หรือคุณหมายถึง shapeleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shapeless

SH EY1 P L AH0 S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shapeless-, *shapeless*, shapeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shapeless[ADJ] ึ่ซึ่งไม่มีรูปร่าง, Syn. indefinite, indistinct, unformed, Ant. formed

English-Thai: Nontri Dictionary
shapeless(adj) ไม่มีรูปแบบ,ไม่มีรูปร่าง,เสียรูป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With these words, she fell into a melted shapeless mess."พร้อมด้วยคำพูดนั้น แม่มดก็ล้มลง "เป็นกองสีน้ำตาลขาดรูปขาดร่าง Goodbye to All That (2008)
When I wake, they skulk in the shadows, shapeless, but no sooner am I asleep than they creep forward again.เมื่อข้าตื่น มันก็หายไปในเงามืด และก็สลายไป แต่ไม่นานเมื่อข้าหลับอีก มันก็คลานเข้ามาอีกครั้ง All Change (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAPELESS    SH EY1 P L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shapeless    (j) ʃˈɛɪpləs (sh ei1 p l @ s)
shapelessly    (a) ʃˈɛɪpləsliː (sh ei1 p l @ s l ii)
shapelessness    (n) ʃˈɛɪpləsnəs (sh ei1 p l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没有形状[méi yǒu xíng zhuàng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] shapeless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
無定形[むていけい, muteikei] (adj-na,n) amorphous; shapeless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shapeless \Shape"less\, a.
   Destitute of shape or regular form; wanting symmetry of
   dimensions; misshapen; -- opposed to {shapely}. --
   {Shape"less*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      The shapeless rock, or hanging precipice. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shapeless
   adj 1: having no definite form or distinct shape; "amorphous
       clouds of insects"; "an aggregate of formless particles";
       "a shapeless mass of protoplasm" [syn: {amorphous},
       {formless}, {shapeless}]
   2: lacking symmetry or attractive form; "a shapeless hat on his
     head"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top