Search result for

ในอนาคต

(34 entries)
(0.1271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ในอนาคต-, *ในอนาคต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในอนาคต[ADV] in the future, Thai definition: ในโอกาสข้างหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The invasion of prospective freshmen.ในอนาคตที่จะเป็นน้องใหม่ New Haven Can Wait (2008)
Maybe in the future...บางทีในอนาคต Pret-a-Poor-J (2008)
I will be more careful with my tongue in the future.ฉันจะระวังลิ้นของฉันมากขึ้นอีกในอนาคต The Itch (2008)
You're the future king. I'm just a servant.ท่านจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ส่วนข้าเป็นแค่คนรับใช้ The Labyrinth of Gedref (2008)
He is a future king. People expect so much of him. He's under a lot of pressure.เขาจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ผู้คนก็ต่างคาดหวังในตัวเขา เขาต้องอยู่ภายใต้การกดดันอย่างมาก Valiant (2008)
And people go to the past to travel.และผู้คนในอนาคตก็มาเที่ยวอดีตได้ My Sassy Girl (2008)
I feel like you live in the future, and I live in the past.ชั้นรู้สึกเหมือนกับนายอยู่ในอนาคต และชั้นอยู่ในอดีต My Sassy Girl (2008)
...in the near future, and possibly beyond.ในอนาคตอันใกล้ \และบางทีเกินกว่านั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He believed in him. He told him he was destined for greatness.ชื่อในตัวเขา และบอกเขาว่า จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต Kung Fu Panda (2008)
In the future, when you become a judge or prosecutor...ในอนาคต, ตอนที่เธอเป็นผู้พิพากษา หรือ อัยการ... Episode #1.7 (2008)
And the future successor too.และเป็นผู้รับสืบทอดในอนาคต เช่นกัน. Episode #1.7 (2008)
In the future, I'll be in charge of this place.ในอนาคต, ฉันจะควบคุมสถานที่แห่งนี้. Episode #1.7 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในอนาคต[X] (nai anākhot) EN: in the future ; for years to come   FR: dans l'avenir ; dans le futur ; du futur

English-Thai: Longdo Dictionary
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ahead[ADJ] ในอนาคต, See also: ต่อไป
ahead[ADV] ในอนาคต, See also: ต่อไป, Syn. in advance
in the short run[IDM] ในอนาคตอันใกล้
on the cards[IDM] ในอนาคต (คำไม่เป็นทางการ)
to-be[N] ในอนาคต, See also: ในไม่ช้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
before(บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
offing(ออฟ'ฟิง) n. ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป,ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก. -phr. (in the offing ไกลออกไปแต่ยังมองเห็น,ในอนาคตที่คาดหมายไว้)
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
prospectus(พระสเพค'ทัส) n., (pl. -tuses) รายการเกี่ยวกับโครงการในอนาคต,หนังสือชักชวนให้ซื้อหุ้น
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
soon(ซูน) adv. ในไม่ช้า,ไม่นาน,มิช้ามินาน,เร็ว,ก่อนกำเนิด,ในอนาคตอันใกล้,รวดเร็ว,ฉับพลัน,พร้อมเพรียง,โดยเต็มใจ,ทันที, sooner of later ในที่สุด มิช้ามินาน, Syn. shortly
unborn(อันบอร์น') adj. ยังไม่เกิด,ยังไม่ปรากฎ,ในอนาคต,ต่อไป,ยังอยู่ในครรภ์มารดา,ยังไม่คลอด

English-Thai: Nontri Dictionary
before(con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต
tomorrow(adv) พรุ่งนี้,ในอนาคต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
down the lineในอนาคต

German-Thai: Longdo Dictionary
künftigในอนาคต, หลังจากนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top