ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formalize

F AO1 R M AH0 L AY2 Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formalize-, *formalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formalize[VT] ทำให้เป็นทางการ
formalize[VT] ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง, Syn. form, fashion, shape
formalize[VI] ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formalize[VT] ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ Vantage Point (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMALIZE F AO1 R M AH0 L AY2 Z
FORMALIZED F AO1 R M AH0 L AY2 Z D
FORMALIZES F AO1 R M AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formalize (v) fˈɔːməlaɪz (f oo1 m @ l ai z)
formalized (v) fˈɔːməlaɪzd (f oo1 m @ l ai z d)
formalizes (v) fˈɔːməlaɪzɪz (f oo1 m @ l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formalize \Form"al*ize\, v. i.
   To affect formality. [Obs.] --ales.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formalize \Form"al*ize\ (f[^o]rm"al*[imac]z), v. t. [imp. & p.
   p. {Formalized} (f[^o]rm"al*[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {Formalizing} (f[^o]rm"al*[imac]`z[i^]ng).]
   1. To give form, or a certain form, to; to model. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To render formal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formalize
   v 1: make formal or official; "We formalized the appointment and
      gave him a title" [syn: {formalize}, {formalise}]
   2: declare or make legally valid [syn: {validate}, {formalize},
     {formalise}] [ant: {annul}, {avoid}, {invalidate}, {nullify},
     {quash}, {void}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top