ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vague

V EY1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vague-, *vague*
Possible hiragana form: う゛ぁぐえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vague(adj) คลุมเครือ, See also: ไม่ชัดเจน, ไม่ชัดแจ้ง, Ant. absolute, certain, specific, unquestionable
vagueness(n) ความคลุมเครือ, See also: ความไม่แน่นอน, ความไม่ชัดเจน, Syn. ambiguity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled, uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagueเลื่อนลอย, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only a few vague reports of young boys or teenagers at the scenes have been filed.รายงานคลุมเครือเพียงไม่กี่ ... ... เด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่ฉากที่ได้รับการยื่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That it's not some vague thing with you... like it is with others.เรื่องนี้คุณชัดเจนกว่าใคร Schindler's List (1993)
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป Squeeze (1993)
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง The Truman Show (1998)
"content with the vague future you held in mindพึงใจกับอนาคตอันเลือนลางที่ท่านคิดไว้ Malèna (2000)
Into the vague and oblivious.Into the vague and oblivious. Yomigaeri (2002)
But if it is only a vague inclination, one poor sonnet will kill it.แต่ถ้ามันเป็นเพียงความชอบ กลอนไม่ดีบทเดียวก็ฆ่ามันได้ Pride & Prejudice (2005)
Yeah, yeah, of course. But you're still vague about the probing, and I'd like to know the answer to that.ตกลงผมจะโดนอะไรแหย่รึเปล่า Chuck Versus the Helicopter (2007)
It does have the vague air of menace.มันมี หมอกปกคลุมแห่งความชั่วร้าย 1408 (2007)
I figured they were Ishigaki's weak point through their vague association with you.ผมรู้มาว่านี่เป็นจุดอ่อนของคุณ เพราะว่าพวกนั้นครอบคลุมบริษัทของคุณอยู่ Eiga: Kurosagi (2008)
- What exactly is the problem? - He's being vague about the future.แล้วปัญหาจิงๆคืออะไรละ มาคัสเค้าเริ่มไม่แน่นอนกับอนาคต Never Been Marcused (2008)
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vagueHe gave a vague answer.
vagueHe gave me a vague answer.
vagueHe holds only vague opinions about politics.
vagueHe is always vague about his intentions.
vagueHe put me off with a vague answer.
vagueHe seemed vague about what he wanted to do.
vagueI deal in facts and figures, not vague impressions.
vagueI have a very vague idea of what you are talking about.
vagueIt is often pointed out that a vague smile is typical of the Japanese.
vagueI vaguely remember meeting him.
vagueI've had a vague uneasiness.
vagueQuestioned about his policies, the candidate gave only vague answer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชัด(adv) ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai Definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
มุบมิบ(adv) in secret, See also: vaguely, uncertainly, stealthily, surreptitiously, Example: เขาไปตกลงกันอย่างมุบมิบ, Thai Definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
ผาด(adv) vaguely, See also: quickly, glance, pass by, Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ, Example: เขาแลผาดๆ ไปรอบตัวก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติ, Thai Definition: ผ่านหรือเคลื่อนไปเร็ว (มักใช้แก่กริยาเห็น), มองแต่เผินๆ ไม่ถี่ถ้วน
เลาๆ(adv) roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai Definition: พอเป็นรูปเค้า
เลือนลาง(adj) vague, See also: dim, indistinct, obscure, Syn. ลางเลือน, Example: ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น
รางๆ(adj) dim, See also: vague, indistinct, unclear, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: อีเก้งพาลูกน้อยซึ่งยังคงมีจุดขาวรางๆ ตามข้างตัว เดินเที่ยวหาลูกมะขามป้อมกินอยู่บนเนิน, Thai Definition: ไม่กระจ่าง
คลับคล้าย(v) vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้ายคลับคลา, Example: เขารู้สึกคลับคล้ายว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน, Thai Definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลับคล้ายคลับคลา(v) vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้าย, Example: ฉันคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน, Thai Definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลุม(adv) ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai Definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมเครือ(adv) vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai Definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[jāng] (adj) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy  FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
กำกวม[kamkūam] (adj) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious  FR: équivoque ; ambigu ; vague
คลับคล้าย[khlapkhlāi] (v) EN: vaguely remember ; resemble distantly
คลับคล้ายคลับคลา[khlapkhlāikhlapkhlā] (n) EN: vaguely remember ; resemble distantly
เคลือบคลุม[khleūapkhlum] (adj) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear  FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลื่น[khleūn] (n) EN: wave ; curl  FR: vague [f] ; houle [f]
คลื่นความร้อน[khleūn khwāmrøn] (n, exp) EN: heat wave  FR: vague de chaleur [f]
คลื่นใหญ่[khleūn yai] (n) EN: billow ; large wave  FR: flot [m] ; grosse vague [f]
คลุมเครือ[khlumkhreūa] (v) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim  FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
ครุมเครือ[khrumkhreūa] (adj) EN: obscure  FR: vague ; obscur

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGUE V EY1 G
VAGUER V EY1 G ER0
VAGUELY V EY1 G L IY0
VAGUEST V EY1 G IH0 S T
VAGUENESS V EY1 G N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vague (j) vˈɛɪg (v ei1 g)
vaguer (j) vˈɛɪgər (v ei1 g @ r)
vaguely (a) vˈɛɪgliː (v ei1 g l ii)
vaguest (j) vˈɛɪgɪst (v ei1 g i s t)
vagueness (n) vˈɛɪgnəs (v ei1 g n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模糊[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, ] vague; indistinct; fuzzy, #5,090 [Add to Longdo]
隐约[yǐn yuē, ㄧㄣˇ ㄩㄝ, / ] vague; faint; indistinct, #12,404 [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] vague; vast, #14,987 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] vague; remote, #40,437 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undeutlich {adj} | undeutlicher | am undeutlichstenvague | vaguer | vaguest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやふや[ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
そこはかとない[sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
となく[tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
のらくら[norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vague \Vague\, v. i. [F. vaguer, L. vagari, fr. vagus roaming.]
   To wander; to roam; to stray. [Obs.] "[The soul] doth vague
   and wander." --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vague \Vague\, n.
   A wandering; a vagary. [Obs.] --Holinshed.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vague \Vague\ (v[=a]g), a. [Compar. {Vaguer} (v[=a]g"[~e]r);
   superl. {Vaguest}.] [F. vague, or L. vagus. See {Vague}, v.
   i.]
   [1913 Webster]
   1. Wandering; vagrant; vagabond. [Archaic] "To set upon the
    vague villains." --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       She danced along with vague, regardless eyes.
                          --Keats.
    [1913 Webster]
 
   2. Unsettled; unfixed; undetermined; indefinite; ambiguous;
    as, a vague idea; a vague proposition.
    [1913 Webster]
 
       This faith is neither a mere fantasy of future
       glory, nor a vague ebullition of feeling. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The poet turned away, and gave himself up to a sort
       of vague revery, which he called thought.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. Proceeding from no known authority; unauthenticated;
    uncertain; flying; as, a vague report.
    [1913 Webster]
 
       Some legend strange and vague.    --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   {Vague year}. See {Sothiac year}, under {Sothiac}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unsettled; indefinite; unfixed; ill-defined; ambiguous;
     hazy; loose; lax; uncertain.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vague \Vague\, n. [Cf. F. vague.]
   An indefinite expanse. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The gray vague of unsympathizing sea.  --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vague
   adj 1: not clearly understood or expressed; "an obscure turn of
       phrase"; "an impulse to go off and fight certain obscure
       battles of his own spirit"-Anatole Broyard; "their
       descriptions of human behavior become vague, dull, and
       unclear"- P.A.Sorokin; "vague...forms of speech...have so
       long passed for mysteries of science"- John Locke [syn:
       {obscure}, {vague}]
   2: not precisely limited, determined, or distinguished; "an
     undefined term"; "undefined authority"; "some undefined sense
     of excitement"; "vague feelings of sadness"; "a vague
     uneasiness" [syn: {undefined}, {vague}] [ant: {defined}]
   3: lacking clarity or distinctness; "a dim figure in the
     distance"; "only a faint recollection"; "shadowy figures in
     the gloom"; "saw a vague outline of a building through the
     fog"; "a few wispy memories of childhood" [syn: {dim},
     {faint}, {shadowy}, {vague}, {wispy}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 vague /vag/ 
  wave

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 vague /vag/ 
  uncertain; vague; vacant; faraway; loose

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top