ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -革-, *革*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[革, gé, ㄍㄜˊ] leather, animal hide; to reform; to remove
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictographic] An animal being skinned,  Rank: 521
[鞋, xié, ㄒㄧㄝˊ] shoes, footwear in general
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  圭 (guī ㄍㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 1,638
[鞭, biān, ㄅㄧㄢ] whip; to lash, to flog
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  便 (biàn ㄅㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 2,250
[鞘, qiào, ㄑㄧㄠˋ] scabbard, sheath
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  肖 (xiào ㄒㄧㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,036
[鞠, jū, ㄐㄩ] to bow, to bend; to nourish, to rear
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  匊 (jū ㄐㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,037
[靴, xuē, ㄒㄩㄝ] boots
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  化 (huà ㄏㄨㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,091
[鞍, ān, ] saddle
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,168
[靶, bǎ, ㄅㄚˇ] target, mark
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  巴 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,237
[鞅, yāng, ㄧㄤ] the strap over a horse's neck
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,412
[靳, jìn, ㄐㄧㄣˋ] a strap on a horse's breast
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,973

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄍㄜˊ, ] animal hide; leather; to reform; to remove; to expel (from office), #10,045 [Add to Longdo]
[gǎi gé, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] to reform, #443 [Add to Longdo]
[gé mìng, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] (political) revolution, #855 [Add to Longdo]
开放[gǎi gé kāi fàng, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] to reform and open to the outside world; refers to Deng Xiaoping's policies from around 1980, #3,631 [Add to Longdo]
[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, / ] transform; change, #5,893 [Add to Longdo]
文化大[Wén huà Dà gé mìng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] Cultural Revolution (1966-1976), #7,111 [Add to Longdo]
[fǎn gé mìng, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] counter-revolutionary, #7,424 [Add to Longdo]
[gé xīn, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] innovation, #8,637 [Add to Longdo]
[wén gé, ㄨㄣˊ ㄍㄜˊ, ] abbr. for the Cultural Revolution (1966-76), #10,148 [Add to Longdo]
[pí gé, ㄆㄧˊ ㄍㄜˊ, ] leather, #14,346 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かくめい, kakumei] (n) การปฏิวัติ
[かくしん, kakushin] (n) นวัตกรรม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かわ, kawa] (n) leather; (P) [Add to Longdo]
ジャン[かわジャン, kawa jan] (n) (sl) leather jacket [Add to Longdo]
[かくうん, kakuun] (n) (See 三・2,戊辰) fifth year of the sexagenary cycle (in onmyou-dou) [Add to Longdo]
[かわぐ, kawagu] (n) leather goods [Add to Longdo]
[かわぐつ, kawagutsu] (n) leather shoes; (P) [Add to Longdo]
工場[かわこうば, kawakouba] (n) tannery [Add to Longdo]
細工[かわざいく, kawazaiku] (n) leathercraft [Add to Longdo]
細工師;皮細工師[かわざいくし, kawazaikushi] (n) leatherworker; leathercrafter [Add to Longdo]
[かくしつ, kakushitsu] (n,adj-no) coriaceous; leathery [Add to Longdo]
手袋[かわてぶくろ, kawatebukuro] (n) leather gloves [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大学改の起爆剤となってくれればと思う。
The 19th century saw the Industrial Revolution.19世紀には事業命が起こった。
A wide leather belt would look good with that dress.あのドレスには幅広ののベルトが似合うでしょう。
In a since, such a political movement may be called a revolution.ある意味でそのような政治活動は一つの命と言える。
That is a leather belt.あれはのベルトです。
The shoes are made of leather.くつはでつくられている。
We don't carry leather goods.ここでは製品は扱っていません。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この緊急な事態において、人事や制度を改し、清新な雰囲気と新しい観念を、われわれの組織の中に注入する以外に方策はない。
It is the educational system that needs to be reformed in this area.この地域で改される必要があるのは教育システムである。
The leather jacket has worn out at the elbow.その製の上着の両肘の部分が擦り減って穴があいた。
The revolution has brought about many changes.その命が多くの変化を引き起こしている。
The revolution has brought about many changes.その命によって多くの変化が起こった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bravo, Shein![JA] ドン地方政府は諸君の 軍事命委員会の提案を Tikhiy Don (1957)
We, the sailors of Potemkin, must support the workers, our brothers... and stand among the front lines of the revolution![CN] 我们,波坦金号的水手 必须支持我们的工人兄弟... 站到命的最前线! Battleship Potemkin (1925)
The leader come here, the rest go straight ahead![JA] 軍時命委員会の規則を 厳重に守って行え Tikhiy Don (1957)
O Lord, forgive me the sinner. What on earth is going on?[JA] 反命の奴等は 撃ち殺すか? Tikhiy Don (1957)
So, I have already been the leader of several thousand revolution youths[CN] 所以, 我已经是几千个 命青年的领袖了 Song at Midnight (1937)
Once I performed a world-famous play here[CN] 我曾经在这儿表演过 一个命的世界名剧 Song at Midnight (1937)
The individual personality, having hardly had time to become conscious of itself... dissolved in the mass, and the mass itself became dissolved in the revolutionary élan.[CN] 长期以来被自身所忽视的个体人格... 溶入到社会中,而社会本身又溶入到 命的洪流之中 Battleship Potemkin (1925)
And fought for the freedom but sacrificed himself,this revolution martyr Jin Zijian[CN] 为争取自由而牺牲性命 的命先烈金子坚 Song at Midnight (1937)
Motto according to Leo Trotsky, Russia, during the Revolution[CN] 口号来自十月命期间的里奥. 托洛茨基 Battleship Potemkin (1925)
This war will culminate in another revolution.[JA] この戦争も結果的に 新しい命をもたらしますよ Tikhiy Don (1957)
As to persons of the old grudge in normal times, totally he said that they are revolutionary parties[CN] 对他平日有仇恨的人 总说他们是命党 Song at Midnight (1937)
The French Revolution.[CN] 法国大 One Hour with You (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かわ, kawa] REFORM [Add to Longdo]
[かわ, kawa] Leder [Add to Longdo]
[かくめい, kakumei] Revolution [Add to Longdo]
[かくしん, kakushin] Reform [Add to Longdo]
[かわぐつ, kawagutsu] Lederschuhe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top