ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

render

R EH1 N D ER0   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -render-, *render*
English-Thai: Longdo Dictionary
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
render[VT] ให้ความช่วยเหลือ, See also: เสนอ, จัดหาให้, จัดให้, Syn. give help, provide, submit
render[VT] แปล, See also: ถอดความ, Syn. translate
render[VT] แสดง (ละคร, ดนตรี, กวี), Syn. act, play, perform
render[VT] ทำให้เป็น, Syn. cause to become, make
render[VT] ยอมแพ้, See also: ยอมจำนน, Syn. give up, surrender
render[VT] ส่งคืน, Syn. give back, return
render[VT] ฉาบปูน
render to[PHRV] เสนอให้อย่างเป็นทางการ, See also: จัดให้
render up[PHRV] ยอมอ่อนข้อให้ศัตรู, Syn. give up
rendering[N] การแสดง (ละคร, ดนตรี, กวี), Syn. performance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
rendering(เรน'เดอริง) n. การแปล,การถอดความ,การแสดง,แผนผังจำลอง,สิ่งจำลอง
rendering worksโรงงานปศุสัตว์ นำสัตว์ที่ตายมาทำไขสัตว์ ปุ๋ย หนังและอื่น ๆ, Syn. rendering plant
surrender(ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม,ตามใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเลิก,มอบตัว, See also: surrenderer n., Syn. yield,give

English-Thai: Nontri Dictionary
render(vt) ปฏิบัติ,คืนให้,ถอดความ,จ่าย,เสนอ,สลับ
surrender(vi) จำนน,ยอมแพ้,ยอมมอบตัว
surrender(vt) สละ,ทำให้ยอมแพ้,ทิ้ง,ปล่อย,คืน,มอบตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renderทำให้, ให้คืน, ยื่นให้, ยอมให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
render an assistanceให้ความช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
render judgmentมีคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
render uselessทำให้ไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renderingการให้แสงและเงา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
renderingการให้แสงและเงา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
renderทำให้, ยื่นให้, ให้คืน, ให้ตอบแทน, ยอมให้
render marketableนำออกวางตลาด จำหน่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I personally have been chosen to render the benediction at this year's Super Bowl.ส่วนตัวผมเองนั้นได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้กล่าวคำอวยพร ในการแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้ Oh, God! (1977)
It takes four and a half days to render this single fluid shot.-You understand? -Yeah. Yeah. Deja Vu (2006)
His men will have plenty of time to destroy it, render it useless.คนของเขามีเวลามากพอที่จะทำลายมัน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
But I am ready to render my decision.แต่ผมพร้อมจะยอมแพ้ Home Is the Place (2009)
If a precisi knife-hand strike was delived to C-3... it could bused to render a victim unconscious.ถ้ามือถือมีด แล้วตีไประหว่างข้อต่อ C3 จะทำให้เหยื่อหมดสติ The Bond in the Boot (2009)
Science will uncover the truth, but she will be precise, methodical and take her time before she renders her decision.อย่างเป็นระบบและไม่รีบร้อน และในที่สุดความจริงจะปรากฏเอง The Scarlet Letter (2009)
Ladybugs must render you catatonic.เลดี้ บักส์ (เต่าทอง) คงเล่นเอานายหมดสติไปเลยสิ The Jiminy Conjecture (2009)
Light bends around them. Renders them invisible.ฉันคิดว่ามันอาจจะทำให้มีกำลังใจขึ้น G-Force (2009)
Your radiance tonight renders me almost speechless.ประกายความงามคุณคืนนี้ ทำให้ผมเกือบเป็นใบ้เลย RED (2010)
Does that render us insane?จะทำให้เราเป็นบ้าเหรอ The Next Three Days (2010)
Otto has created a decryption program that could render CIA security useless.อ๊อตโต้ ได้สร้าง โปรแกรมถอดรหัสขึ้นมา มันสามารถเจาะเข้าระบบป้องกันของ CIA ได้ Chuck Versus the Role Models (2010)
Meaning something that so pollutes it, it renders it uninhabitable.แปลว่าบางอย่างที่ ทำให้ร่างกายโสมม วิญญาณจะยอมแพ้ต่อ ร่างที่ไม่น่าสิงสู่ Appointment in Samarra (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renderHe rendered the passage into English.
renderHis negative attitude rendered all my efforts useless.
renderHis words rendered me speechless.
renderI was rendered speechless by his rudeness.
renderJapanese food terms are difficult to render into other languages.
renderRender good for evil.
renderShe rendered the love song very well.
renderThe frost rendered the orange crop worthless.
renderThe prime purpose of the profession is the rendering of a public service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอดความหมาย[V] translate, See also: render, interpret, Syn. แปล, ตีความ, Example: นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด
เจียว[V] render (fat) down, Syn. เจียวน้ำมัน, Example: แม่เจียวน้ำมันแล้วแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำพริกขิง ส่วนกากหมูใส่ขวดไว้สำหรับคุณนาย, Thai definition: ทอดเปลวสัตว์เอาน้ำมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit   FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø hētphon) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason   
เจียว[v.] (jīo) EN: render (fat) down   
เจียวน้ำมันหมู[v. exp.] (jīo nāmman mū) EN: render lard   
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: give oneself up ; surrender   
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker   FR: se vanter de ses bienfaits
มอบ[v.] (møp) EN: deliver ; hand in ; hand over ; turn over ; surrender   FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; se livrer
มอบตัว[v. exp.] (møp tūa) EN: surrender oneself ; give oneself up ; hand (s.o.) over   FR: se rendre ; capituler
นำแสดง[v. exp.] (namsadaēng) EN: play the leading role ; star ; enact ; perform ; render   FR: jouer le premier rôle

CMU English Pronouncing Dictionary
RENDER R EH1 N D ER0
RENDERS R EH1 N D ER0 Z
RENDERED R EH1 N D ER0 D
RENDERING R EH1 N D ER0 IH0 NG
RENDERINGS R EH1 N D ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
render (v) rˈɛndər (r e1 n d @ r)
renders (v) rˈɛndəz (r e1 n d @ z)
rendered (v) rˈɛndəd (r e1 n d @ d)
rendering (v) rˈɛndərɪŋ (r e1 n d @ r i ng)
renderings (n) rˈɛndərɪŋz (r e1 n d @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渲染[xuàn rǎn, ㄒㄩㄢˋ ㄖㄢˇ, ] rendering (computer graphics), #12,406 [Add to Longdo]
报效[bào xiào, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] render service to repay kindness, #34,547 [Add to Longdo]
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, / ] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
カエサルの物はカエサルに[カエサルのものはカエサルに, kaesaru nomonoha kaesaru ni] (exp) (uk) render unto Caesar the things which are Caesar's [Add to Longdo]
プリレンダ[, purirenda] (n,vs) {comp} pre-render; pre-rendering [Add to Longdo]
ボリュームレンダリング[, boryu-murendaringu] (n) {comp} volume rendering [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
ポツダム命令[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration) [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
レンダラ[, rendara] (n) {comp} renderer [Add to Longdo]
レンダリング[, rendaringu] (n) {comp} rendering [Add to Longdo]
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline [Add to Longdo]
描画色モデル[びょうがいろモデル, byougairo moderu] rendering colour model [Add to Longdo]
翻訳[ほんやく, honyaku] translatiion (vs), rendering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Render \Ren"der\, v. i.
   1. To give an account; to make explanation or confession.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To pass; to run; -- said of the passage of a rope
    through a block, eyelet, etc.; as, a rope renders well,
    that is, passes freely; also, to yield or give way.
    --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Render \Ren"der\, n.
   1. A surrender. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A return; a payment of rent.
    [1913 Webster]
 
       In those early times the king's household was
       supported by specific renders of corn and other
       victuals from the tenants of the demains.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. An account given; a statement. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Render \Rend"er\ (-?r), n. [From {Rend}.]
   One who rends.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Render \Ren"der\ (r?n"d?r), v. t. [imp. & p. p. {Rendered}
   (-d?rd);p. pr. & vb. n. {Rendering}.] [F. rendre, LL. rendre,
   fr. L. reddere; pref. red-, re-, re- + dare to give. See
   {Date}time, and cf. {Reddition}, {Rent}.]
   1. To return; to pay back; to restore.
    [1913 Webster]
 
       Whose smallest minute lost, no riches render may.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To inflict, as a retribution; to requite.
    [1913 Webster]
 
       I will render vengeance to mine enemies. --Deut.
                          xxxii. 41.
    [1913 Webster]
 
   3. To give up; to yield; to surrender.
    [1913 Webster]
 
       I 'll make her render up her page to me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, to furnish; to contribute.
    [1913 Webster]
 
       Logic renders its daily service to wisdom and
       virtue.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To furnish; to state; to deliver; as, to render an
    account; to render judgment.
    [1913 Webster]
 
   6. To cause to be, or to become; as, to render a person more
    safe or more unsafe; to render a fortress secure.
    [1913 Webster]
 
   7. To translate from one language into another; as, to render
    Latin into English.
    [1913 Webster]
 
   8. To interpret; to set forth, represent, or exhibit; as, an
    actor renders his part poorly; a singer renders a passage
    of music with great effect; a painter renders a scene in a
    felicitous manner.
    [1913 Webster]
 
       He did render him the most unnatural
       That lived amongst men.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To try out or extract (oil, lard, tallow, etc.) from fatty
    animal substances; as, to render tallow.
    [1913 Webster]
 
   10. To plaster, as a wall of masonry, without the use of
     lath.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 render
   n 1: a substance similar to stucco but exclusively applied to
      masonry walls
   v 1: cause to become; "The shot rendered her immobile"
   2: give something useful or necessary to; "We provided the room
     with an electrical heater" [syn: {supply}, {provide},
     {render}, {furnish}]
   3: give an interpretation or rendition of; "The pianist rendered
     the Beethoven sonata beautifully" [syn: {interpret},
     {render}]
   4: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render}, {yield},
     {return}, {give}, {generate}]
   5: pass down; "render a verdict"; "deliver a judgment" [syn:
     {render}, {deliver}, {return}]
   6: make over as a return; "They had to render the estate" [syn:
     {render}, {submit}]
   7: give back; "render money" [syn: {render}, {return}]
   8: to surrender someone or something to another; "the guard
     delivered the criminal to the police"; "render up the
     prisoners"; "render the town to the enemy"; "fork over the
     money" [syn: {hand over}, {fork over}, {fork out}, {fork up},
     {turn in}, {deliver}, {render}]
   9: show in, or as in, a picture; "This scene depicts country
     life"; "the face of the child is rendered with much
     tenderness in this painting" [syn: {picture}, {depict},
     {render}, {show}]
   10: coat with plastic or cement; "render the brick walls in the
     den"
   11: bestow; "give homage"; "render thanks" [syn: {give},
     {render}]
   12: restate (words) from one language into another language; "I
     have to translate when my in-laws from Austria visit the
     U.S."; "Can you interpret the speech of the visiting
     dignitaries?"; "She rendered the French poem into English";
     "He translates for the U.N." [syn: {translate}, {interpret},
     {render}]
   13: melt (fat or lard) in order to separate out impurities; "try
     the yak butter"; "render fat in a casserole" [syn: {try},
     {render}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top