;
    also, to model by instruction and discipline; to mold by
    influence, etc.; to train.
    [1913 Webster]
 
       'T is education forms the common mind. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Thus formed for speed, he challenges the wind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To go to make up; to act as constituent of; to be the
    essential or constitutive elements of; to answer for; to
    make the shape of; -- said of that out of which anything
    is formed or constituted, in whole or in part.
    [1913 Webster]
 
       The diplomatic politicians . . . who formed by far
       the majority.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To provide with a form, as a hare. See {Form}, n., 9.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy hare is formed in brakes and briers.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) To derive by grammatical rules, as by adding the
    proper suffixes and affixes.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) To treat (plates) so as to bring them to fit
    condition for introduction into a storage battery, causing
    one plate to be composed more or less of spongy lead, and
    the other of lead peroxide. This was formerly done by
    repeated slow alternations of the charging current, but
    now the plates or grids are coated or filled, one with a
    paste of red lead and the other with litharge, introduced
    into the cell, and formed by a direct charging current.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\, v. i.
   1. To take a form, definite shape, or arrangement; as, the
    infantry should form in column.
    [1913 Webster]
 
   2. To run to a form, as a hare. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {To form on} (Mil.), to form a lengthened line with reference
    to (any given object) as a basis.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Form /fɔrm/ 
  form; shape

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 form
  form; shape

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top