ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -去-, *去*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[去, qù, ㄑㄩˋ] to go away, to leave, to depart
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 64

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄩˋ, ] to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua, #47 [Add to Longdo]
[qù nián, ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ, ] last year, #399 [Add to Longdo]
[guò qu, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙, / ] (in the) past; former; previous; to go over; to pass by, #438 [Add to Longdo]
[xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙, ] to go down; to descend; to go on; to continue, #1,243 [Add to Longdo]
[chū qù, ㄔㄨ ㄑㄩˋ, ] to go out, #1,260 [Add to Longdo]
[shī qù, ㄕ ㄑㄩˋ, ] to lose, #1,367 [Add to Longdo]
[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, ] return; go back, #1,895 [Add to Longdo]
[jìn qù, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ, / ] to go in, #2,756 [Add to Longdo]
[shàng qù, ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ, ] to go up, #2,837 [Add to Longdo]
看上[kàn shang qu, ㄎㄢˋ ㄕㄤ˙ ㄑㄩ˙, ] it would appear; it seems (that), #4,761 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょねん, kyonen] (n) ปีที่แล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょねん, kyonen, kyonen , kyonen] (n adv ) ปีที่แล้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さる, saru] Thai: จากไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
られん坊[さられんぼう, sararenbou] (n) divorcing woman [Add to Longdo]
り行く[さりいく, sariiku] (v5k-s) to part [Add to Longdo]
る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (る only) (ant [Add to Longdo]
る者は追わず[さるものはおわず, sarumonohaowazu] (exp) (id) Not worth pursuing those who run away [Add to Longdo]
る者は追わず来たる者は拒まず[さるものはおわずきたるものはこばまず, sarumonohaowazukitarumonohakobamazu] (exp) do not chase one who leaves, do not reject one who comes [Add to Longdo]
る者は日々に疎し[さるものはひびにうとし, sarumonohahibiniutoshi] (exp) Out of sight, out of mind [Add to Longdo]
る者追わず[さるものおわず, sarumonoowazu] (exp) (id) do not chase the one who leaves (Confucius) [Add to Longdo]
る者日日に疎し[さるものひびにうとし, sarumonohibiniutoshi] (exp) (id) Out of sight, out of mind [Add to Longdo]
る十一月[さるじゅういちがつ, sarujuuichigatsu] (n) last November [Add to Longdo]
んぬる[さんぬる, sannuru] (adj-pn) (arch) last ... (e.g. "last April") [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1900 he left England, and he never returned.1900年に彼はイギリスをり、そのまま二度と戻らなかった。
Forty years passed.40年が過ぎった。
I am sorry that you should leave here.あなたがここをるとは残念だ。
You were in the second year of middle school last year, right?あなたがたは年中学2年生でしたね。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたがる前には火を確実に消しなさい。
You are not leaving Japan for good, are you?あなたは永久に日本をるのではないでしょうね。
You must leave here before everything.あなたは何よりもまずここを立ちらなければならない。
Why did you live in Kyoto last year?あなたは何故年京都に住んでいたのですか。
How many Christmas cards did you write last year?あなたは年、クリスマスカードを何枚書きましたか。
Have you lived in Sasayama since last year?あなたは年から篠山に住んでいますか。
Where did you live last year?あなたは年どこに住んでいましたか。
Did you live in Sasayama last year?あなたは年篠山に住んでいましたか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dig in.[CN] 挖进 Touchez Pas au Grisbi (1954)
The story properly starts here in Hollywood division headquarters... at 1:00 of a June morning last year.[JA] 話はここ ハリウッド地域本部から始まる... 年6月のある日 午前1時のことである He Walked by Night (1948)
- Where?[CN] - 哪儿? House of Strangers (1949)
They're deporting him in another month or so.[JA] まもなく彼は 国外退です Hollow Triumph (1948)
Try the dead files.[JA] 過のファイルを見ろ He Walked by Night (1948)
Owen enticed us to this island to be punished for our past crimes.[JA] オウエンは我らを島におびき寄せた 過の罪を罰するために And Then There Were None (1945)
Get in.[CN] 进 Violent Saturday (1955)
I'll get it.[CN] 我 All About Eve (1950)
Okay.[CN] 快吧 好的 It Happened One Night (1934)
Get out.[CN] 出 The Mask of Dimitrios (1944)
- Go?[CN] -哪儿了 The Time Machine (1960)
Now, nobody's going to know where you are or who you are.[JA] 誰も君の過を 知らない Hollow Triumph (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さる, saru] fortgehen, verlassen, vergehen [Add to Longdo]
[きょねん, kyonen] voriges_Jahr, letztes_Jahr [Add to Longdo]
[きょらい, kyorai] Kommen_und_Gehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top