Search result for

(46 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -訴-, *訴*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[うったえる, uttaeru] Thai: ฟ้องร้อง English: to sue (a person)
える[うったえる, uttaeru] Thai: เรียกความสนใจ(โดยวิธีการ) English: to appeal to
[そしょう, soshou] Thai: ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล English: litigation

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[訴, sù, ㄙㄨˋ] to accuse, to sue; to inform; to narrate
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  斥 (chì ㄔˋ) 
Etymology: [ideographic] Words 言 of blame 斥; 斥 also provides the pronunciation,  Rank: 7,511

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うったえ, uttae] (n) lawsuit; complaint; (P) [Add to Longdo]
える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性にえる) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力にえる) to resort to (e.g. arms, violence); (P) [Add to Longdo]
え出る[うったえでる, uttaederu] (v1) to lodge a complaint [Add to Longdo]
[そいん, soin] (n) charge; count [Add to Longdo]
[そがん, sogan] (n,vs) petition; appeal [Add to Longdo]
願人[そがんにん, sogannin] (n) petitioner [Add to Longdo]
[そきゅう, sokyuu] (n,vs) appeal; solicitation [Add to Longdo]
求効果[そきゅうこうか, sokyuukouka] (n) customer appeal; the power to appeal to customers [Add to Longdo]
[そけん, soken] (n) right to take (legal) action [Add to Longdo]
[そしょう, soshou] (n,vs,adj-no) litigation; lawsuit; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诉讼[sù sòng, ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] lawsuit, #3,825 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, / ] complain; sue; tell, #7,079 [Add to Longdo]
诉说[sù shuō, ㄙㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] tell (to another person), #11,643 [Add to Longdo]
诉求[sù qiú, ㄙㄨˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] to appeal; to demand (an answer), #12,907 [Add to Longdo]
诉苦[sù kǔ, ㄙㄨˋ ㄎㄨˇ, / ] grumble, #23,080 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must never resort to violence.あなたは決して暴力にえてはならない。
I will sue you.お前を告するぞ。 [M]
Cambodia appealed to the United Nations for help.カンボジアは国連に援助をえた。
This nude poster appeals visually to the young.このヌードのポスターには若者の視覚にえるものがある。
It is unlikely that this indictment will lead to his deportation.この告を彼の国外退去につながることはおそらくないであろう。
I do not want to reject this claim.このえを退けたくはない。
It's not only the health aspects of sports that appeal to people, but the cooperative aspect that team sports teach, and the competitive aspect in itself.スポーツが人々にえるのは、その健康的側面によるだけでなく、チーム競技が養う協調精神、それに競争的側面そのものにもよるのである。
Mr Smith is accused of breach of contract.スミス氏は契約違反で告されている。
Mr Smith sued them for damages.スミス氏は損害賠償を請求して彼らを告した。
The music doesn't appeal to us any longer.その音楽はもはや我々の心にえない。
The patient is always complaining of a headache.その患者はいつも頭が痛いとえている。
The country appealed to the United Nations for help.その国は国連に援助してくれるようえた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's put on a show.[CN] 我覺得我們得改變這種想法 我們有內容誇張荒謬的科幻電影 已經告我們未來可能的災難 Earth Is a Hot Mess (2017)
If he believes the alternative is arrest and prosecution.[JA] 代替案が逮捕と告であると 彼が信じているのであれば The Flag House (2017)
Even after you're dead, you still have to go to their fucking games and shit?[CN] 我想到現場告他"不要再煩你媽了 Louis C.K. 2017 (2017)
What do you call alternative medicine that's proven to work?[CN] 把神像收起來 只告我印度菜多好吃就行了 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
This sounds serious. Is Paul Young suing us about the ad?[JA] ポール・ヤングが CMをえた? The Secret of Sales (2017)
Since he didn't appeal... his death sentence became irrevocable.[JA] ♪〜 (慎) 控をしなかったため そのまま死刑が確定した Values (2017)
Not enough to prosecute, according to him.[JA] 告するには十分じゃないらしいの Sock Puppets (2017)
And she dipped him in the water of the River Styx because there was a magical quality to that water that you would make you impervious of any harm.[CN] 我會告你,但首先很快複習 阿基里斯的故事 Louis C.K. 2017 (2017)
The Solicitor General says there's no evidence.[JA] 訟長官曰く 証拠がないって Sock Puppets (2017)
I mean, come on.[CN] 我們喜歡告自己 "每個宗教皆平等..." Louis C.K. 2017 (2017)
Dialoguing with them about their lives, about themselves.[CN] 也就是你讓他們把自己的故事告 Malarkey! (2017)
I can't get into that right now, but I promise, you'll have an opportunity to litigate this later.[JA] 私はそれに入ることができない 今、私は約束しますが、 あなたは機会を得ます 後でこれをえる。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[うったえる, uttaeru] anklagen, verklagen, sich_beklagen, sich_wenden_an [Add to Longdo]
[そしょう, soshou] Prozess, -Klage [Add to Longdo]
訟費用[そしょうひよう, soshouhiyou] Prozesskosten, Gerichtskosten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top