ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

function

F AH1 NG K SH AH0 N   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -function-, *function*
English-Thai: Longdo Dictionary
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
multi-functional(adj) อเนกประสงค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
function[N] การทำงาน, See also: การทำหน้าที่, การปฏิบัติหน้าที่, Syn. operation, performance, working
function[N] หน้าที่, See also: บทบาท
function[VT] ทำงาน, See also: ทำหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่
function[N] ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น มีสัญลักษณ์คือ f
functional[ADJ] ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์, See also: ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง, Syn. practical, pragmatic, utilitarian
functional[ADJ] ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้
functional[ADJ] เกี่ยวกับการทำงาน, See also: เกี่ยวกับการทำหน้าที่
functionary[N] เจ้าหน้าที่, See also: ผู้ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง, Syn. official
functionally[ADV] โดยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์, See also: โดยสามารถนำไปใช้ได้จริง, Syn. practically, pragmatically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
function keysแป้นกำหนดหน้าที่หมายถึง แป้นพิเศษกลุ่ม หนึ่งที่มักจะถูกจัดไว้ให้อยู่แถวบน สุดของแป้นพิมพ์ (บางทีก็อยู่ ด้านซ้ายมือ) ปกติจะมีอยู่ราว ๆ 10-15 แป้น บนแป้นจะมีตัวอักษร F ตามด้วยเลขตั้งแต่ 1-15 (แล้วแต่ว่ามีกี่แป้น) แป้นเหล่านี้จะถูกกำหนด หน้าที่ เฉพาะ ให้ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้เลย เช่น ในระบบดอส แป้น F3 จะใช้แทนคำสั่ง copy ได้ เป็นต้น
functionaladj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่,ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้,ซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางกายหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง., Syn. suitable,practical
disfunctionaladj. ซึ่งสูญเสียบทบาทหรือหน้าที่ไป
dysfunction(ดิสฟัง'เชิน) n. ความผิดปกติของการปฏิบัติหน้าที่
malfunction(แมลฟังค'เชิน) vi.,n. ทำงานไม่ปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
function(n) การกระทำ,หน้าที่,ภารกิจ,งาน,บทบาท,ประสิทธิภาพ
function(vi) ทำหน้าที่,ปฏิบัติงาน,ปฏิบัติหน้าที่
functional(adj) เกี่ยวกับการกระทำ,เกี่ยวกับกิจธุระ,เกี่ยวกับหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
function๑. ฟังก์ชัน๒. โปรแกรมฟังก์ชัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
function๑. หน้าที่๒. การทำหน้าที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
functionหน้าที่, การทำหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
function๑. ฟังก์ชัน๒. โปรแกรมฟังก์ชัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
functionฟังก์ชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
function from A into Bฟังก์ชันจาก A ไป B [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
function from A onto Bฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
function keyแป้นกำหนดหน้าที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
function keyแป้นกำหนดหน้าที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
function, hinderingหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Functionการหน้าที่,การทำงาน,หน้าที่,การทำหน้าที่ [การแพทย์]
functionฟังก์ชัน, ความสัมพันธ์หรือเซตของคู่อันดับซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกันด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
function from A into Bฟังก์ชันจาก A ไป B, ฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นสับเซตของเซต B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
function from A onto Bฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B, ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นเซต B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Function in Bodyหน้าที่ในร่างกาย [การแพทย์]
function keyแป้นฟังก์ชัน
แป้นจำนวนหนึ่งบนแป้นพิมพ์ที่ติดชื่อว่า F1, F2, F3... [คอมพิวเตอร์]
Function point analysisการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Function Testingการทดสอบหน้าที่ [การแพทย์]
Function, Disturbances ofรบกวนหน้าที่ [การแพทย์]
Function, Futureความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A film star who'd accidently been dropped off at a two-star hotel function room somewhere in Essex.ยกเว้นอยู่คนหนึ่ง The Widow Maker (2017)
Unlike most multi-cellular organisms, every cell of Calvin's can perform every somatic function on its own.ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ส่วนใหญ่ ทุกเซลล์ของคาลวิน ทำงานอิสระด้วยตัวเอง Life (2017)
Brain function normal.การทำงานของสมองปกติ Ghost in the Shell (2017)
We think it served a function similar to that of the Guardian.เราคิดว่าทำหน้าที่คล้ายกับผู้พิทักษ์ Warcraft (2016)
Evo cognitive functions at 30%.การรับรู้ของอีโวทำงานที่ 30 เปอร์เซ็นต์ Project Reborn (2016)
What is the mathematical function or thing, which describes things, where the rate at which they change, is proportional to their magnitude?อะไรคือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ หรือสิ่งซี่งอธิบายสิ่งต่าง ๆ... ที่มือัตราการเปลี่ยนแปลง ได้สัดส่วนกับขนาดของมัน "เจอกันหลังเลิกเรียนเหมือนเดิม" ที่มือัตราการเปลี่ยนแปลง ได้สัดส่วนกับขนาดของมัน A Monster Calls (2016)
You will now take yourself offline and place all functions under my sole control.เธอเข้าออฟไลน์ และมอบฟังก์ชั่นทั้งหมดให้ฉันควบคุม Resident Evil: The Final Chapter (2016)
The function of a hat is to follow the proper dictum of society.หน้าที่ของหมวกคือเครื่องแต่งกาย ตามมารยาทสังคม Alice Through the Looking Glass (2016)
It's got all the genetic instructions that cause all of the function and development of all known living organisms.มันมีคำสั่งทางพันธุกรรมทุกอย่าง ซึ่งส่งผลถึงการทำงานและการพัฒนาร่างกาย ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก Rules Don't Apply (2016)
Local tracking still functions properly.การค้นหาระยะใกล้ ยังคงใช้งานได้อยู่ The Needs of the Many (2015)
The reason you couldn't get the Nanite chip to function is because what you actually need... is a quantum processor.คือเหตุผลว่าทำไมนาไนท์ทำงานไม่ได้ เพราะสิ่งที่เธอต้องการจริงๆ ก็คือหน่วยประมวลผลควอนตัม Midnight City (2015)
Can the Hermes function for 533 days... beyond the scheduled mission end?สามารถฟังก์ชั่นสำหรับ เฮอมิส 533 วัน เกินกว่าที่กำหนดภารกิจจบ? The Martian (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
functionAn important function of a policeman is to catch a thief.
functionCold calls are the primary function of the telemarketing department.
functionConcerning the characteristics of respiratory function in swimmers.
functionEr, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...
functionHe fulfilled the functions of a statesman.
functionIf it continues to be stimulated the skin's protective function causes thickening and it becomes stiff and hard with pores that stand out.
functionI just roughly allocated it to each function.
functionIs this engine functional?
functionI think that for many people learning the trigonometric functions is meaningless.
functionList data can easily be totalled using the automatic sum function.
function- Newspaper article frequency added to 'Kanji list' function.
functionNote the function of the background layers of these graphic designs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟังก์ชัน[N] function, Thai definition: เซตของคู่ลำดับโดยที่คู่ลำดับทุกคู่ไม่มีสมาชิกตัวหน้าซ้ำกัน, Notes: (อังกฤษ)
โปรแกรมย่อย[N] function sub-program, See also: sub-program, subprogram, Example: การเขียนโปรแกรมในภาษาสูงบางครั้งจำเป็นต้องสร้างโปรแกรมย่อยในภาษาเครื่องขึ้นมาใช้งาน
ตามหน้าที่[ADV] functionally, See also: dutifully, Example: ตำรวจจับคนทำผิดกฎจราจรตามหน้าที่, Thai definition: อย่างปฏิบัติไปตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
สารัตถประโยชน์[N] functional advantage, See also: educational, profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
สารัตถประโยชน์[N] functional advantage, See also: profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers   
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน [n. exp.] (anuphan khøng fangchan) EN: derivative of a function   
ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt nāthī nai thāng michøp) EN: abuse of official functions   
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function   FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūang) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run   
ฟังก์ชัน[n.] (fangchan) EN: function   FR: fonction [f]
ฟังก์ชันคงตัว[] (fangchan khongtūa) EN: constant function   FR: fonction constante [f]
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง [n. exp.] (fangchan mai tøneūang) EN: discontinuous function   FR: fonction discontinue [f]
ฟังก์ชันต่อเนื่อง[n. exp.] (fangchan tøneūang) EN: continuous function   FR: fonction continue [f]
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ[n. exp.] (fangchan trīkōnamiti = fangchan trīkōnamit) EN: trigonometric function   FR: fonction trigonométrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNCTION    F AH1 NG K SH AH0 N
FUNCTIONS    F AH1 NG K SH AH0 N Z
FUNCTIONAL    F AH1 NG K SH AH0 N AH0 L
FUNCTIONED    F AH1 NG K SH AH0 N D
FUNCTIONARY    F AH1 NG K SH AH0 N EH2 R IY0
FUNCTIONING    F AH1 NG K SH AH0 N IH0 NG
FUNCTIONALLY    F AH1 NG K SH AH0 N AH0 L IY0
FUNCTIONALLY    F AH1 NG K SH N AH0 L IY0
FUNCTIONALITY    F AH2 NG K SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0
FUNCTIONARIES    F AH1 NG K SH AH0 N EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
function    (v) fˈʌŋkʃən (f uh1 ng k sh @ n)
functions    (v) fˈʌŋkʃənz (f uh1 ng k sh @ n z)
functional    (j) fˈʌŋkʃənl (f uh1 ng k sh @ n l)
functioned    (v) fˈʌŋkʃənd (f uh1 ng k sh @ n d)
functionary    (n) fˈʌŋkʃənəriː (f uh1 ng k sh @ n @ r ii)
functioning    (v) fˈʌŋkʃənɪŋ (f uh1 ng k sh @ n i ng)
functionally    (a) fˈʌŋkʃənəliː (f uh1 ng k sh @ n @ l ii)
functionalism    (n) fˈʌŋkʃənəlɪzəm (f uh1 ng k sh @ n @ l i z @ m)
functionalist    (n) fˈʌŋkʃənəlɪst (f uh1 ng k sh @ n @ l i s t)
functionaries    (n) fˈʌŋkʃənərɪz (f uh1 ng k sh @ n @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功能[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] function; capability, #522 [Add to Longdo]
性能[xìng néng, ㄒㄧㄥˋ ㄋㄥˊ, ] function; performance, #1,956 [Add to Longdo]
职能[zhí néng, ㄓˊ ㄋㄥˊ, / ] function; role, #3,261 [Add to Longdo]
公务员[gōng wù yuán, ㄍㄨㄥ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] functionary; office-bearer, #4,385 [Add to Longdo]
函数[hán shù, ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] function, #9,010 [Add to Longdo]
机能[jī néng, ㄐㄧ ㄋㄥˊ, / ] function, #11,184 [Add to Longdo]
功能性[gōng néng xìng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] functionality, #17,658 [Add to Longdo]
功用[gōng yòng, ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] function, #28,054 [Add to Longdo]
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, ] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability), #53,742 [Add to Longdo]
官能团[guān néng tuán, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] functional group, #94,707 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funktion {f} | Funktionen {pl} | angewandte Funktion | automatische Funktion {f} | beratende Funktionfunction | functions | applied function | automatic function | advisory function [Add to Longdo]
Funktion {f} [math.] | implizite Funktionfunction | implicit function [Add to Longdo]
Funktionsgenerator {m}function generator [Add to Longdo]
Funktionsprüfung {f}; Funktionstest {m}function test; performance check; performance test [Add to Longdo]
Funktionsprüfung {f}function check-out [Add to Longdo]
Funktionstaste {f}function key [Add to Longdo]
Funktionstastenbelegung {f}function key assignment [Add to Longdo]
Funktionsverknüpfung {f}function link [Add to Longdo]
Lichtverdunkelung {f}function room darkening [Add to Longdo]
Tagungsmappen {pl}function portofolio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG [Add to Longdo]
アクティブロジック機能[アクティブロジックきのう, akuteiburojikku kinou] (n) {comp} active logic function [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] (n) {comp} equals function [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
オンスクリーン機能[オンスクリーンきのう, onsukuri-n kinou] (n) {comp} on-screen function [Add to Longdo]
カットアンドコピー機能[カットアンドコピーきのう, kattoandokopi-kinou] (n) {comp} cut and copy function [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] (n) {comp} clear entry function [Add to Longdo]
コールバック機能[コールバックきのう, ko-rubakku kinou] (n) {comp} call-back function [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area [Add to Longdo]
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function [Add to Longdo]
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluent \Flu"ent\, n.
   1. A current of water; a stream. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. fluente.] (Math.) A variable quantity, considered
    as increasing or diminishing; -- called, in the modern
    calculus, the {function} or {integral}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Function \Func"tion\, n. [L. functio, fr. fungi to perform,
   execute, akin to Skr. bhuj to enjoy, have the use of: cf. F.
   fonction. Cf. {Defunct}.]
   1. The act of executing or performing any duty, office, or
    calling; performance. "In the function of his public
    calling." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The appropriate action of any special organ or
    part of an animal or vegetable organism; as, the function
    of the heart or the limbs; the function of leaves, sap,
    roots, etc.; life is the sum of the functions of the
    various organs and parts of the body.
    [1913 Webster]
 
   3. The natural or assigned action of any power or faculty, as
    of the soul, or of the intellect; the exertion of an
    energy of some determinate kind.
    [1913 Webster]
 
       As the mind opens, and its functions spread. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The course of action which peculiarly pertains to any
    public officer in church or state; the activity
    appropriate to any business or profession.
    [1913 Webster]
 
       Tradesmen . . . going about their functions. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The malady which made him incapable of performing
       his
       regal functions.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) A quantity so connected with another quantity,
    that if any alteration be made in the latter there will be
    a consequent alteration in the former. Each quantity is
    said to be a function of the other. Thus, the
    circumference of a circle is a function of the diameter.
    If x be a symbol to which different numerical values can
    be assigned, such expressions as x^{2}, 3^{x}, Log. x, and
    Sin. x, are all functions of x.
    [1913 Webster]
 
   6. (Eccl.) A religious ceremony, esp. one particularly
    impressive and elaborate.
 
       Every solemn `function' performed with the
       requirements of the liturgy.     --Card.
                          Wiseman.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. A public or social ceremony or gathering; a festivity or
    entertainment, esp. one somewhat formal.
 
       This function, which is our chief social event. --W.
                          D. Howells.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Algebraic function}, a quantity whose connection with the
    variable is expressed by an equation that involves only
    the algebraic operations of addition, subtraction,
    multiplication, division, raising to a given power, and
    extracting a given root; -- opposed to transcendental
    function.
 
   {Arbitrary function}. See under {Arbitrary}.
 
   {Calculus of functions}. See under {Calculus}.
 
   {Carnot's function} (Thermo-dynamics), a relation between the
    amount of heat given off by a source of heat, and the work
    which can be done by it. It is approximately equal to the
    mechanical equivalent of the thermal unit divided by the
    number expressing the temperature in degrees of the air
    thermometer, reckoned from its zero of expansion.
 
   {Circular functions}. See {Inverse trigonometrical functions}
    (below). -- Continuous function, a quantity that has no
    interruption in the continuity of its real values, as the
    variable changes between any specified limits.
 
   {Discontinuous function}. See under {Discontinuous}.
 
   {Elliptic functions}, a large and important class of
    functions, so called because one of the forms expresses
    the relation of the arc of an ellipse to the straight
    lines connected therewith.
 
   {Explicit function}, a quantity directly expressed in terms
    of the independently varying quantity; thus, in the
    equations y = 6x^{2}, y = 10 -x^{3}, the quantity y is an
    explicit function of x.
 
   {Implicit function}, a quantity whose relation to the
    variable is expressed indirectly by an equation; thus, y
    in the equation x^{2} + y^{2} = 100 is an implicit
    function of x.
 
   {Inverse trigonometrical functions}, or {Circular functions},
    the lengths of arcs relative to the sines, tangents, etc.
    Thus, AB is the arc whose sine is BD, and (if the length
    of BD is x) is written sin ^{-1}x, and so of the other
    lines. See {Trigonometrical function} (below). Other
    transcendental functions are the exponential functions,
    the elliptic functions, the gamma functions, the theta
    functions, etc.
 
   {One-valued function}, a quantity that has one, and only one,
    value for each value of the variable. -- {Transcendental
   functions}, a quantity whose connection with the variable
    cannot be expressed by algebraic operations; thus, y in
    the equation y = 10^{x} is a transcendental function of x.
    See {Algebraic function} (above). -- {Trigonometrical
   function}, a quantity whose relation to the variable is the
    same as that of a certain straight line drawn in a circle
    whose radius is unity, to the length of a corresponding
    are of the circle. Let AB be an arc in a circle, whose
    radius OA is unity let AC be a quadrant, and let OC, DB,
    and AF be drawnpependicular to OA, and EB and CG parallel
    to OA, and let OB be produced to G and F. E Then BD is the
    sine of the arc AB; OD or EB is the cosine, AF is the
    tangent, CG is the cotangent, OF is the secant OG is the
    cosecant, AD is the versed sine, and CE is the coversed
    sine of the are AB. If the length of AB be represented by
    x (OA being unity) then the lengths of Functions. these
    lines (OA being unity) are the trigonometrical functions
    of x, and are written sin x, cos x, tan x (or tang x), cot
    x, sec x, cosec x, versin x, coversin x. These quantities
    are also considered as functions of the angle BOA.
    Function

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Function \Func"tion\ (f[u^][ng]k"sh[u^]n), Functionate
 \Func"tion*ate\, v. i.
   To execute or perform a function; to transact one's regular
   or appointed business.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 function
   n 1: (mathematics) a mathematical relation such that each
      element of a given set (the domain of the function) is
      associated with an element of another set (the range of the
      function) [syn: {function}, {mathematical function},
      {single-valued function}, {map}, {mapping}]
   2: what something is used for; "the function of an auger is to
     bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?" [syn:
     {function}, {purpose}, {role}, {use}]
   3: the actions and activities assigned to or required or
     expected of a person or group; "the function of a teacher";
     "the government must do its part"; "play its role" [syn:
     {function}, {office}, {part}, {role}]
   4: a relation such that one thing is dependent on another;
     "height is a function of age"; "price is a function of supply
     and demand"
   5: a formal or official social gathering or ceremony; "it was a
     black-tie function"
   6: a vaguely specified social event; "the party was quite an
     affair"; "an occasion arranged to honor the president"; "a
     seemingly endless round of social functions" [syn: {affair},
     {occasion}, {social occasion}, {function}, {social function}]
   7: a set sequence of steps, part of larger computer program
     [syn: {routine}, {subroutine}, {subprogram}, {procedure},
     {function}]
   v 1: perform as expected when applied; "The washing machine
      won't go unless it's plugged in"; "Does this old car still
      run well?"; "This old radio doesn't work anymore" [syn:
      {function}, {work}, {operate}, {go}, {run}] [ant:
      {malfunction}, {misfunction}]
   2: serve a purpose, role, or function; "The tree stump serves as
     a table"; "The female students served as a control group";
     "This table would serve very well"; "His freedom served him
     well"; "The table functions as a desk" [syn: {serve},
     {function}]
   3: perform duties attached to a particular office or place or
     function; "His wife officiated as his private secretary"
     [syn: {officiate}, {function}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top