ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

execute

EH1 K S AH0 K Y UW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -execute-, *execute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
execute(vt) ดำเนินการ, See also: จัดการ, ปฏิบัติการ, Syn. administer, do, perform
execute(vt) บังคับตามกฎหมาย, See also: บังคับใช้ตามกฎหมาย
execute(vt) ประหารชีวิต, Syn. behead, electrocute, kill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ, บริหาร, ประหารชีวิต, บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น compile ออกเป็นภาษาเครื่อง machine language แล้วดู compile และ machine language ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
execute(vt) บริหาร, ปฏิบัติ, ทำให้สำเร็จ, กระทำ, ประหารชีวิต, สนองพระบรมราชโองการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executeกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executeกระทำการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
executeดำเนินงาน ทำงาน [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did he tell you to execute me?ท่านบอกให้เจ้า มาฆ่าข้าเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfuckin' last one of you.ใด ๆ ของคุณ pricks ร่วมเพศย้าย และฉันจะดำเนินการทุก motherfuckin 'สุดท้ายของคุณ Pulp Fiction (1994)
and I'll execute every motherfuckin' last one of you.และฉันจะดำเนินการทุก motherfuckin 'สุดท้ายของคุณ Pulp Fiction (1994)
Any one of you fucking pricks move, and I'll execute every one of you motherfuckers!หนึ่งของคุณ pricks ร่วมเพศใดย้ายและฉันจะดำเนินการทุกคนของคุณ motherfuckers! Pulp Fiction (1994)
- Well, just execute him!- ดีก็ดำเนินการเขา! Pulp Fiction (1994)
Gerry, execute the rapid shutdown sequence.เจอร์รี่รันลำดับการ ปิดระบบอย่างรวดเร็ว Contact (1997)
You're the new chief advisor. Execute him for distributing rotten food.สั่งประหารเขาฐานแจกอาหารเน่า The Man in the Iron Mask (1998)
If you believe I wish to execute this girl...If you believe I wish to execute this girl... Anna and the King (1999)
Final protocol. Execute on my order.เตรียมการล้างบาง รอฟังคำสั่งจากข้า The Chronicles of Riddick (2004)
Execute the prisoners! I want their heads on pikes!ฆ่าเชลย เสียบหัวคั่วแห้งแม่งเลย! Around the World in 80 Days (2004)
Yeah, well, letting the state know that you're healthy enough to execute is not why I went to medical school.ได้ คือ รัฐรู้ว่าคุณแข็งแรงพอที่จะประหารชีวิต นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันเข้าเรียนโรงเรียนแพทย์ English, Fitz or Percy (2005)
That's the date they, uh... you know... execute me.นั่นเป็นวันที่... . ฉันจะถูกประหาร Pilot (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
executeHe asked his brother to execute his will.
executeHe has big influence to fix the plan which the committee executes.
executeHe was executed as a spy.
executeIt is difficult to execute the task.
executeI want to execute the plan by all means.
executeThe coup was meticulously executed.
executeThe king was executed.
executeThe murderer was executed.
executeThe revolutionary government, while raising troops from the masses and fighting a defensive battle, established a republic and executed Louis XVI.
executeThey hastened to execute the plan.
executeTo execute a plan was simple.
executeWe all thought it difficult to execute the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขวนคอ(v) execute by hanging, Example: ผู้นำกบฏสั่งให้แขวนคอผู้ที่ไม่เห็นด้วยและกีดขวางแผนการของพวกเขา, Thai Definition: ประหารชีวิตนักโทษร้ายแรงโดยการเอาเชือกหรือผ้าเป็นต้นผูกคอห้อยไว้บนที่สูง ไม่ให้เท้าถึงพื้นเพื่อให้ตาย
สำเร็จโทษ(v) execute, See also: put to death, Syn. ฆ่า, ประหาร, Example: เพชรฆาตสำเร็จโทษนักโทษด้วยดาบด้ามยาวคบกริบ, Thai Definition: ลงโทษประหารชีวิต, Notes: (โบราณ)
ทำ(v) observe, See also: execute, Syn. ดำเนินการ, ปฏิบัติงาน, Example: ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ทำตามกฎหมาย
ประหารชีวิต(v) execute, See also: put to death, kill, Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, ปลิดชีพ, สำเร็จโทษ, สังหาร, ประหาร, Example: ผู้พิพากษาสั่งประหารชีวิตนักโทษในคดีฆ่าข่มขืน
ปลงชีวิต(v) kill, See also: execute, murder, end one's life, slay, Syn. ฆ่า, Example: องคุลีมารปลงชีวิตผู้คนนับร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
แขวนคอ[khwaēnkhø] (v) EN: hang ; execute by hanging  FR: pendre
กระทำการ[krathamkān] (v) EN: do ; execute  FR: exécuter
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice  FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติตาม[patibat tām] (v) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace  FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามสัญญา[patibattām sanyā] (v, exp) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement  FR: respecter un accord
เพชฌฆาต[phetchakhāt] (n) EN: executioner ; hangman ; slaughterer  FR: bourreau [ m ] ; exécuteur [ m ] (vx) ; tueur [ m ]
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[phūjatkān møradok tām phinaikam] (n, exp) EN: executor ; executrix ; administrator  FR: exécuteur testamentaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXECUTE EH1 K S AH0 K Y UW2 T
EXECUTED EH1 K S AH0 K Y UW2 T IH0 D
EXECUTES EH1 K S AH0 K Y UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
execute (v) ˈɛksɪkjuːt (e1 k s i k y uu t)
executed (v) ˈɛksɪkjuːtɪd (e1 k s i k y uu t i d)
executes (v) ˈɛksɪkjuːts (e1 k s i k y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, / ] execute (a plan); grasp #6,220 [Add to Longdo]
行事[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ,  ] execute; behavior #10,138 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungszyklus { m }execute cycle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s, vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf, v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) #4,009 [Add to Longdo]
エグゼキュート[eguzekyu-to] (n) { comp } execute [Add to Longdo]
犬殺し[いぬころし, inukoroshi] (n) (sl) dogcatcher; person who used to catch dogs and execute them for rabies prevention [Add to Longdo]
再実行[さいじっこう, saijikkou] (n, vs) { comp } re-execute [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1, vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] (n) { comp } execute cycle [Add to Longdo]
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] (n) { comp } execute permission [Add to Longdo]
実行権[じっこうけん, jikkouken] (n) right to execute (file) [Add to Longdo]
銃刑[じゅうけい, juukei] (n) execute by shooting to death (by firing squad) [Add to Longdo]
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp, v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs) [Add to Longdo]
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle [Add to Longdo]
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission [Add to Longdo]
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Execute \Ex"e*cute\, v. t. [imp. & p. p. {Executed}; p. pr. &
   vb. n. {Executing}.] [F. ex['e]cuter, L. executus, exsecutus,
   p. p. of exequi to follow to the end, pursue; ex out + sequi
   to follow. See {Second}, {Sue} to follow up, and cf.
   {Exequy}.]
   1. To follow out or through to the end; to carry out into
    complete effect; to complete; to finish; to effect; to
    perform.
    [1913 Webster]
 
       Why delays
       His hand to execute what his decree
       Fixed on this day?          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To complete, as a legal instrument; to perform what is
    required to give validity to, as by signing and perhaps
    sealing and delivering; as, to execute a deed, lease,
    mortgage, will, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To give effect to; to do what is provided or required by;
    to perform the requirements or stipulations of; as, to
    execute a decree, judgment, writ, or process.
    [1913 Webster]
 
   4. To infect capital punishment on; to put to death in
    conformity to a legal sentence; as, to execute a traitor.
    [1913 Webster]
 
   5. To put to death illegally; to kill. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) To perform, as a piece of music or other feat of
    skill, whether on an instrument or with the voice, or in
    any other manner requiring physical activity; as, to
    execute a difficult part brilliantly; to execute a coup;
    to execute a double play.
 
   Syn: To accomplish; effect; fulfill; achieve; consummate;
     finish; complete. See {Accomplish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Execute \Ex"e*cute\, v. i.
   1. To do one's work; to act one's part or purpose. [R.]
    --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform musically.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 execute
   v 1: kill as a means of socially sanctioned punishment; "In some
      states, criminals are executed" [syn: {execute}, {put to
      death}]
   2: murder in a planned fashion; "The Mafioso who collaborated
     with the police was executed"
   3: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of
     the people"; "He actioned the operation" [syn: {carry
     through}, {accomplish}, {execute}, {carry out}, {action},
     {fulfill}, {fulfil}]
   4: carry out the legalities of; "execute a will or a deed"
   5: carry out a process or program, as on a computer or a
     machine; "Run the dishwasher"; "run a new program on the
     Mac"; "the computer executed the instruction" [syn: {run},
     {execute}]
   6: carry out or perform an action; "John did the painting, the
     weeding, and he cleaned out the gutters"; "the skater
     executed a triple pirouette"; "she did a little dance" [syn:
     {perform}, {execute}, {do}]
   7: sign in the presence of witnesses; "The President executed
     the treaty"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top