ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

improvement

IH2 M P R UW1 V M AH0 N T   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improvement-, *improvement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improvement[N] การปรับปรุง, See also: การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น, Syn. amelioration, development, Ant. decay, deterioration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
self-improvement(เซลฟฺอิมพรูฟ'เมินทฺ) n. การปรับปรุงตัวเอง., See also: self-improving adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
improvementการปรับปรุง, การแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
improvement noticeคำสั่งให้แก้ไข (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า
การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Improvement in Speedการปรับปรุงความเร็ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It still sounded like someone was mating a gorilla upstairs, but that was a vast improvement on actually seeing his ratty little sex face.อย่างไรก็ดี หลังจากเกิดเหตุ จากวิทยุสื่อสาร ผมต้องปลอบใจฟิตซ์แพทริก ด้วยวิธีเดียวที่ผมรู้ เพียงแต่หนนี้ The Widow Maker (2017)
Robert was an improvement on your father, to be sure.แต่โรเบิร์ตก็ถือว่าดีกว่าพ่อท่าน Stormborn (2017)
Then let's talk about real improvements that will end the cycle of crime.เยี่ยม มาคุยกันถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ของการจบวงจรอาชญากรรม The Lego Batman Movie (2017)
Big improvement on mine.ดีขึ้น กว่าตอนที่ผมทำเยอะเลย Ordinary World (2016)
Certainly an improvement over the original Cyclone 9s which were wantingถือว่าเป็นการพัฒนาก้าวกระโดด จากไซโคลนไนน์ต้นแบบ ซึ่งเครื่องยนต์ขาดความอู้อ้าไปหน่อย Rules Don't Apply (2016)
Please. Anything's an improvement over the Hurdal.โธ่ ไม่มีอะไรเฉิ่มไปกว่าเฮอร์ดัลแล้ว Deadpool (2016)
It's an improvement on the Hurdal.ฉันว่าดูดีกว่าเฮอร์ดัลเยอะ Deadpool (2016)
You know, there have been a lot of improvements in the dental industry since the 18th century.ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 วงการทำฟันก็พัฒนาขึ้นมากแล้ว The Sisters Mills (2015)
To say that there is huge room for improvement in the running of this hotel would be to understate the surreally haphazard nature of your operation.การที่จะพูดว่า.. การบริหารจัดการโรงแรมนี้ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก.. ยังน้อยไปสำหรับการดำเนินการ แบบขอไปทีของที่นี่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
It started when I was brought out to make improvements on 9 kilometers of the Wall.มันเริ่มขึ้นตอนผมต้องออกไป ตรวจกำแพงระยะทาง 9 กม. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
We have plenty of time for improvements in China.เรามีเวลาอีกมากสำหรับการปรับปรุง ในประเทศจีน Transformers: Age of Extinction (2014)
Just finishing a little home improvement project.แค่เสร็จ แผนการปรับปรุงบ้านนิดหน่อย Sin (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
improvementActually, the present method has plenty of room for improvement.
improvementActually, this method has plenty of room for improvement.
improvementChris was confident that Beth would be delighted with his improvement.
improvementFood supply shows steady improvement.
improvementHe has made a big improvement in tennis.
improvementHe stopped smoking for the improvement of his health.
improvementIt is a great improvement as compared with what it was last year.
improvementIt is great improvement as compared with what it was last year.
improvementMany improvements have been made since this century began.
improvementPessimism believes in no improvement.
improvementRecent overseas transfers show that productivity improvements in Japanese manufacturing industry have almost reached their limit.
improvementThe management tended to be too concerned about short-term improvement of the bottom line to have any long-term design for the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรับปรุง[N] adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้ไขปรับปรุง[n. exp.] (kān kaēkhai prapprung) EN: improvement   
การปรับปรุง[n.] (kān prapprung) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development   FR: remaniement [m]
ความเจริญ[n.] (khwām jaroēn) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement   FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]
แผนพัฒนาคุณภาพ[n. exp.] (phaēn phatthanā khunnaphāp) EN: improvement plan ; quality improvement plan   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา[n. exp.] (phaēn phatthanā khunnaphāp kānseuksā) EN: school improvement   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVEMENT    IH2 M P R UW1 V M AH0 N T
IMPROVEMENTS    IH2 M P R UW1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvement    (n) ˈɪmprˈuːvmənt (i1 m p r uu1 v m @ n t)
improvements    (n) ˈɪmprˈuːvmənts (i1 m p r uu1 v m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbesserung {f}; Neuerung {f} | Verbesserungen {pl} | ökologische Verbesserungenimprovement | improvements | ecological improvements [Add to Longdo]
Verbesserungsvorschlag {m} | Verbesserungsvorschläge {pl}improvement suggestion; suggestion for improvement | improvement suggestions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement [Add to Longdo]
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement [Add to Longdo]
ホームインプルーブメント[, ho-muinpuru-bumento] (n) home improvement; HI [Add to Longdo]
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n,vs) maintenance; preservation; improvement; (P) [Add to Longdo]
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
改修[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
改善[かいぜん, kaizen] (n,vs,adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P) [Add to Longdo]
改善点[かいぜんてん, kaizenten] (n) points of improvement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Improvement \Im*prove"ment\, n.
   1. The act of improving; advancement or growth; promotion in
    desirable qualities; progress toward what is better;
    melioration; as, the improvement of the mind, of land,
    roads, etc.
    [1913 Webster]
 
       I look upon your city as the best place of
       improvement.             --South.
    [1913 Webster]
 
       Exercise is the chief source of improvement in all
       our faculties.            --Blair.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of making profitable use or applicaton of
    anything, or the state of being profitably employed; a
    turning to good account; practical application, as of a
    doctrine, principle, or theory, stated in a discourse. "A
    good improvement of his reason." --S. Clarke.
    [1913 Webster]
 
       I shall make some improvement of this doctrine.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being improved; betterment; advance; also,
    that which is improved; as, the new edition is an
    improvement on the old.
    [1913 Webster]
 
       The parts of Sinon, Camilla, and some few others,
       are improvements on the Greek poet.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Increase; growth; progress; advance.
    [1913 Webster]
 
       There is a design of publishing the history of
       architecture, with its several improvements and
       decays.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Those vices which more particularly receive
       improvement by prosperity.      --South.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Valuable additions or betterments, as buildings,
    clearings, drains, fences, etc., on land or premises; as,
    to convey the land together with all improvements.
    [1913 Webster]
 
   6. (Patent Laws) A useful addition to, or modification of, a
    machine, manufacture, or composition. --Kent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 improvement
   n 1: a change for the better; progress in development [syn:
      {improvement}, {betterment}, {advance}]
   2: the act of improving something; "their improvements increased
     the value of the property"
   3: a condition superior to an earlier condition; "the new school
     represents a great improvement" [syn: {improvement},
     {melioration}] [ant: {declination}, {decline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top