ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

公式

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公式-, *公式*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公式[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] formula, #7,761 [Add to Longdo]
数学公式[shù xué gōng shì, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] formula [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
公式 [こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n adj ) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
公式[こうしき, koushiki] (n,adj-no,adj-na) (1) formality; formal; official; (2) formula; (P) [Add to Longdo]
公式行事[こうしきぎょうじ, koushikigyouji] (n) official function; state function [Add to Longdo]
公式参拝[こうしきさんぱい, koushikisanpai] (n) official visit to a shrine (or temple) [Add to Longdo]
公式試合[こうしきしあい;こうしきじあい, koushikishiai ; koushikijiai] (n) championship match [Add to Longdo]
公式主義[こうしきしゅぎ, koushikishugi] (n) formalism [Add to Longdo]
公式出版物[こうしきしゅっぱんぶつ, koushikishuppanbutsu] (n) official publication; official publications [Add to Longdo]
公式[こうしきせん, koushikisen] (n) regular game; pennant race; (P) [Add to Longdo]
公式発表[こうしきはっぴょう, koushikihappyou] (n) official announcement [Add to Longdo]
公式訪問[こうしきほうもん, koushikihoumon] (n,adj-no) official visit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を公式に訪問した。
Once you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.いったん非公式に合意に達したからには、相手と契約を始めるべきだ。
Women's Liberation is a broad-based but informal popular movement.ウーマン・リブは底辺は広いが、非公式な民衆の運動である。
Let us suppose that the number of incidents is twice that of those officially recorded.ここでの事故の数が公式に記録されているものの2倍あると仮定してみよう。
This news is official.この報道は公式のものだ。
The optimal formula which would encompass all these factors has not been proposed.これらの要素をすべて包含するような最良の公式はこれまでのところ提案されていない。
First of all, learn the formula by heart.まずは公式を暗記しなさい。
The chairman would only make her comments off the record.議長は自らの見解を非公式に述べるだけだろう。
I am willing to go on record as opposing nuclear tests.私は核実験に反対だと喜んで公式に言明する。
The premier paid a formal visit to the white house.首相はホワイトハウスを公式訪問した。
The prime minister paid a formal visit to the White House.首相は公式にホワイトハウスを訪問した。
His official title is Director General of Environment Agency.彼の公式の肩書きは環境庁長官です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I live really.[JA] "公式な"生放送だ Attraction (2017)
The deal with Iran has been formally adopted.[JA] イランとの取引は 公式のものよ Alt.truth (2017)
Officially you'll be a criminal[JA] そして君は公式に犯罪者になる The Fate of the Furious (2017)
I got real good at it, all these different sexual positions... and the expressions of ecstasy, and the-[CN] 我有一个好主意 所有这些不同的性感位置 和让人着迷的公式 New York Stories (1989)
If I go through official channels,[JA] 公式にお願いすれば Alt.truth (2017)
As of 10 minutes ago, the Triple-X program was officially shuttered.[JA] 10分前 トリプルXは公式に閉鎖よ xXx: Return of Xander Cage (2017)
The Director wants to know... if you've noticed any significant changes... since the Project 5 formula was reinstated.[CN] 主管想知道,你有否注意到任何显著的变化 ... 从5号工程公式被复原以来 The Lawnmower Man (1992)
A simple... formula can sometimes bring much money.[CN] 如果化学公式变成了大钱 La Belle Noiseuse (1991)
This has been squared. What has been squared on the equation?[CN] 要平方 平方公式是什么? Tree of Knowledge (1981)
In fact, it's a set of calculations that come close to describing the shape of space-time.[CN] 而是一系列可以描述时空形状的公式 Insignificance (1985)
The defeat of populism caused disenchantment with traditional political formulas and launched a new motto:[CN] 民粹主义的失败 The defeat of populism 造成传统政治公式的觉醒 caused disenchantment with traditional political formulas 并推出了新的座右铭:"武装斗争"。 Jango (1984)
This is not an official operation.[JA] これは公式の操作です 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
公式[こうしき, koushiki] formula [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公式[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top