ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิการ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิการ-, *พิการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิการ[ADJ] handicapped, See also: defective, Syn. ทุพพลภาพ, Ant. ปกติ, Example: เพื่อนของเขาบางคนอยู่ในโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ, Thai definition: เสียอวัยวะมีแขนขาเป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิการว. เสียอวัยวะมีแขนขาเป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม, เช่น แขนพิการ ตาพิการ, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ พิกล เป็น พิกลพิการ.
เสีย ๑พิการ เช่น ตาเสีย ขาเสีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adactyliaพิการรูปแต่กำเนิดชนิดไม่มีนิ้ว [การแพทย์]
Amputee, Acquiredพิการภายหลัง [การแพทย์]
Amputees, Congenitalพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]
Deformitiesพิการ,ความผิดรูป,ความพิการ,การผิดรูปผิดร่าง,พิกล,การผิดรูปการผิดรูปผิดร่าง,ผิดรูป,ความผิดรูปของอวัยวะ,ความพิการ,ความพิการผิดรูป,รูปพิการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barracks for the invalids.เพิงอาศัยสำหรับผู้พิการ Night and Fog (1956)
Silly ha'porth!คนพิการคุณ How I Won the War (1967)
That miserable dog tried to mutilate a child.ไอ้หมาลึกลับนั่น จะทำให้เด็กพิการSuspiria (1977)
Hey, Bronze, look at you, a cripple and a mute!เฮ้ บรอนซ์ มองคุณพิการและ ใบ้! Mad Max (1979)
- She can move.- เธอก็ไม่ได้พิการนี่ Dirty Dancing (1987)
You hate us enough to bomb and maim.คุณเกลียดเรามากพอ การระเบิดและการทำให้พิการ In the Name of the Father (1993)
All that remains is to select the most compatible candidate.ซึ่งส่วนใหญ่มักจะออกมาเป็นเด้กพิการ Gattaca (1997)
It doesn't say you're crippled.มันไม่ได้บอกว่าคุณพิการด้วย Gattaca (1997)
I'm not crippled. I hurt my leg training, you moron.- ผมไม่ได้พิการ ผมได้รับบาจเจ็บจากการฝึก, ไอ้คนปัญญาอ่อน Gattaca (1997)
Going to wheelchair basketball in Karlstad with you.ไปดูบาสเก็ตบอลคนพิการกับเธอที่ Karlstad เหรอ Show Me Love (1998)
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน\ กับคนพิการง่อยเปลี้ยเสียขา ใครจะไปฟังเพลง Backstreetboy,Arvingarna \ หรือเพลงบ้าบอที่เธอฟัง Show Me Love (1998)
Yes, but what if I'd been born "deformed"?แล้วถ้าผมพิการล่ะ? Pola X (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disabled[ADJ] พิการ, See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ, Syn. paralyzed, cripped, Ant. able-bodied
maimed[ADJ] พิการ, See also: เสีย, Syn. injured, damaged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrachiaเด็กที่เกิดมาพิการแขนขา
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ,ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์
cripple(คริพ'เพิล) {crippled,crippling,cripples} n. คนขาเป๋,คนง่อย,คนพิการ,คนหรือสัตว์ที่ทุพพลภาพ,พื้นที่ลุ่มเป็นหนองน้ำและมีต้นไม้ขึ้นเต็ม vt. ทำให้ง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ vi. เดินขาเป๋., See also: crippledom n. ดูcripple cripplehood n. ดูcripple คำที
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact
deformation(ดิฟอรเม'เชิน) n. การให้ทำผิดรูปร่าง,การทำให้เสียโฉม,ความพิกลพิการ
deformed(ดิฟอร์มดฺ') adj. ผิดรูป,เสียโฉม,พิการ
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound
hamstring(แฮม'สทริง) n. เอ็นร้อยหวาย vt. ทำให้ขาพิการโดยตัดเอ็นที่ขา,ทำให้ไร้กำลัง
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ,เป็นง่อย,ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ,คนปัญญาอ่อน
lame(เลม) {lamed,laming,lames} adj. ขาเสีย,ขาพิการ,ขาเป๋,พิการ,ใช้ไม่ได้,อ่อนแอ, (เหตุผล) ไม่เพียงพอ,ฟังไม่ขึ้น. vt. ทำให้พิการ,ทำให้บกพร่อง., See also: lameness n. ดูlame, Syn. crippled

English-Thai: Nontri Dictionary
aphasia(n) ความพิการทางสมอง
cripple(n) คนง่อย,คนพิการ,คนทุพพลภาพ
cripple(vt) ทำให้พิการ,ทำให้เป็นง่อย,ทำให้ทุพพลภาพ
defective(adj) บกพร่อง,ขาด,พิการ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ปกติ,เสีย
deform(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดปกติ,ทำให้พิการ
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
deformity(n) ความพิการ,ความทุพพลภาพ,รูปร่างไม่สมประกอบ,ความเสียโฉม
disability(n) การไร้ความสามารถ,ความพิการ,การไร้กำลัง
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(adj) เป็นโรคธาตุพิการ,เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, See also: S. der Körperbehinderte,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top