ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

informationen

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -informationen-, *informationen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา informationen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *informationen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to get me all the information you can on Prof. Walgate.Du musst mir alle Informationen besorgen die du über Professor Walgate kriegen kannst. Und alles, was er geschrieben hat. Fiend Without a Face (1958)
Inside information, eh?- Insiderinformationen, ja? Dip in the Pool (1958)
Or some inside information?Oder einige InsiderinformationenDip in the Pool (1958)
I need a little more information for my story, and I wondered do you mind if I asked you a couple more questions?Ich bräuchte noch mehr Informationen. Dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Sicher. Post Mortem (1958)
Sara's spent hours gathering information about my husband's life.Sara trug stundenlang Informationen über das Leben von Mark zusammen. Another Time, Another Place (1958)
But I didn't come here to be a carpenter... nor to gain information for the Agriculture Department.Ich bin aber weder als Zimmermann hergekommen, noch um Informationen für das Agrarministerium zu sammeln. The Barbarian and the Geisha (1958)
I can't give away information without proper authority.Ich kann ohne Vollmacht keine Informationen weitergeben. Horror of Dracula (1958)
The government wishes to know more about this isolated region, its terrain, its population, its problems.Die Regierung braucht Informationen über Terrain, Bevölkerung und Probleme. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
He has a faculty for getting from people who start out totally ignorant a surprising amount of information.Er hat die Fähigkeit, Leuten, die anfangs absolut unwissend sind, eine überraschende Menge an Informationen zu entlocken. Me and the Colonel (1958)
Maybe Yllana has more on her mind besides military information.Vielleicht will Yllana nicht nur militärische Informationen von ihm. Queen of Outer Space (1958)
- Here's that information you wanted... on Dr. Hugo Pine.- Ich hab die gewünschten Informationen über Dr. Hugo Pine. Teacher's Pet (1958)
His delay in putting his wife under medical care was due only to the need for information as to her behavior which he expected to get from Mr. Ferguson.Sein Zögern, die Frau in medizinische Obhut zu geben, resultierte aus der Notwendigkeit weiterer Informationen über ihr Verhalten, welche er von Mr. Ferguson zu erlangen hoffte. Vertigo (1958)
The remote-coordinating automaton conveys a continuous flow of information permitting us to correct for error.Der ferngesteuerte Automat sendet einen stetigen Fluss an Informationen, so dass wir Fehler korrigieren können. Robot Client (1958)
I've got all the dope.Ich habe alle InformationenAnatomy of a Murder (1959)
You've given me all that inside information.Du hast mir Insider-Informationen gegeben! Some Like It Hot (1959)
No officer ever takes a command in the battle with only hearsay knowledge of the terrain and enemy positions.Kein Offizier übernimmt das Kommando im Kampf... mit Informationen aus zweiter Hand über das Terrain und den Feind. They Came to Cordura (1959)
The other day, I was offered money to get information.Vor ein paar Tagen bot man mir Geld an, wenn ich Informationen einhole. Our Man in Havana (1959)
What sort of information?Was für InformationenOur Man in Havana (1959)
Secret information.Geheime InformationenOur Man in Havana (1959)
That sort of information is always easy to give.Diese Informationen kann man immer leicht geben. Our Man in Havana (1959)
Since receiving certain information, I have been having you followed.Nach dem Erhalt gewisser Informationen verfolgte ich Ihre Spur. Our Man in Havana (1959)
But the information you supply to them, you will also supply to me.Aber die Informationen, die Sie ihnen geben, bekomme dann auch ich. Our Man in Havana (1959)
WE DELIVER SU PPLI ES AND PASS ON IN FORMATION.Wir liefern nur Vorräte und geben Informationen weiter. The Lonely (1959)
- Thank you so much for your help. If any other reporter should come here, do refuse them any information.- Die Hauptsache ist, dass Sie, wenn andere Journalisten kommen, ihnen keine Informationen geben. The Red Circle (1960)
- l'm sorry, Señor Seguin.Ihre Informationen sind wertlos. The Alamo (1960)
I have information that Mr. Foster... travelled through that part of the country.Laut meiner Informationen hat Herr Foster jenen Teil des Landes bereist. A Breath of Scandal (1960)
I have information here, indicating... where Princess Olympia and this gentleman... have been seen together.Ich habe hier Informationen, die erläutern, wo Prinzessin Olympia und dieser Herr zusammen gesehen wurden. A Breath of Scandal (1960)
Personally, if you allow me I could give you some news that isn't so exaggerated.Wenn Sie es mir erlauben, wäre ich in der Lage, Ihnen erstklassige Informationen zu liefern, ohne jede Übertreibung. La Dolce Vita (1960)
He's got some secret information.Er hat geheime InformationenElmer Gantry (1960)
- Information, sir. - Information for whom?- Informationen, Sir. Exodus (1960)
The Arabs captured her and they tortured her to find out things from her.Die Araber folterten sie, um an Informationen zu kommen. Exodus (1960)
Return, the same letter, we are very grateful for the information you wanted to provide us with high esteem.Und Absatz. Der Brief geht weiter. Danke für die Informationen, die Sie uns geliefert haben. The Millionairess (1960)
Pity. I do like firsthand information.Ich mag Informationen aus erster Hand. Peeping Tom (1960)
I promise I'll give you all the information you need later.Ich verspreche Ihnen, später gebe ich Ihnen alle InformationenThe 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
I think I can provide more detailed information.Ich glaube, ich kann Ihnen nähere Informationen liefern. Last Year at Marienbad (1961)
Now that indeed is a remarkable piece of information to have at your fingertips.Du hast wirklich erstaunliche Informationen zur Hand. Breakfast at Tiffany's (1961)
But your primary mission is to bring back information on the crater.Aber Ihre Hauptaufgabe ist es... Informationen über den Krater mitzubringen. The Devil at 4 O'Clock (1961)
But he gave me more information than I ever got from my own people.Aber er gab mir mehr Informationen, als ich von meinen Leuten je bekam. The Devil's Daffodil (1961)
Tell research I want a complete rundown on J. Paxton Miller.Und ich brauche Informationen über J. Paxton Miller: Lover Come Back (1961)
Get me a book on the civil war and a complete rundown on Miller.Ich brauche etwas über den Bürgerkrieg und Informationen über J. P. Miller: Lover Come Back (1961)
Withholding information from the police is a serious matter.Man darf Informationen nicht zurückhalten. Murder She Said (1961)
They've provided valuable information.Sie haben mich mit wertvollen Informationen versorgt. The Tale of Zatoichi Continues (1962)
Usually not, but since he states that the hero is impotent, his brother is homosexual, and his sister-in-law is a nymphomaniac, shouldn't he give physical details about the heroine?Das würde es nicht, wäre der Konflikt rein emotional. Doch da man uns zeigt, dass der Held impotent ist, sein Bruder homosexuell und seine Schwägerin Nymphomanin, schuldet er uns Informationen über die Heldin. Nein. Jules and Jim (1962)
I'll have background papers sent to you at the airport in a self-destructor bag.Mehr Informationen am Flughafen, in einem sich selbst zerstörenden Umschlag. Dr. No (1962)
Sorry to trouble you, but I need some information.Tut mir Leid, so früh zu kommen. Ich brauch ein paar InformationenDr. No (1962)
Let's take him into our confidence when we get all the information.Wir weihen ihn ein, wenn wir alle Informationen haben. Experiment in Terror (1962)
He circulates around the crumb joints, picks up a little news.Er hängt in Spelunken rum und kommt so an InformationenExperiment in Terror (1962)
I just supply the information, not the source.Ich gebe ihm Informationen, nicht die Quelle. Experiment in Terror (1962)
We'll pass out I.O.'s to all of you.Hier alle Informationen für Sie. Experiment in Terror (1962)
I've got some information to give you about one of your cases.Ich habe Informationen zu einem lhrer Fälle. Experiment in Terror (1962)

German-Thai: Longdo Dictionary
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslaufen {n}; Austreten {n}; Durchsickern {n} | Durchsickern {n} von Informationenleakage | leakage of information [Add to Longdo]
Entnahme von Rückinformationen (Funktechnik; TV)extraction of upstream information [Add to Longdo]
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]
Material {n}; Informationen {pl}blurb [Add to Longdo]
Verbreitung {f} von Informationendissemination [Add to Longdo]
im Internet nach Informationen suchen [comp.]to google [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Informationen /infɔrmatsiːoːnən/ 
   blurb; information

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top