Search result for

formerly

(58 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formerly-, *formerly*, former
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formerly[ADV] ก่อนหน้านี้, Syn. previously

English-Thai: Nontri Dictionary
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
a product that can restore life to formerly dead hair follicles.ที่สามารถคืนชีวิตให้กับเส้นผม Duplicity (2009)
On the left, you'll see, One Tree Hill, formerly known as Muangakiekie Pa.ด้านซ้ายคุณจะเห็น วันทรีฮิลล์ เดิมชื่อ มังคีคีปา Under the Mountain (2009)
Welcome to our-- formerly-your-- home.ยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังเก่า Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Formerly decent employee.ในเวลากลางคืน เป็นพนักงานดีเด่น Episode #1.4 (2010)
Formerly known as the Spice Islands, indicating they smell very good.แต่เดิมทีรู้จักกันในชื่อ หมู่เกาะเครื่องเทศ ที่ต่างส่งกลิ่นหอมมากๆ The Beginning in the End (2010)
It's a service weapon, formerly belonging to Agent Mark Benford.- ผมจะนำมาให้เดี๋ยวนี้ - ขอบใจ - และเดเมอตริ? Blowback (2010)
I'll be in my, formerly Blake's, room.ผมจะไปอยู่ห้องผม ห้องของเบลค A Birthday Story (2010)
Behold, gentlemen, a man formerly of faith.ดูสิ ท่านทั้งหลาย ชายผู้เปี่ยมศรัทธา Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Agent Seymour Simmons, Sector Eight, formerly Seven.ฉัน เซมัวร์ ซิมมอน เซ็กเตอร์8 เมื่อก่อนเคยเป็น 7 Transformers: Dark of the Moon (2011)
I have cross-referenced every current and formerly licensed fisherman, crab men, shrimp men, friends of Poseidon, comes from the sea, you name it men with financial records showing default loans totaling over 35k.ฉันได้โยง ทั้งปัจจุบันและอดีต คนหาปลา คนหาปู คนหากุ้ง เพื่อนของโพเซดอน ทุกอย่างที่มาจากทะเล Coda (2011)
Home of the family formerly known as the Mitchells.บ้านที่เคยรู้จักกัน ในนามของครอบครัวมิทเชล Nebraska (2011)
I assume the same applies to the formerly living.ฉันยังคิดจะเอามาใช้ กับชีวิตก่อนหน้านี้ Birth (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formerlyFormerly, a book was worth its weight in silver, if not in gold.
formerlyFormerly people did not know that the earth is round and that it moves round the sun.
formerlyFormerly this building was a hospital.
formerlyFormerly this harbor was prosperous.
formerlyHe didn't deny that he was formerly involved in the program.
formerlyLess students study German today than formerly.
formerlyShe was formerly a bank clerk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดิมทีเดียว[ADV] formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
เดิมที[ADV] formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
แต่ก่อน[ADV] before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น[ADV] formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน
แต่กี้แต่ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
แต่เดิม[ADV] at first, See also: formerly, from the beginning, Syn. เดิมที, ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, ตอนแรก, เดิม, แรกเริ่ม, หัสเดิม, Example: แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพค้าขาย, Thai definition: เมื่อแรกเริ่ม
แต่เดิมนั้น[N] formerly, Syn. ก่อนนั้น, Example: แต่เดิมนั้นผู้หลักผู้ใหญ่มักจะแนะนำให้กินอาหารตรงเวลา
ครั้งกระโน้น[ADV] previously, See also: formerly, the time before, Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งกระโน้นเขายังจำได้ถึงการได้ออกไปค่ายอาสาพัฒนากับเพื่อนๆ
ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, Example: รูปนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เมื่อก่อนนี้[ADV] formerly, See also: previously, Syn. เมื่อก่อน, แต่ก่อน, Ant. ในอนาคต, อนาคต, Example: เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไปอ่านหนังสืออะไรสนุกๆ มาแล้วชอบนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally   FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning   
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]   
แจ้งความมายัง[n. exp.] (jaēngkhwām māyang) EN: form of address formerly used in official letters   
ครั้งก่อน[adv.] (khrang køn) EN: formerly ; previously   
ก่อนหน้านี้[adv.] (kønnānī) EN: previously ; formerly ; in former times   FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
ไพ[n.] (phai) EN: phai ; [a coin formerly in use, equivalent to three satangs]   FR: phai [m] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
สมัยก่อน[adv.] (samaikøn) EN: in former times ; in previous times ; formerly ; in the old days ; in the past   FR: jadis ; autrefois ; anciennement ; dans l'ancien temps
แต่ก่อน[adv.] (taēkøn) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago   FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMERLY    F AO1 R M ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formerly    (a) (f oo1 m @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
ハワイアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, hawaiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Hawaiian gold-barred butterflyfish (Roa excelsa, formerly Chaetodon excelsa) [Add to Longdo]
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug) [Add to Longdo]
ブラックバンディッドホッグフィッシュ[, burakkubandeiddohoggufisshu] (n) black-banded hogfish (Bodianus macrourus, formerly Bodianus hirsutus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿昔[sù xī, ㄙㄨˋ ㄒㄧ, 宿] formerly; in the past [Add to Longdo]
昔日[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, ] formerly; in olden days [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formerly \For"mer*ly\, adv.
   In time past, either in time immediately preceding or at any
   indefinite distance; of old; heretofore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formerly
   adv 1: at a previous time; "at one time he loved her"; "her
       erstwhile writing"; "she was a dancer once"; [syn:
       {once}, {formerly}, {at one time}, {erstwhile}, {erst}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top