Search result for

transform

(117 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transform-, *transform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transform[VT] ทำให้เปลี่ยนแปลง, See also: แปลง, แปลงตัว, เปลี่ยนร่าง
transform[VI] เปลี่ยนแปลง, See also: เปลี่ยน
transformer[N] หม้อแปลง, See also: หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องแปลงไฟ
transformation[N] การเปลี่ยนรูป
transformative[ADJ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transform(แทรนซฺฟอร์ม') vt.,vi. เปลี่ยนรูป,แปรรูป,ปฎิรูป,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนแปลง, See also: transformable adj.
transformation(แทรนซฺฟอร์มเม'เชิน) n. การเปลี่ยนรูป,การแปรรูป,การปฎิรูป,การเปลี่ยนสภาพ,ผมปลอมของสตรี., See also: transformational adj., Syn. transmutation
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป,ผู้แปรรูป,หม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องสับ-เปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยนแปลง
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)

English-Thai: Nontri Dictionary
transform(vi) แปลง,แปรรูป,เปลี่ยนร่าง,ปฏิรูป
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง,การแปลง,การแปรรูป,การปฏิรูป
transformer(n) เครื่องแปลง,หม้อแปลงไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transformแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transformแปลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transform๑. แปลง๒. ผลการแปลง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transformation๑. การแปรรูป๒. การแปลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transformationการแปลงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transformationการแปลง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transformation groupกรุปการแปลง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transformed; transgenicแปลงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transformation (geometric) การแปลง (ทางเรขาคณิต), การเปลี่ยนแปลงรูป ๆ หนึ่ง โดยการเลื่อนขนาน การสะท้อน หรือการหมุน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transformations (Mathematics)การแปลง (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
transformerหม้อแปลง, อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงต่ำตามต้องการ ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
transformative[Trans*form"a*tive] (adj) สามารถเปลี่ยนแปลงได้
See also: R. transformation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Holy creatures, transform me into your humble servant.สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนข้าให้เป็น ข้ารับใช้ของท่าน Dead Space: Downfall (2008)
- Theoretically, it could give the bearer the power of transformation.ตามหลักการ มันจะให้ \ N ผู้ครอบครองมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง To Kill the King (2008)
The LAPD made a mistake, and that is the reason for the supposed transformation;กรมตำรวจได้ทำผิดพลาด และนี่คือเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงตามความจริง Changeling (2008)
And once he becomes immortal, he can transform himself into the most hideous creatures ever seen.เมื่อเค้าเป็นอมตะ เขาสามารถกลายร่างเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองยิ่งนัก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Ponyo will then transform into a 5 year old girl like you.ปองโย่จะกลายเป็นเด็กห้าขวบ เหมือนกับเจ้า... Ponyo (2008)
It is growth, then decay, then transformation.มันเติบโตขึ้น จากนั้นก็ระเหย แล้วเปลี่ยนปฏิกิริยา Pilot (2008)
Everything is simply transformed.แปรเปลี่ยนสภาพไป The Day the Earth Stood Still (2008)
They transformed its atmosphere.มันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ Home (2009)
Soils teem with the incessant activity of micro-organisms, feeding, digging, aerating and transforming.ดิน เต็มไปด้วยกิจกรรมของ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตลอดเวลา การกินอาหาร, การขุด, การถ่ายเทอากาศ และการแปรสภาพ Home (2009)
Here, and in all other industrialized nations, it is transformed into livestock feed or biofuels.ที่นี่ และประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ มันเป็นอาหารของปศุสัตว์ หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ Home (2009)
Transformers:ทรานส์ฟอร์เมอร์ส : Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It can only transform.มีแต่ถูกแปรสภาพไปเท่านั้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transformAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
transformA steam engine transforms heat into power.
transformDiscipline transformed the child.
transformHe transformed a piece of waste ground into a beautiful garden.
transformNote that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.
transform"Oh, right, you're a werewolf, aren't you?" "I'm mixed blood, so I don't transform or anything."
transformOur minds transform experiences into symbols.
transformThe castle was transformed into a marvelous museum.
transformThe couple transformed chemistry into a modern science.
transformThe new industry transformed the town into a big city.
transformThe sleepy town has been transformed into a bustling city.
transformThe "subject" is the person or object to carry out the action in the sentence. Transformed to Japanese it would be the part that end in "wa" or "ga".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลงไฟ[V] transform, See also: change in potential, Example: พนักงานจากการไฟฟ้ากำลังแปลงไฟ จึงต้องทำการตัดไฟในระหว่างนั้นเพื่อความปลอดภัย, Thai definition: เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือต่ำลง
เปลี่ยนแปลง[V] change to, See also: transform, vary, alter, turn into, transform into, become, Syn. เปลี่ยน, Ant. คงเดิม, Example: ลูกชายเจ้าของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยทีเดียว
แปรสภาพ[V] transform into, See also: change into, turn into, become, Syn. เปลี่ยนสภาพ, Ant. คงสภาพ, Example: การเก็บครั่งดิบไว้เป็นเวลานานจะทำให้ครั่งเสื่อมคุณภาพดังนั้นจึงควรแปรสภาพเป็นครั่งเม็ดซึ่งเก็บได้ทนนานกว่า, Thai definition: เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะที่เป็นอยู่เดิม
แปรอักษร[V] transform a cheering team into letters or pictures, Example: ขบวนพาเหรดกำลังแปรอักษรเป็นรูปต่างๆ อย่างสวยงาม, Thai definition: แปรรูปกองเชียร์ให้เห็นเป็นตัวอักษรหรือภาพต่างๆ
แปลง[V] convert, See also: transform, change, Syn. เปลี่ยน, Example: ช่างไฟแปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับ, Thai definition: เปลี่ยนสิ่งเดิมให้ผิดแปลกออกไป
จำแลง[V] transform, See also: convert, disguise, Syn. แปลงตัว, แปลงกาย, Example: พ่อมดจำแลงเป็นสุนัขป่า
แปลงเพศ[V] transform somebody into another sex, Syn. กลับเพศ, เปลี่ยนเพศ, Example: เขาไปแปลงเพศที่อเมริกากับหมอมือหนึ่งของโรงพยาบาลนั้น
เนรมิต[V] change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
เนรมิต[V] change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน
เนรมิต[V] change by magic, See also: transform by magic, convert by magic, transmute by magic, Syn. นิรมิต, เสก, Example: หนุมารเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลโอบล้อมกองทัพของพระรามไว้, Thai definition: สร้างหรือบันดาลด้วยอำนาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt   FR: se transformer en ; modifier ; adapter
การผันแปร[n.] (kān phanpraē) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification   
การเปลี่ยน[n.] (kān plīen) EN: changement   FR: changement [m] ; transformation [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenplaēng) EN: change ; revolution ; transformation   FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; mutation [f]
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng dān rāngkāi) FR: transformation corporelle [f]
การแปรสภาพ[n.] (kān praēsaphāp) EN: transformation   
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter   FR: changer ; transformer
กลายเป็น[v. exp.] (klāi pen) EN: become ; change to ; turn into   FR: devenir ; se transformer en
กระบวนการเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (krabūankān plīenplaēng) FR: processus de transformation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSFORM    T R AE0 N S F AO1 R M
TRANSFORM    T R AE1 N S F AO0 R M
TRANSFORMS    T R AE0 N S F AO1 R M Z
TRANSFORMER    T R AE0 N S F AO1 R M ER0
TRANSFORMED    T R AE0 N S F AO1 R M D
TRANSFORMERS    T R AE0 N S F AO1 R M ER0 Z
TRANSFORMING    T R AE0 N S F AO1 R M IH0 NG
TRANSFORMATION    T R AE2 N S F ER0 M EY1 SH AH0 N
TRANSFORMATIONS    T R AE2 N S F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
TRANSFORMATIONAL    T R AE2 N S F ER0 M EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transform    (v) (t r a1 n s f oo1 m)
transforms    (v) (t r a1 n s f oo1 m z)
transformed    (v) (t r a1 n s f oo1 m d)
transformer    (n) (t r a1 n s f oo1 m @ r)
transformers    (n) (t r a1 n s f oo1 m @ z)
transforming    (v) (t r a1 n s f oo1 m i ng)
transformable    (j) (t r a1 n s f oo1 m @ b l)
transformation    (n) (t r a2 n s f @ m ei1 sh @ n)
transformations    (n) (t r a2 n s f @ m ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转型[zhuǎn xíng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] transformation; to transform, #5,189 [Add to Longdo]
变革[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, / ] transform; change, #5,893 [Add to Longdo]
变压器[biàn yā qì, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄑㄧˋ, / ] transformer, #16,059 [Add to Longdo]
转换断层[zhuǎn huàn duàn céng, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] transform fault (geol., fault in oceanic crust between two branches of a mid-ocean ridge) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transformation {f} | lineare Transformationtransformation | linear transformation [Add to Longdo]
Transformator {m}; Umformer {m} | Transformatoren {pl}; Umformer {pl} | abgeschirmter Transformator | am Mast montierter Transformatortransformer | transformers | shielded transformer | pole-mounted transformer [Add to Longdo]
transformieren; umformen; umspannen | transformierend; umformend; umspannend | transformiert; umgeformt; umgespannt | transformiert; formt um; spannt um | transformierte; formte um; spannte umto transform | transforming | transformed | transforms | transformed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
アフィン変換[アフィンへんかん, afin henkan] (n) {comp} affine transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] (n) {comp} normalization transformation; Viewing transformation; window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] (n) {comp} window; viewport transformation; viewing transformation [Add to Longdo]
オートトランスフォーマー[, o-totoransufo-ma-] (n) {comp} auto transformer [Add to Longdo]
スライダック[, suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer [Add to Longdo]
セグメント変換[セグメントへんかん, segumento henkan] (n) {comp} segment transformation [Add to Longdo]
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] (n) {comp} data transformation [Add to Longdo]
トランス[, toransu] (n) (1) (abbr) (power) transformer; (2) trance; (pref) (3) (See シストランス異性) trans; (P) [Add to Longdo]
トランスフォーマー[, toransufo-ma-] (n) transformer (toy) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation [Add to Longdo]
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
フーリエ変換[フーリエへんかん, fu-rie henkan] Fourier transform [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation [Add to Longdo]
ワークステーション変換[ワークステーションへんかん, wa-kusute-shon henkan] workstation transformation [Add to Longdo]
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transform \Trans*form"\, v. t. [imp. & p. p. {Transformed}; p.
   pr. & vb. n. {Transforming}.] [L. transformare,
   transformatum; trans across, over + formare to from: cf. F.
   transformer. See {Form}, v. t.]
   1. To change the form of; to change in shape or appearance;
    to metamorphose; as, a caterpillar is ultimately
    transformed into a butterfly.
    [1913 Webster]
 
       Love may transform me to an oyster.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To change into another substance; to transmute; as, the
    alchemists sought to transform lead into gold.
    [1913 Webster]
 
   3. To change in nature, disposition, heart, character, or the
    like; to convert.
    [1913 Webster]
 
       Be ye transformed by the renewing of your mind.
                          --Rom. xii. 2.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) To change, as an algebraic expression or
    geometrical figure, into another from without altering its
    value.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transform \Trans*form"\, v. i.
   To be changed in form; to be metamorphosed. [R.]
   [1913 Webster]
 
      His hair transforms to down.       --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transform
   v 1: subject to a mathematical transformation
   2: change or alter in form, appearance, or nature; "This
     experience transformed her completely"; "She transformed the
     clay into a beautiful sculpture"; "transubstantiate one
     element into another" [syn: {transform}, {transmute},
     {transubstantiate}]
   3: change in outward structure or looks; "He transformed into a
     monster"; "The salesman metamorphosed into an ugly beetle"
     [syn: {transform}, {transmute}, {metamorphose}]
   4: change from one form or medium into another; "Braque
     translated collage into oil" [syn: {translate}, {transform}]
   5: convert (one form of energy) to another; "transform energy to
     light"
   6: change (a bacterial cell) into a genetically distinct cell by
     the introduction of DNA from another cell of the same or
     closely related species
   7: increase or decrease (an alternating current or voltage)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top