Search result for

(83 entries)
(0.2575 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手-, *手*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
伝う[てつだう, tetsudau] (vt) ช่วยเหลือ
[てがみ, tegami] (n) จดหมาย
[てぶくろ, tebukuro] (n) ถุงมือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
付金[てつけきん, tetsukekin] (n) เงินมัดจำ , See also: S. 付,
摺り[てすり, tesuri] (n) ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแท่น
加減[てかげん, tekagen] ออมมือ เช่น 真剣勝負だから加減はしません
[てじゅん, tejun] วิธีการ
[てかん, tekan] (n) การใช้มือสัมผัส
[てがた, tegata] (n) ตั๋วแลกเงิน
[しゅき, shuki] หนังสือบริคณห์สนธิ,โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ
[しゅだん, shudan] วิธี,หนทาง
始め[てはじめ, tehajime] [N] การเริ่มต้น, See also: ระยะเริ่มแรก, Syn. beginning, start, Ant. end; finish
引き[てびき, tebiki] (n ) (ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: จัดการ English: to handle
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: จัดการดูแล English: to manage
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: เคยทำ
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดำเนินการ English: to work with
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดูแลเอาใจใส่ English: to look after
[しゅどう, shudou] Thai: ทำด้วยมือ
[しゅわ, shuwa] Thai: ภาษามือ
伝う[てつだう, tetsudau] Thai: ช่วยเหลือ English: to help
伝う[てつだう, tetsudau] Thai: ให้ความช่วยเหลือ
入れ[ていれ, teire] Thai: การดูแล

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[手, shǒu, ㄕㄡˇ] hand
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A hand with the fingers splayed
[承, chéng, ㄔㄥˊ] to undertake, to bear, to accept a duty; inheritance
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three hands 手 lifting a dead body 了
[拜, bài, ㄅㄞˋ] to bow, to salute; to worship, to pay respects
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 手 put together in respect
[拳, quán, ㄑㄩㄢˊ] fist; various forms of boxing
Radical: Decomposition: 龹 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[拿, ná, ㄋㄚˊ] to bring, to grasp, to hold, to take
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[挈, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to assist, to help; to lead by hand
Radical: Decomposition: 㓞 (qià ㄑㄧㄚˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[挚, zhì, ㄓˋ] sincere, warm, cordial; surname
Radical: Decomposition: 执 (zhí ㄓˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To shake 执 hands 手; 执 also provides the pronunciation
[挛, luán, ㄌㄨㄢˊ] tangled, entwined; crooked
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[挲, sā, ㄙㄚ] to feel or fondle with the fingers
Radical: Decomposition: 沙 (shā ㄕㄚ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[掌, zhǎng, ㄓㄤˇ] in charge; the palm of the hand, the sole of the foot
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Japanese-English: EDICT Dictionary
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See に入る) one's hands; one's possession; (10) (See に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の・1) direction; (P) [Add to Longdo]
々;[てて, tete] (n) (chn) (See 御) hand; hands [Add to Longdo]
がける[てがける, tegakeru] (v1) to make; to do; to produce; to work on; (P) [Add to Longdo]
がすべる;が滑る[てがすべる, tegasuberu] (exp,v5r) to have one's hands slip (and drop something) [Add to Longdo]
が掛かる;がかかる[てがかかる, tegakakaru] (exp,v5r) to take a lot of dealing with; to be a handful [Add to Longdo]
が空く;があく;がすく[てがあく(が空く;があく);てがすく(が空く;がすく), tegaaku ( tega aku ; tega aku ); tegasuku ( tega aku ; tega suku )] (exp) (ant [Add to Longdo]
が後ろに回る[てがうしろにまわる, tegaushironimawaru] (exp,v5r) to have one's hands tied behind one; to be arrested [Add to Longdo]
が込む;が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex [Add to Longdo]
が塞がる[てがふさがる, tegafusagaru] (exp,v5r) (ant [Add to Longdo]
が出ない[てがでない, tegadenai] (exp,adj-i) out of one's reach; beyond one's grasp [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「私の英語の宿題を伝ってくれませんか」「いいですとも」"Will you help me with my English homework?" "Certainly."
「私の仕事を伝ってくれませんか」「いいですよ」"Would you mind helping me with my work?" "Not at all."
伝ってくださいませんか」「喜んで」"Will you help me?" "I'll be glad to."
伝ってくれてありがとう」「どういたしまして」"Thank you for your help." "It's my pleasure."
「誰がきみを伝ったのですか」「トムです」 [M]Who helped you? Tom did.
「彼は昨日紙を書きましたか」「はい」"Did he write a letter yesterday?" "Yes, he did."
「僕は水泳が下です」「私もそうなのです」 [M]"I'm not good at swimming." "Neither am I."
10円切を5枚買った。I bought five ten-yen stamps.
11時までにかろうじてなんとかその紙を書いた。I barely managed to finish the letter by eleven o'clock.
1912年以来、日本は選をオリンピックに送ってる。Japan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] hand; (formal) to hold; person engaged in certain types of work; person skilled in certain types of work; personal(ly); convenient [Add to Longdo]
[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money [Add to Longdo]
下留情[shǒu xià liú qíng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] lit. start off leniently (成语 saw); please do not be too strict with me; Do not judge me too harshly.; Look favorably on my humble efforts. [Add to Longdo]
[shǒu cè, ㄕㄡˇ ㄘㄜˋ, / ] manual [Add to Longdo]
[shǒu dòng, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] manual; manually operated; manual gear-change [Add to Longdo]
动挡[shǒu dòng dǎng, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] manual gear-change; shift stick [Add to Longdo]
动变速器[shǒu dòng biàn sù qì, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] manual gearbox; manual transmission [Add to Longdo]
[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] gesture; sign; signal [Add to Longdo]
[shǒu tào, ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ, ] glove; mitten [Add to Longdo]
[shǒu xiě, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] handwriting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[てじゅん, tejun] instruction, process, procedure, protocol [Add to Longdo]
順終了[てじゅんしゅうりょう, tejunshuuryou] end of procedure [Add to Longdo]
順書[てじゅんしょ, tejunsho] process document [Add to Longdo]
順名[てじゅんめい, tejunmei] routine-name [Add to Longdo]
書き認識[てかきにんしき, tekakininshiki] handwriting recognition [Add to Longdo]
書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character [Add to Longdo]
書き文字認識[てがきもじにんしき, tegakimojininshiki] handwriting recognition [Add to Longdo]
[てつづき, tetsuduki] procedure [Add to Longdo]
続き[てつづき, tetsuduki] procedure [Add to Longdo]
続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[て, te] -Hand [Add to Longdo]
伝い[てつだい, tetsudai] Hilfe [Add to Longdo]
作り[てづくり, tedukuri] handgefertigt, Handarbeit [Add to Longdo]
堅い[てがたい, tegatai] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
[てちょう, techou] Notizbuch [Add to Longdo]
[てあて, teate] Lohn, Zulage, Zuschuss, aerztl.Behandlung [Add to Longdo]
[てがた, tegata] Wechsel, Scheck [Add to Longdo]
招き[てまねき, temaneki] mit_der_Hand_winken, heranwinken [Add to Longdo]
控え[てびかえ, tebikae] -Notiz, Aufzeichnung, das_Zurueckhalten [Add to Longdo]
[てすう, tesuu] Bemuehung, Muehe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top