หรือคุณหมายถึง äry?
Search result for

aery

(21 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aery-, *aery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aery[N] ที่จับต้องไม่ได้, Syn. airy, unsubstantial, visionary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aery(แอ' รี) n. aerie (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That you were avenging my father when you shoved your sword in Aerys Targaryen's back?ว่าท่านแก้แค้น ให้พ่อข้าตอนที่ท่าน แทงดาบใส่ หลังของแอร์รี่ส์ ทาร์เกเรียน Lord Snow (2011)
When Aerys Targaryen sat on the Iron Throne, your father was a rebel and a traitor.ตอนที่แอร์รี่ส์ ทาร์เกเรียน ครองบัลลังก์ พ่อเจ้าเป็นกบฎ และคนทรยศ Lord Snow (2011)
What about Aerys Targaryen?แล้วแอร์รี่ส์ ทาร์เกเรียนเล่า Lord Snow (2011)
They were killed on the orders of King Aerys, yes.พวกเขาถูกฆ่าตามคำสั่ง ของกษัตริย์แอร์รีสใช่ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
He was burned alive by the Mad King Aerys.เอรี่ส์กษัตริย์บ้า สั่งเผาเขาทั้งเป็น Fire and Blood (2011)
Aerys Targaryen... of all the thousand thousand maladies the Gods visit on us, madness is the worst.แอร์รีส ทาร์เกเรียน จากบรรดาโรคร้ายนับพัน ที่ทวพเทพส่งมาให้เรา ความบ้าคลั่งคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุด Fire and Blood (2011)
And he was followed by his son Aerys, whom they called the Mad King.และลูกชายเขา แอริส ผู้เดินตามรอยเขา ผู้ซึ่งผู้คนขนานนามเขาว่า กษัตริย์บ้า Baelor (2011)
The stones were last mortared in the time of King Aerys, and I'm afraid the masons today are not fit to carry their fathers' hammers.หินของมันถูกโบกปูน ตั้งแต่สมัยพระราชาแอริสโน่น และข้าเกรงว่า พวกช่างหินในวันนี้ ไม่แข็งแรงพอ จะถือค้อนของบรรพบุรุษ The North Remembers (2012)
He would not dare insult my order whilst Aerys Targaryen lived.เขาจะไม่กล้าดูถูก พวกข้า หากเอย์รีส ทาร์เกเรียน ยังมีชีวิตอยู่ The Ghost of Harrenhal (2012)
Here's to Aerys Targaryen, the second of his name,ขอดื่มแด่ เอย์กอน ทาร์เกเรียน ที่สอง A Man Without Honor (2012)
Aerys saw traitors everywhere.แอริสเห็นกบฏทุกหนทุกแห่ง Kissed by Fire (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aery    (n) (e@1 r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パエリア;パエリヤ;パエーリャ;パエリャ;パエジャ;パエージャ[, paeria ; paeriya ; pae-rya ; paerya ; paeja ; pae-ja] (n) paella (Spanish rice dish) [Add to Longdo]
駅前留学[えきまえりゅうがく, ekimaeryuugaku] (n) attending foreign language study at a school near the train station (esp. used as a NOVA catchphrase) [Add to Longdo]
代替療法;代替え療法[だいたいりょうほう(代替療法);だいがえりょうほう, daitairyouhou ( daitai ryouhou ); daigaeryouhou] (n) alternative therapy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aery \Ae"ry\, n.
   An aerie.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aery \A"["e]r*y\, a. [See {Air}.]
   A["e]rial; ethereal; incorporeal; visionary. [Poetic] --M.
   Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aery
   adj 1: characterized by lightness and insubstantiality; as
       impalpable or intangible as air; "figures light and
       aeriform come unlooked for and melt away"- Thomas
       Carlyle; "aerial fancies"; "an airy apparition";
       "physical rather than ethereal forms" [syn: {aeriform},
       {aerial}, {airy}, {aery}, {ethereal}]
   n 1: the lofty nest of a bird of prey (such as a hawk or eagle)
      [syn: {aerie}, {aery}, {eyrie}, {eyry}]
   2: any habitation at a high altitude [syn: {aerie}, {aery},
     {eyrie}, {eyry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top