ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -息-, *息*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[息, xī, ㄒㄧ] to end, to cease, to put a stop to; pause, breath, rest; news
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] To breathe (life, 心) through one's nose 自; 心 also provides the pronunciation,  Rank: 428

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧ, ] news; interest; breath; rest; Taiwan pr. xi2, #2,776 [Add to Longdo]
[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message, #383 [Add to Longdo]
[xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, ] news; information; CL:條|条[tiao2], #489 [Add to Longdo]
[xiū xi, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ˙, ] rest; to rest, #1,686 [Add to Longdo]
[qì xī, ㄑㄧˋ ㄒㄧ, / ] breath, #4,697 [Add to Longdo]
[lì xī, ㄌㄧˋ ㄒㄧ, ] interest (on a loan); CL:筆|笔[bi3], #5,259 [Add to Longdo]
技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT, #7,821 [Add to Longdo]
[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration), #8,348 [Add to Longdo]
[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, / ] to sigh; to gasp (in admiration); also written 嘆|叹, #8,348 [Add to Longdo]
[zhì xī, ㄓˋ ㄒㄧ, ] choke; stifle; suffocate, #10,113 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むすこ, musuko] (n) ลูกชาย (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 子さん)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いき(P);おき(ok), iki (P); oki (ok)] (n) (1) breath; breathing; (2) (See が合う) tone; mood; (P) [Add to Longdo]
が掛かる;がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of [Add to Longdo]
が詰まる[いきがつまる, ikigatsumaru] (exp,v5r) to choke; to have trouble breathing [Add to Longdo]
が合う[いきがあう, ikigaau] (exp,v5u) to (work, talk, etc.) together smoothly [Add to Longdo]
が切れる[いきがきれる, ikigakireru] (exp,v1) (1) to run out of breath; to be short of breath; to lose one's breath; (2) to run out of steam; to be unable to continue; to collapse; (3) to die [Add to Longdo]
つく;吐く;付く[いきつく, ikitsuku] (v5k) (See をつく) to take a breath; to take a short rest [Add to Longdo]
の下[いきのした, ikinoshita] (n) gasp [Add to Longdo]
の合った[いきのあった, ikinoatta] (adj-f) in good coordination [Add to Longdo]
の根[いきのね, ikinone] (n) life [Add to Longdo]
の根を止める[いきのねをとめる, ikinonewotomeru] (exp,v1) to kill; to choke the life out of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Take a rest.しろ。
"I am sorry," sighed the tree.「ごめんなさい」木は、ため混じりにいいました。
After walking for an hour, we stopped to take a rest.1時間歩いてから、私たちは止まって休した。
In the course of a year my son grew stronger.1年間の間に子は頑強になった。
I'd like to make an appointment for my three-year-old son.3歳の子の診察の予約をお願いします。
I had not run five minutes when I got out of breath.5分と走らないうちに切れしてしまった。
I'll do away with him.あいつのの根を止めてやる。
The boy standing over there is my son.あそこに立っている少年は私の子です。
We're almost there.あと一だ。
How old is your elder son?あなたの上の子さんは何歳か。
It won't be your fault if your son does anything wrong: he is twenty-five now, isn't he?あなたの子さんが何か悪いことをしても、それはあなたのせいではありません。子さんはもう25歳ですからね。
What does your son want to be when he grows up?あなたの子さんは大人になったら何になりたいと思っているのですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He rambled on about his old man, whom he hadn't heard from since he ran away as a kid, and how he happened to become a bookie.[JA] 彼は親父の話をした 家出して以来 消は知らないそうだ 次は 胴元になったいきさつや... Detour (1945)
My sister's boy had bad blood.[JA] 姉の子は悪い血を 受け継いでいました And Then There Were None (1945)
"You know, David, if I could send a message to humankind, "l would like to send them a New Year's greeting."[CN] "你知道,大卫,只要我能发出 一条联系上人们的消,我就会 给他们送上一个新年的问候" The Phantom Carriage (1921)
Strong.[CN] 自强不 Into the Wild (2007)
My boy![JA] わしの Pinocchio (1940)
Her son?[JA] 彼女の子? Episode #1.7 (2013)
he's mine![CN] 不容易听到八卦消的地方 Episode #1.7 (2004)
I'm sorry, please forgive him...[CN] 老爷爷请怒好... 真的很抱歉 Episode #1.7 (2004)
If you get fired...[CN] 我们恩彩一分一秒都没得休 Episode #1.2 (2004)
My son.[JA] 私の子よ Bambi (1942)
I told myself maybe old man Haskell was lucky his son kicked off.[JA] ハスケルの親父は 運が良かったな... 子が死んでくれて Detour (1945)
- Son?[JA] 子? My First Mister (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そく, soku] -Atem, Atemzug, Hauch [Add to Longdo]
[そく, soku] SOHN, ATEM [Add to Longdo]
切れ[いきぎれ, ikigire] Atemnot, Kurzatmigkeit [Add to Longdo]
[むすこ, musuko] -Sohn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top