ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multiform

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multiform-, *multiform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiform[ADJ] หลากหลายรูปทรง, Syn. various, many-shaped

English-Thai: Nontri Dictionary
multiform(adj) มีหลายชนิด,หลายแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multiformหลายรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She died of a rare form of brain cancer known as Glioblastoma Multiforme, or GBM for short.เธอตายด้วยโรคมะเร็งสมองที่น้อยคนจะเป็น กลิโอแบลสโตมา มัลติฟอร์ม เรียกสั้นๆว่า จีบีเอ็ม Collateral Beauty (2016)
She died of a rare form of brain cancer known as Glioblastoma Multiforme, or GBM for short.เธอตายด้วยโรคมะเร็งสมองที่น้อยคนจะเป็น กลิโอแบลสโตมา มัลติฟอร์ม เรียกสั้นๆว่า จีบีเอ็ม Collateral Beauty (2016)
She had a rare form of cancer called Glioblastoma Multiforme, or GBM for short.เธอเป็นมะเร็งชนิดที่น้อยคนจะเป็น กลิโอแบลสโตมา มัลติฟอร์ม เรียกสั้นๆว่า จีบีเอ็ม Collateral Beauty (2016)
She had a rare form of cancer called Glioblastoma Multiforme, or GBM for short.เธอเป็นมะเร็งชนิดที่น้อยคนจะเป็น กลิโอแบลสโตมา มัลติฟอร์ม เรียกสั้นๆว่า จีบีเอ็ม Collateral Beauty (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multiform    (j) mˈʌltɪfɔːm (m uh1 l t i f oo m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海蜷[うみにな;ウミニナ, uminina ; uminina] (n) (uk) many-formed cerith (Batillaria multiformis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multiform \Mul"ti*form\ (m[u^]l"t[i^]*f[^o]rm), a. [L.
   multiformis; multus much, many + forma shape: cf. F.
   multiforme.]
   Having many forms, shapes, or appearances.
   [1913 Webster]
 
      A plastic and multiform unit.      --Hare.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 multiform
   adj 1: occurring in or having many forms or shapes or
       appearances; "the multiform universe of nature and man"-
       John Dewey [ant: {uniform}, {unvarying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top