Search result for

previously

(55 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -previously-, *previously*, previous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
previously[ADV] แต่ก่อน, Syn. earlier, beforehand

English-Thai: Nontri Dictionary
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Previously on Smallville:ความเดิมตอนที่แล้วใน สมอลวิลล์ Odyssey (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
I'm afraid your injuries are more severe then we've previously thought, my dear.ฉันเกรงว่า บาดแผลของเธอในคราวนี้/Nอาจจะสาหัสจนยากที่จะรักษามันได้... พวกเราก็เลยร่วมกันคิดอยู่นานเลยล่ะ/Nสาวน้อย Bolt (2008)
Your daughter studied in Hong Kong previously, right?ลูกสาวของท่าน เคยเรียนที่ฮ่องกง มาก่อน, ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
Previously, on the account of President Oh, I wanted to just forget about it.แต่ก่อน, เพื่อเห็นแก่ประธานโอ, ฉันต้องการจะลืมมันชะ Episode #1.8 (2008)
Previously on "Lost"...ความเดิมตอนที่แล้ว The Beginning of the End (2008)
Previously on prison break¡­ความเดิมตอนที่แล้ว Dirt Nap (2008)
Previously on Prison Breakความเดิมตอนที่แล้ว Under & Out (2008)
Previously on Prison Break...ความเดิมตอนที่แล้ว Hell or High Water (2008)
Previously on Prison Break:ความเดิมตอนที่แล้ว The Art of the Deal (2008)
Previously on Prison Breakความเดิมตอนที่แล้ว.. Shut Down (2008)
Previously on Prison Break.ก่อนหน้านี้ในแผนลับแหกคุกนรก Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
previouslyHe arrived two days previously.
previouslyHowever that involved a mountain of previously unconsidered problems.
previouslyI am sorry I am previously engaged.
previouslyNew York is one of the cities that I previously thought that I wanted to visit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อก่อน[ADV] before, See also: previously, Syn. แต่ก่อน, ก่อนหน้า, ครั้งก่อน, Example: โรงแรมโซฟิเทลหรือเมื่อก่อนเรียกกันว่าโรงแรมรถไฟ, Thai definition: เวลาลำดับแรกที่ล่วงเลยมาแล้ว
แต่ก่อนแต่กี้[ADV] in ancient times, See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days, Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน, Example: แต่ก่อนแต่กี้คนไทยนิยมกินหมาก
แต่กี้แต่ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
กระโน้น[ADV] previously day, See also: that time ago, before, a long time ago, long ago, in former times, Syn. ครั้งโน้น, Ant. ปัจจุบัน, Example: เมื่อครั้งกระโน้นเคยมีหนังกลางแปลงมาฉายในหมู่บ้านเรา แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย
ครั้งกระโน้น[ADV] previously, See also: formerly, the time before, Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งกระโน้นเขายังจำได้ถึงการได้ออกไปค่ายอาสาพัฒนากับเพื่อนๆ
คราวก่อน[ADV] previously, See also: on the previous occasion, Syn. ครั้งก่อน, Example: น้าของหล่อนสวยขึ้นจนผิดตาไว้ผมทรงใหม่ไม่สั้นอย่างคราวก่อน, Thai definition: ที่ผ่านมา
ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, Example: รูปนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เมื่อก่อนนี้[ADV] formerly, See also: previously, Syn. เมื่อก่อน, แต่ก่อน, Ant. ในอนาคต, อนาคต, Example: เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไปอ่านหนังสืออะไรสนุกๆ มาแล้วชอบนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง
ก่อนหน้านี้[ADV] previously, See also: formerly, Syn. ก่อนหน้า, Ant. ภายหลัง, ทีหลัง, Example: ก่อนหน้านี้ วิทยากรเคยได้รับเชิญไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยอื่นมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งก่อน[adv.] (khrang køn) EN: formerly ; previously   
ครั้งกระโน้น[adv.] (khrang kranōn) EN: previously   
ครั้งโน้น[n. exp.] (khrang nōn) EN: previously day   
ก่อน[adv.] (køn) EN: previously ; formely   FR: précédemment
ก่อนหน้านี้[adv.] (kønnānī) EN: previously ; formerly ; in former times   FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
เมื่อก่อน[adv.] (meūakøn) EN: before ; previously ; formely ; prior to   FR: autrefois ; jadis
แต่ก่อน[adv.] (taēkøn) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago   FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement
ตามเดิม[adv.] (tām doēm) EN: as before ; as previously ; as it was   FR: comme avant

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVIOUSLY    P R IY1 V IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
previously    (a) (p r ii1 v i@ s l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorbestraftpreviously convicted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
以前に[いぜんに, izenni] (adv) ago; since; before; previously; heretofore; earlier [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] (n,vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen) [Add to Longdo]
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day [Add to Longdo]
既出[きしゅつ, kishutsu] (n,adj-no) something previously covered (e.g. topic, question) [Add to Longdo]
既述[きじゅつ, kijutsu] (n,vs,adj-no) previously mentioned or described; aforesaid [Add to Longdo]
既卒[きそつ, kisotsu] (adj-no,n) previously graduated [Add to Longdo]
言い始める[いいはじめる, iihajimeru] (v1) (1) to say say previously unspoken thoughts; (2) to start saying; (3) to court someone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其先[qí xiān, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢ, ] previously; before that; up to then [Add to Longdo]
从前[cóng qián, ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] previously; formerly [Add to Longdo]
早先[zǎo xiān, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄢ, ] previously; before [Add to Longdo]
早前[zǎo qián, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄢˊ, ] previously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Previously \Pre"vi*ous*ly\, adv.
   Beforehand; antecedently; as, a plan previously formed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 previously
   adv 1: at an earlier time or formerly; "she had previously lived
       in Chicago"; "he was previously president of a bank";
       "better than anything previously proposed"; "a previously
       unquestioned attitude"; "antecedently arranged" [syn:
       {previously}, {antecedently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top