Search result for

information

(135 entries)
(0.0657 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -information-, *information*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
information[N] ข่าวสาร, See also: ข้อมูล, ความรู้, Syn. data, facts, knowledge, intelligence;news
information system[N] ระบบสารสนเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
informationสารนิเทศ, ข่าวสาร, ข้อสนเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
information๑. ข้อความ, การแจ้งให้ทราบ (ก. แพ่ง)๒. การแจ้งความ (ก. อาญา)๓. สารนิเทศ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and beliefข้อความที่น่าเชื่อว่าจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information engineeringวิศวกรรมสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information hidingการซ่อนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informationสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์]
informationสารสนเทศ, ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสาระ หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
informationสารสนเทศหรือข่าวสาร, ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เบื้องต้นหรือวิเคราะห์ขั้นสูงก็ตาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Informationการสนเทศ, ข่าวสาร, การแจ้งให้ทราบ, ข้อมูลข่าวสาร [การแพทย์]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที), เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผล การรับและการส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการนำข้อมูลไปใช้งานใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Information centerศูนย์สารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information Centersศูนย์สนเทศข่าวสาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
information[อิน ฟอร์ เม ชั่น] (n) ข้อมูล
See also: S. detail,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Information.- ข้อมูล Holocron Heist (2009)
For your information, since I bought Victrola,จากที่คุณพูด ตั้งแต่ฉันซื้อวิคทรอล่า Chuck in Real Life (2008)
All I am is a halfway decent hacker who took a wrong turn down the information superhighway.ข้อที่ผิดพลาดหลบแถวทางหลวงสายหลัก Odyssey (2008)
The day you hacked into the NASA mainframe and downloaded classified information, that was the day that you gave up those rights.วันที่คุณได้เข้าไปล้วงความลับข้อมูลหลักของนาซ่า และได้ดาว์นโหลดใบสมัครงาน นั่นเป็นวันที่ คุณละทิ้งความถูกต้องแล้ว Odyssey (2008)
Well, they're not the only ones that are good at concealing information.รึ.. เราไม่ใช่เพียงกลุ่มหนึ่งซึ่งเก่งเรื่องการปกปิดตัวตน Odyssey (2008)
If I ever discovered that someone withheld information that could help me find Lex,ถ้าฉันรู้ว่าใครบางคนซ่อนเบาะแสที่จะช่วยฉันหาตัว เล็กซ์ Odyssey (2008)
Were in the way of processing visual information correctly.ในกระบวนการของการรับภาพอย่างถูกต้อง Not Cancer (2008)
Information saves lives.ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถช่วยชีวิตได้ Adverse Events (2008)
You obviously have information we don't have.หรือคุณปกปิดข้อมูลที่เราไม่รู้ Adverse Events (2008)
You always want more information about people.คุณต้องการรู้ข้อมูล ของคนอื่นเสมอ Lucky Thirteen (2008)
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
Master Obi-Wan, sometimes R2 having that extra information has come in handy.อาจารย์โอบีวัน บางครั้งอาร์ทูก็มีข้อมูลพิเศษที่มีประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
information80% of all information in the world's computers is in English.
informationAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
informationAlso, if you manufacture any other products, please send information.
informationAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
informationAn encyclopedia is a mine of information.
informationAn image is formed by the information of the mass communication.
informationAny amount of information will do.
informationA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
informationA reward has been offered for information pertaining to the incident.
informationAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
informationAt last we got the information.
informationBad news is preferable to an absence of information.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอที[N] informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร[N] information center, Syn. ศูนย์ข่าว
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สนเทศ[N] information
สารสนเทศ[N] information
สารสนเทศ[N] information, Example: คอมพิวเตอร์สามารถจัดการข้อมูลหรือผลิตสารสนเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข่าวสาร[N] information, See also: news, message, Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล, Example: ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ช่วยให้เรารู้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น, Count unit: เรื่อง, ข่าว, ชิ้น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นไปหรือรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ
ข่าวกรอง[N] intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ข่าว[N] information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, Example: ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องการให้ข่าวเรื่องการโจรกรรมธนาคารแก่ตำรวจ, Count unit: เรื่อง, ประเด็น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) FR: écouter les informations
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām thet) EN: report false information intentionally   
การบอก[n.] (kān bøk) EN: information   
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การแจ้งความ[n.] (kān jaēngkhwām) EN: information ; charge   
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khømūn māk koēnpai) EN: information overload   

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORMATION    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N
INFORMATION    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N
INFORMATIONS    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATIONS    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATION'S    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATION'S    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATIONAL    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N AH0 L
INFORMATIONAL    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
information    (n) (i2 n f @ m ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschluss {m}; Aufklärung {f} | jdm. Aufschluss über etw. geben | Aufschluss geben (über)information | to give sb. information about sth. | to be informative (of) [Add to Longdo]
Auskunft {f} | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information [Add to Longdo]
Auskunft {f}; Auskunftsschalter {m}information desk [Add to Longdo]
Auskunftsbüro {n}information bureau [Add to Longdo]
Auskunftsdienst {m}; Informationsdienst {m}information service [Add to Longdo]
Auskunftsformular {n}information request form [Add to Longdo]
Auskunftspersonal {n}information staff [Add to Longdo]
Auskunftsplatz {m}information center [Add to Longdo]
Auskunftsstelle {f}information office [Add to Longdo]
Ausleihtheke {f}information desk [Add to Longdo]
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank [Add to Longdo]
Beratungsstelle {f} | Beratungsstellen {pl}information centre | information centres [Add to Longdo]
Hinweis {m} | allgemeine Hinweiseinformation | general information [Add to Longdo]
Hinweistafel {f}; Hinweisschild {n}information board; sign; sign-board [Add to Longdo]
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message, #383 [Add to Longdo]
资讯[zī xùn, ㄗ ㄒㄩㄣˋ, / ] information, #5,601 [Add to Longdo]
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT, #7,821 [Add to Longdo]
信息系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] information system, #10,303 [Add to Longdo]
讯息[xùn xī, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ, / ] information; news; message; text message or SMS, #19,946 [Add to Longdo]
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] information management, #20,068 [Add to Longdo]
信息学[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] information science, #58,130 [Add to Longdo]
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, / ] information theory, #75,481 [Add to Longdo]
显示板[xiǎn shì bǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄢˇ, / ] information screen, #97,285 [Add to Longdo]
信息时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] information age [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] Information, Nachricht, Meldung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Information \In`for*ma"tion\, n. [F., fr. L. informatio
   representation, conception. See {Inform}, v. t.]
   1. The act of informing, or communicating knowledge or
    intelligence.
    [1913 Webster]
 
       The active informations of the intellect. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Any fact or set of facts, knowledge, news, or advice,
    whether communicated by others or obtained by personal
    study and investigation; any datum that reduces
    uncertainty about the state of any part of the world;
    intelligence; knowledge derived from reading, observation,
    or instruction.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Larger opportunities of information. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       He should get some information in the subject he
       intends to handle.          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A proceeding in the nature of a prosecution for some
    offense against the government, instituted and prosecuted,
    really or nominally, by some authorized public officer on
    behalf of the government. It differs from an indictment in
    criminal cases chiefly in not being based on the finding
    of a grand jury. See {Indictment}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Information Theory) A measure of the number of possible
    choices of messages contained in a symbol, signal,
    transmitted message, or other information-bearing object;
    it is usually quantified as the negative logarithm of the
    number of allowed symbols that could be contained in the
    message; for logarithms to the base 2, the measure
    corresponds to the unit of information, the hartley, which
    is log210, or 3.323 bits; called also {information
    content}. The smallest unit of information that can be
    contained or transmitted is the bit, corresponding to a
    yes-or-no decision.
    [PJC]
 
   5. (Computers) Useful facts, as contrasted with raw data; as,
    among all this data, there must be some interesting
    information.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 information
   n 1: a message received and understood [syn: {information},
      {info}]
   2: knowledge acquired through study or experience or instruction
   3: formal accusation of a crime
   4: a collection of facts from which conclusions may be drawn;
     "statistical data" [syn: {data}, {information}]
   5: (communication theory) a numerical measure of the uncertainty
     of an outcome; "the signal contained thousands of bits of
     information" [syn: {information}, {selective information},
     {entropy}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 information
   account; information
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 inf
 
 1. (kıs.) below, inferior, infinitive, information.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top