ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

同じ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -同じ-, *同じ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
同じ[おなじ, onaji] (adj) คล้าย, เหมือน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
同じ[おなじく, onajiku] เหมือน

Japanese-English: EDICT Dictionary
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) [Add to Longdo]
同じ[おなじく, onajiku] (adv,conj,vs) similarly; same (idea); same (name); (P) [Add to Longdo]
同じくらい;同じ[おなじくらい, onajikurai] (exp) approximately the same [Add to Longdo]
同じゅうする[おなじゅうする, onajuusuru] (vs-s,vi) (from 同じくする, as 〜を同じゅうする) to be the same; to coincide; to correspond [Add to Longdo]
同じよう;同じ[おなじよう, onajiyou] (adj-na) similar [Add to Longdo]
同じ[どうじる, doujiru] (v1,vi) to agree [Add to Longdo]
同じ釜の飯を食う[おなじかまのめしをくう, onajikamanomeshiwokuu] (exp,v5u) to have lived together; to be close friends; to eat out of the same pot [Add to Longdo]
同じ穴のムジナ;同じ穴の狢[おなじあなのムジナ(同じ穴のムジナ);おなじあなのむじな(同じ穴の狢), onajianano mujina ( onaji ana no mujina ); onajiananomujina ( onaji ana no kaku )] (exp) (villains) of the same stripe (lit [Add to Longdo]
同じ仲間[おなじなかま, onajinakama] (exp) same group; same gang [Add to Longdo]
同じ[おなじどし;おなじとし, onajidoshi ; onajitoshi] (n) same age [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、父親と同じくらいの背のあるものが多い。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くの異なったしぐさが同一の意味を持つ事もある。
Two families live in the same house.2つの家族が同じ家に住んでいる。
The second sentence was just as long.2番目の文もちょうど同じくらいの長さだった。
Akira is using that same dictionary that his father used as a student.あきらは彼の父が学生時代に使っていたのと同じ辞書を使っている。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約束していた。
It makes no difference to me whether you are rich or poor.あなたが金持ちでも貧乏でも、私にとっては同じ事です。
You say "ditto", and that's not the same as "I love you".あなたが言うのは「右に同じ」だけ、それは「愛してる」とは違う。
It's all the same to me whether you will go to sea or not.あなたが船乗りになろうがなるまいが、私にとっては同じことだ。
Can you do as much?あなたにも同じようなことができますか。
I want the same dictionary as your sister has.あなたのお姉さんが持っている辞書と同じ辞書がほしい。
Your personal computer is identical with mine.あなたのパソコンは僕の持っているのと同じです。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If not ... we shall all go the same way ... and Mr Owen will very soon be alone on this island.[JA] 必ずや同じ運命をたどるでしょう やがて島はオウエン ただ一人になる And Then There Were None (1945)
Life's like a ball game, you got to take a swing at whatever comes along before you wake up and find it's the ninth innings.[JA] 人生って 野球と同じ... どんな球でも バット振らなきゃ あっという間に9回よ Detour (1945)
I wanted to ask you the same thing.[JA] 同じことを聞こうと 思っていたわ And Then There Were None (1945)
- That's what I think, sir.[JA] - 同じことを考えていた And Then There Were None (1945)
It doesn't matter what drunk![JA] 酔っぱらいなんて みんな同じ Detour (1945)
You know Blore, it's strange, but I came to the same conclusion you did.[JA] そうだなブロア、おかしな話だが 君と同じ結論に達した And Then There Were None (1945)
Oh, those! They are your schoolmates, girls and boys.[JA] 同じ学校に通う子供たちだ Pinocchio (1940)
"Alan, we both love her,[JA] アラン 私たちは同じ人を好きになった The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Perhaps it the same in yours.[JA] たぶんそっちも それは同じだろう And Then There Were None (1945)
I didn't like that part of it much but I didn't wake her up.[JA] ハスケルと同じなのが 嫌だった だが 起こさなかった Detour (1945)
But Vera, unfortunately, was just as rotten in the morning as she'd been the night before.[JA] ...とか言うだろう だが残念にも 今朝のベラは... 昨夜と同じで 不快だった Detour (1945)
For months he caused great panic in town after town by repeated occurences of murder committed always under the same circumstances.[JA] 彼は夢遊病者のチェザーレに力を吹き込み〜 その後 次々と奇怪な同じ手口の殺人事件がおきた The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同じ[おなじ, onaji] gleich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top