ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conformity

K AH0 N F AO1 R M AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conformity-, *conformity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conformity(n) การสอดคล้องกัน, Syn. conformance, agreement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conformity(คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน, การปรับตัวให้ลงรอยกัน, การตกลงกัน, Syn. agreement, compliance
disconformity(ดิสคันฟอม'มิที) n. ความไม่ลงรอยกัน, ผิวหน้าของชั้นหินที่ไม่ลงรอยกัน
unconformity(อันคันฟอร์ม'มิที) n. ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ต่อเนื่องกัน, ความไม่ประสานกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
conformity(n) ความลงรอยกัน, ความสอดคล้อง, ความเหมือนกัน, การปรับตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conformityการทำตาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And where once you had the freedom to object to think and speak as you saw fit you now have censors and surveillance coercing your conformity and soliciting submission.ครั้งนึง เราเคยมีอำนาจอันเสรีที่จะคัดค้าน... ...ใครก็แล้วแต่ที่คิดหรือพูดต่างออกไป... ...แต่จู่ๆก็มีหน่วยงานคอยตรวจสอบ บังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกับที่รัฐต้องการ... V for Vendetta (2005)
Conformity was a problem for me.ความพร้อมเพรียงเป็นปัญหากับผม London. Of Course (2009)
Where conformity is demanded, ที่ๆ คนทำตามๆ กันไปหมด Pilot (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conformityConformity is an essential element of our homogeneous community.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสมานฉันท์(n) agreement, See also: conformity, Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง, Example: เขาเป็นคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคนกลุ่มต่างๆ ภายในชาติ, Thai Definition: ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับรอง[bairaprøng] (n, exp) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity  FR: certificat [ m ] ; attestation [ f ]
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFORMITY K AH0 N F AO1 R M AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conformity (n) kˈənfˈɔːmɪtiː (k @1 n f oo1 m i t ii)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] TH: การสอดคล้องต้องกัน  EN: conformity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassung { f } (an)conformity (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) #2,559 [Add to Longdo]
準拠[じゅんきょ, junkyo] (n, vs) basis; based on; conformance; conformity; authority (of); standard; reference; (P) #7,485 [Add to Longdo]
適応[てきおう, tekiou] (n, vs) adaptation; accommodation; conformity; (P) #8,338 [Add to Longdo]
整合[せいごう, seigou] (n, vs, adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P) #9,011 [Add to Longdo]
同調[どうちょう, douchou] (n, vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P) #14,688 [Add to Longdo]
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp, v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity) [Add to Longdo]
整合性[せいごうせい, seigousei] (n) integrity; consistency; conformity [Add to Longdo]
適合規格[てきごうきかく, tekigoukikaku] (n) compatible specification; compatible standards; conformity standards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conformity \Con*form"i*ty\, n.; pl. {Conformities}. [Cf. F.
   conformit['e].]
   1. Correspondence in form, manner, or character; resemblance;
    agreement; congruity; -- followed by to, with, or between.
    [1913 Webster]
 
       By our conformity to God.       --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       The end of all religion is but to draw us to a
       conformity with God.         --Dr. H.More.
    [1913 Webster]
 
       A conformity between the mental taste and the
       sensitive taste.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Eccl. Hist.) Compliance with the usages of the
    Established Church.
    [1913 Webster]
 
       The king [James I.] soon afterward put forth a
       proclamation requiring all ecclesiastical and civil
       officers to do their duty by enforcing conformity.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conformity
   n 1: correspondence in form or appearance [syn: {conformity},
      {conformance}]
   2: acting according to certain accepted standards; "their
     financial statements are in conformity with generally
     accepted accounting practices" [syn: {conformity},
     {conformation}, {compliance}, {abidance}] [ant:
     {disobedience}, {noncompliance}, {nonconformance},
     {nonconformity}]
   3: orthodoxy in thoughts and belief [syn: {conformity},
     {conformism}] [ant: {nonconformance}, {nonconformism},
     {nonconformity}]
   4: concurrence of opinion; "we are in accord with your proposal"
     [syn: {accord}, {conformity}, {accordance}]
   5: hardened conventionality [syn: {ossification}, {conformity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top