ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

improvement

IH2 M P R UW1 V M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improvement-, *improvement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improvement(n) การปรับปรุง, See also: การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น, Syn. amelioration, development, Ant. decay, deterioration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
self-improvement(เซลฟฺอิมพรูฟ'เมินทฺ) n. การปรับปรุงตัวเอง., See also: self-improving adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
improvement(n) การปรับปรุง, การพัฒนา, การส่งเสริม, การแก้ไข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
improvementการปรับปรุง, การแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
improvement noticeคำสั่งให้แก้ไข (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Improvement Cuttingการตัดไม้บำรุงป่า, Example: การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Improvement in Speedการปรับปรุงความเร็ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's just one of the many improvements I've made to g2.0.นี่เป็นหนึ่งในการพัฒนาที่ฉันทำ ในจี2.0 Inspector Gadget 2 (2003)
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้ Super Rookie (2005)
With interchange other to improvement health body, wisdom mindด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการพัฒนา ร่างกายที่แข็งแกร่ง , การติดสินใจอันเฉียบแหลม Fearless (2006)
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Even if she needs improvement in many areas, just treat her as you're teaching an infant to walk.เธอต้องการเวลาในการที่จะต้องปรับตัวเอง แค่ดูแลและสอนเธอเหมือนกับเด็กเพิ่งหัดเดิน Flowers for My Life (2007)
And with the improvements to the ranch over the use at 500 dollars...บวกกับค่าปรับปรุงที่ อีก 500 เหรียญ There Will Be Blood (2007)
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ Everyone (2009)
Given the prices that we charge to students and schools, what sort of improvements have been made in Flynn...ดูจากราคาที่เราขายให้ นักเรียนและโรงเรียนต่างๆ มีการปรับปรุงอะไรในโปรแกรมฟลินน์ TRON: Legacy (2010)
I've had so many ideas for improvements to Shibden.หนูมีไอเดียจะปรับปรุงคฤหาสถ์ชิบเดนค่ะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
There are more useful improvements one can make, miss.มีหลายคนสามารถปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้คุณผู้หญิง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Well, what about Shibden, and all the improvements you've set in motion?แล้วชิปเดนล่ะ แล้วทุกอย่างที่หนูลงมือปรับปรุงมันขึ้นมาล่ะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
There have been a lot of improvements since you left, มีการปรับปรุงอีกมากตั้งแต่คุณไป Dr. Estrangeloved (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
improvementActually, the present method has plenty of room for improvement.
improvementActually, this method has plenty of room for improvement.
improvementChris was confident that Beth would be delighted with his improvement.
improvementFood supply shows steady improvement.
improvementHe has made a big improvement in tennis.
improvementHe stopped smoking for the improvement of his health.
improvementIt is a great improvement as compared with what it was last year.
improvementIt is great improvement as compared with what it was last year.
improvementMany improvements have been made since this century began.
improvementPessimism believes in no improvement.
improvementRecent overseas transfers show that productivity improvements in Japanese manufacturing industry have almost reached their limit.
improvementThe management tended to be too concerned about short-term improvement of the bottom line to have any long-term design for the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรับปรุง(n) adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai Definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้ไขปรับปรุง[kān kaēkhai prapprung] (n, exp) EN: improvement
การปรับปรุง[kān prapprung] (n) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development  FR: remaniement [ m ]
ความเจริญ[khwām jaroēn] (n) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement  FR: développement [ m ] ; progrès [ m ] ; amélioration [ f ] ; avancement [ m ]
แผนพัฒนาคุณภาพ[phaēn phatthanā khunnaphāp] (n, exp) EN: improvement plan ; quality improvement plan
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา[phaēn phatthanā khunnaphāp kānseuksā] (n, exp) EN: school improvement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPROVEMENT IH2 M P R UW1 V M AH0 N T
IMPROVEMENTS IH2 M P R UW1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvement (n) ˈɪmprˈuːvmənt (i1 m p r uu1 v m @ n t)
improvements (n) ˈɪmprˈuːvmənts (i1 m p r uu1 v m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbesserung { f }; Neuerung { f } | Verbesserungen { pl } | ökologische Verbesserungenimprovement | improvements | ecological improvements [Add to Longdo]
Verbesserungsvorschlag { m } | Verbesserungsvorschläge { pl }improvement suggestion; suggestion for improvement | improvement suggestions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
更新[こうしん, koushin] (n, vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) #1,034 [Add to Longdo]
加筆[かひつ, kahitsu] (n, vs) correction; improvement; revision #1,040 [Add to Longdo]
改善[かいぜん, kaizen] (n, vs, adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P) #1,304 [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n, vs) maintenance; preservation; improvement; (P) #2,122 [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] (n, vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P) #2,425 [Add to Longdo]
改良[かいりょう, kairyou] (n, vs) improvement; reform; (P) #2,799 [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n, vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) #2,994 [Add to Longdo]
改修[かいしゅう, kaishuu] (n, vs) repair; improvement; (P) #3,787 [Add to Longdo]
リニューアル[rinyu-aru] (n, vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) #3,994 [Add to Longdo]
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n, vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P) #9,155 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Improvement \Im*prove"ment\, n.
   1. The act of improving; advancement or growth; promotion in
    desirable qualities; progress toward what is better;
    melioration; as, the improvement of the mind, of land,
    roads, etc.
    [1913 Webster]
 
       I look upon your city as the best place of
       improvement.             --South.
    [1913 Webster]
 
       Exercise is the chief source of improvement in all
       our faculties.            --Blair.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of making profitable use or applicaton of
    anything, or the state of being profitably employed; a
    turning to good account; practical application, as of a
    doctrine, principle, or theory, stated in a discourse. "A
    good improvement of his reason." --S. Clarke.
    [1913 Webster]
 
       I shall make some improvement of this doctrine.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being improved; betterment; advance; also,
    that which is improved; as, the new edition is an
    improvement on the old.
    [1913 Webster]
 
       The parts of Sinon, Camilla, and some few others,
       are improvements on the Greek poet.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Increase; growth; progress; advance.
    [1913 Webster]
 
       There is a design of publishing the history of
       architecture, with its several improvements and
       decays.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Those vices which more particularly receive
       improvement by prosperity.      --South.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Valuable additions or betterments, as buildings,
    clearings, drains, fences, etc., on land or premises; as,
    to convey the land together with all improvements.
    [1913 Webster]
 
   6. (Patent Laws) A useful addition to, or modification of, a
    machine, manufacture, or composition. --Kent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 improvement
   n 1: a change for the better; progress in development [syn:
      {improvement}, {betterment}, {advance}]
   2: the act of improving something; "their improvements increased
     the value of the property"
   3: a condition superior to an earlier condition; "the new school
     represents a great improvement" [syn: {improvement},
     {melioration}] [ant: {declination}, {decline}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top