ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manner

M AE1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manner-, *manner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manner(n) วิธีการ, See also: วิธีกระทำ, ลักษณะท่าทาง, กิริยาท่าทาง, มารยาท, Syn. politeness, deportment
manner(n) รูปแบบ, See also: จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, ชนิด, Syn. genre, style
manners(n) มารยาทสังคม
manners(n) ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum
mannered(adj) ซึ่งมีมารยาท (ดีหรือเลว)
mannerly(adj) สุภาพ, See also: มารยาทดี, มีมารยาท, Syn. respectful, well-bred
mannerly(adv) อย่างสุภาพ
mannerism(n) ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: การยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน, ลักษณะเฉพาะ, Syn. idiosyncrasy, pecularity
mannerist(n) ผู้มีมารยาท (ดีหรือเลว), See also: ผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน
manneristic(adj) ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manner(แมน'เนอะ) n. กิริยา, ลักษณะท่าทาง, มารยาท, วิธีการกระทำ., See also: manners ขนบธรรมเนียมประเพณี, กิริยาท่าทาง, ชนิด, จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, แฟชั่น, สมบัติผู้ดี
mannered(แมน'เนอร์ด) adj. มีกิริยามารยาท, ตามนิสัย, มีผล, Syn. affected
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว, ไม่สุภาพ, หยาบคาย, Syn. impolite
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj., adv. ไม่มีมาร-ยาท, ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.
well-mannered(เวล'แมนเนอด) adj. มีกิริยามารยาทดี

English-Thai: Nontri Dictionary
manner(n) กิริยาท่าทาง, วิธี, ลักษณะ, อาการ, มารยาท, ความประพฤติ
mannerism(n) กิริยาท่าทาง, นิสัย, คำพูดที่ติดปาก, ธรรมเนียมปฏิบัติ
unmannerly(adj) เลว, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท, ไม่สุภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mannerกิริยาอาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manner of articulationลักษณะการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismจริตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismลัทธิเกินพอดี, จริตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง How I Won the War (1967)
Are you possessed with the devil to talk in that manner to me when you're dying?เธอโดนปีศาจร้าย เข้าสิงหรอกหรือ ถึงพูดแบบนี้กับฉัน ยามตัวเองกำลังตาย Wuthering Heights (1992)
Don't they teach you any manners at school?ที่โรงเรียนสอนมารยาทแกบ้างรึเปล่า? The Cement Garden (1993)
What? Manners to him?เป็นอย่างไร มารยาทกับเขา? In the Name of the Father (1993)
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก Episode #1.6 (1995)
Yes. In a manner of speaking.ใช่ ในขณะกำลังพูด Anastasia (1997)
No manners then... and no manners now.ไม่ได้กำลังเป็น แต่เป็นอยู่เสมอมาต่างหาก Snow White: A Tale of Terror (1997)
Physical resemblance is but a beginning. Louis has an arrogance, a manner --หน้าเหมือนไม่พอ หลุยส์วางท่ายโส The Man in the Iron Mask (1998)
The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution.The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution. Anna and the King (1999)
I do hope, however, she has the good manners to learn her lesson and to remember that there is no action without consequence.หวังว่ายายแก่นั่นคงจะมีสมองพอจะเรียนรู้ได้มั่ง ว่าการกระทำทุกอย่างต้องมีผลตามมา The Matrix Revolutions (2003)
Well, I suppose. In a manner of speaking.คิดว่างั้น ตามที่พูดไป Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mannerA genius can sometimes have rude manners.
mannerAnimals act in a better manner than wicked humans.
mannerA polite manner is characteristic of Japanese people.
mannerAs these days most parents indulge their children, many children don't know what good manner are.
mannerA style marked by mannerisms.
mannerBecause a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.
mannerBill's abrupt manner causes him to be misunderstood.
mannerBirth is, in a manner, the beginning of death.
mannerBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
mannerChildren aren't naturally obedient any more than they're naturally well mannered.
mannerCourtesy marked his manner.
mannerDennis doesn't have rough manners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท(n) manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai Definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยี่ห้อ(n) manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai Definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
อากัปกิริยา(n) manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
กิริยาท่าทาง(n) manner, See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct, Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม, Example: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง
จริตจะก้าน(n) manner, See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect, Syn. จริต, Example: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย, Thai Definition: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
เขบ็จขบวน(n) manner, See also: posture, attitude, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, ชั้นเชิง, ระเบียบ, Example: คนในวังมีเขบ็จขบวนยุ่งยาก ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพวกเราหรอก, Thai Definition: ลีลาหรือท่วงท่าที่ปรุงแต่งอย่างมีระเบียบ เป็นต้น
ฟอร์ม(n) manner, See also: look, Example: เขาเป็นนักการเมืองที่มีฟอร์มดีมากในสายตาประชาชน และก่อให้เกิดความคาดหวังสูง, Thai Definition: ท่าที, ชั้นเชิงหรือลักษณะภายนอกที่แสดงออก, Notes: (อังกฤษ)
ผะสา(n) manner, See also: pattern, course of action, Syn. ประสา, Example: เธอเป็นเด็กไม่เป็นผะสาอะไรเลยโดนคนเขาหลอกตลอดเวลา, Thai Definition: วิสัยที่เป็นไป
อิริยา(n) movement, See also: manner, bearing, Syn. กิริยา, ท่าทาง, Thai Definition: อาการเคลื่อนไหว
อิริยาบถ(n) manner, See also: deportment, bodily movement, Syn. ท่าทาง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นตามพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ในอิริยาบถประทับยืน, Thai Definition: อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[ākān] (n) EN: state ; condition ; manner  FR: état (de santé) [ m ] ; condition (de santé) [ f ]
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [ f ] ; maintien [ m ] ; manière [ f ]
เชิง[choēng] (n) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs  FR: subtilité [ f ] ; finesse [ f ] ; manière [ f ]
ช้อย[chøi] (adj) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner  FR: souple ; délié
ด้วยประการไฉน[dūay prakān chanai] (adv) EN: by what manner
ด้วยประการฉะนี้[dūay prakān chanī] (adv) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore
จริต[jarit] (n) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit  FR: conduite [ f ] ; manières [ fpl ] ; comportement [ m ]
กรรมฐาน[kammathān] (n) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation  FR: méditation bouddhiste [ f ]
กำปั้นทุบดิน[kampan thup din] (adv) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff
กะเปิ๊บกะป๊าบ[kapoēpkapāp] (adv) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MANNER M AE1 N ER0
MANNERS M AE1 N ER0 Z
MANNERED M AE1 N ER0 D
MANNERING M AE1 N ER0 IH0 NG
MANNERISM M AE1 N ER0 IH2 Z AH0 M
MANNERIST M AE1 N ER0 AH0 S T
MANNERIST M AE1 N ER0 IH0 S T
MANNERISMS M AE1 N ER0 IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manner (n) mˈænər (m a1 n @ r)
manners (n) mˈænəz (m a1 n @ z)
mannered (j) mˈænəd (m a1 n @ d)
mannerly (j) mˈænəliː (m a1 n @ l ii)
mannerism (n) mˈænərɪzəm (m a1 n @ r i z @ m)
mannerisms (n) mˈænərɪzəmz (m a1 n @ r i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙,   /  ] manner; bearing; attitude; approach #1,277 [Add to Longdo]
样子[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙,   /  ] manner; air; looks; aspect #1,668 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, / ] manner; pattern; way; appearance; shape #2,171 [Add to Longdo]
气派[qì pài, ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ,   /  ] manner; style #17,247 [Add to Longdo]
派头[pài tóu, ㄆㄞˋ ㄊㄡˊ,   /  ] manner; style #37,204 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, / ] manner of dancing; walk around #50,224 [Add to Longdo]
口锋[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ,   /  ] manner of speech; tone of voice #337,063 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
方法[ほうほう, houhou] TH: รูปแบบ  EN: manner

German-Thai: Longdo Dictionary
Männer(n) |pl.|, See also: der Mann

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
方法[ほうほう, houhou] (n) method; process; manner; way; means; technique; (P) #316 [Add to Longdo]
[ふう, fuu] (adj-na, n, n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P) #805 [Add to Longdo]
言葉(P);詞;辞[ことば(P);けとば(言葉)(ok), kotoba (P); ketoba ( kotoba )(ok)] (n) (1) language; dialect; (2) word; words; phrase; term; expression; remark; (3) speech; (manner of) speaking; (P) #894 [Add to Longdo]
[よう, you] (n, suf) (1) (pol) Mr, Mrs or Ms; (2) (See お粗末さまでした) used (gen. in fixed expressions) to make words more polite; (3) manner; kind; appearance; (P) #945 [Add to Longdo]
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner #945 [Add to Longdo]
[る, ru] (n, n-suf) style of; method of; manner of; school (of thought); (P) #1,369 [Add to Longdo]
態度[たいど, taido] (n, adj-no) attitude; manner; behaviour; (P) #3,566 [Add to Longdo]
動作[どうさ, dousa] (n, vs) action; movements; motions; bearing; behaviour; behavior; execution; actuation; operation; manners; (P) #3,912 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manner \Man"ner\, n. [OE. manere, F. mani[`e]re, from OF.
   manier, adj., manual, skillful, handy, fr. (assumed) LL.
   manarius, for L. manuarius belonging to the hand, fr. manus
   the hand. See {Manual}.]
   1. Mode of action; way of performing or effecting anything;
    method; style; form; fashion.
    [1913 Webster]
 
       The nations which thou hast removed, and placed in
       the cities of Samaria, know not the manner of the
       God of the land.           --2 Kings
                          xvii. 26.
    [1913 Webster]
 
       The temptations of prosperity insinuate themselves
       after a gentle, but very powerful, manner.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. Characteristic mode of acting, conducting, carrying one's
    self, or the like; bearing; habitual style.
    [1913 Webster] Specifically:
    (a) Customary method of acting; habit.
      [1913 Webster]
 
         Paul, as his manner was, went in unto them.
                          --Acts xvii.
                          2.
      [1913 Webster]
 
         Air and manner are more expressive than words.
                          --Richardson.
      [1913 Webster]
    (b) pl. Carriage; behavior; deportment; also, becoming
      behavior; well-bred carriage and address; as, mind
      your manners!.
      [1913 Webster]
 
         Good manners are made up of petty sacrifices.
                          --Emerson.
      [1913 Webster]
    (c) The style of writing or thought of an author;
      characteristic peculiarity of an artist.
      [1913 Webster]
 
   3. Certain degree or measure; as, it is in a manner done
    already.
    [1913 Webster]
 
       The bread is in a manner common.   --1 Sam.
                          xxi.5.
    [1913 Webster]
 
   4. Sort; kind; style; -- in this application sometimes having
    the sense of a plural, sorts or kinds; as, all manners of
    people came to the rally.
    [1913 Webster +PJC]
 
       And they being afraid wondered, saying to one
       another, What manner of man is this! for he
       commandeth even the winds and the water, and they
       obey him.               --Luke 8: 25.
 
       Ye tithe mint, and rue, and all manner of herbs.
                          --Luke xi. 42.
    [1913 Webster]
 
       I bid thee say,
       What manner of man art thou?     --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   Note: In old usage, of was often omitted after manner, when
      employed in this sense. "A manner Latin corrupt was her
      speech." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {By any manner of means}, in any way possible; by any sort of
    means.
 
   {To be taken in the manner} or {To be taken with the manner}.
    [A corruption of to be taken in the mainor. See {Mainor}.]
    To be taken in the very act. [Obs.] See {Mainor}.
 
   {To make one's manners}, to make a bow or courtesy; to offer
    salutation.
 
   {Manners bit}, a portion left in a dish for the sake of good
    manners. --Hallwell.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Method; mode; custom; habit; fashion; air; look; mien;
     aspect; appearance. See {Method}.
     [1913 Webster] Mannerchor

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manner
   n 1: how something is done or how it happens; "her dignified
      manner"; "his rapid manner of talking"; "their nomadic mode
      of existence"; "in the characteristic New York style"; "a
      lonely way of life"; "in an abrasive fashion" [syn:
      {manner}, {mode}, {style}, {way}, {fashion}]
   2: a way of acting or behaving [syn: {manner}, {personal
     manner}]
   3: a kind; "what manner of man are you?"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top